Kunskapskrav

Start Sök Om

Språk specialisering

Ämnet språk specialisering möjliggör en fördjupning inom ett specifikt färdighetsområde i ett annat språk än svenska. Ämnet ger möjlighet till fördjupade kunskaper och färdigheter när det gäller språk, genre, arbetsprocesser samt språkets användning. En utvecklad förmåga att kreativt, varierat och med säkerhet använda språket och uttrycka sin personlighet, sina erfarenheter, kunskaper och åsikter ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet språk specialisering ska syfta till att eleverna fördjupar sin förmåga att använda målspråket inom ett färdighetsområde. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet och kreativitet i olika genrer och sammanhang inom färdighetsområdet. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla förmåga att förstå talat och skrivet språk, interagera samt uttrycka sig med variation och med anpassning till mottagarens erfarenheter, referensramar och kulturella bakgrund. Undervisningen i ämnet ska även syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om målspråket och om sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket. Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda relevanta begrepp, metoder och arbetsprocesser inom området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att söka och värdera information och olika budskap, att diskutera och beakta frågor om etik, upphovsrätt och källkritik samt att resonera kring och presentera resultat. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att konstruktivt ge respons på andras arbetsprocesser och framställningar och att, efter egen reflektion och andras råd, bearbeta och förbättra sina egna processer och framställningar. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla förmågan att använda informations- och kommunikationsteknik inom området.

 1. Förmåga att använda språket utifrån kunskaper om genre, språkriktighet, stilnivå, stilistiska drag och kulturella sammanhang.
 2. Förmåga att arbeta processinriktat inom området, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera, bearbeta, presentera och utvärdera framställningar.
 3. Förmåga att tillgodogöra sig, reflektera över och kritiskt granska processer och framställningar samt förbättra egna.
 4. Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik samt att reflektera över och diskutera etiska frågor, upphovsrätt och källkritik.

Kurser i ämnet

 1. Språk specialisering – retorik 1a, 50 poäng, som bygger på någon av kurserna engelska 5, moderna språk 5 eller modersmål 1. Kursen kan läsas flera gånger i olika språk. I ett och samma språk kan endast betyg i en av kurserna språk specialisering – retorik 1a eller språk specialisering – retorik 1b ingå i elevens examen.
 2. Språk specialisering – retorik 1b, 100 poäng, som bygger på någon av kurserna engelska 5, moderna språk 5 eller modersmål 1. Kursen kan läsas flera gånger i olika språk. I ett och samma språk kan endast betyg i en av kurserna språk specialisering – retorik 1b eller språk specialisering – retorik 1a ingå i elevens examen.
 3. Språk specialisering – skrivande, 100 poäng, som bygger på någon av kurserna engelska 5, moderna språk 5 eller modersmål 1. Kursen kan läsas flera gånger i olika språk.

Språk specialisering – retorik 1b

Kursen språk specialisering – retorik 1b omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig framställning av varierade slag och med olika syften, såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg i till exempel paneldebatter, och för skiftande tänkta informella och formella arenor.
 • Röst, uttal och kroppsspråk som redskap samt olika sätt att skapa kontakt och förtroende. Språkriktighet, variation och stilnivå. Effekter av skiftande sätt att formulera sig i muntliga framställningar.
 • Olika talsituationer och anpassning när det gäller syfte, stil och språk. Anpassning till målgruppens förförståelse, förväntningar och kulturella erfarenheter.
 • Retorikens praktiska användningsområden, retoriska strategier samt den retoriska arbetsprocessen, framför allt som redskap för förberedelser, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.
 • Analys av muntlig framställning från olika tider och i olika medier. Grundläggande berättartekniska och stilistiska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt samtala om och analysera muntlig framställning.
 • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.
 • Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Olika sätt att med hjälp av kommunikationsteknik göra muntliga framställningar tillgängliga för andra.
 • Källkritik, källhänvisning och citatteknik i muntliga presentationer. Yttrandefrihet i relation till etik och upphovsrätt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven genomför med säkerhet muntliga framställningar av olika slag och med varierande syften i informella och formella sammanhang. - Eleven genomför med viss säkerhet muntliga framställningar av olika slag och med varierande syften i informella och formella sammanhang.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. I muntliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. I muntliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
Eleven formulerar sig även med flyt och anpassning till syfte, mottagare, situation och kulturellt sammanhang. - Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare, situation och kulturellt sammanhang.
- Eleven använder retoriska strategier och har god åhörarkontakt. Eleven använder retoriska strategier och har viss åhörarkontakt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den retoriska arbetsprocessen. Eleven redogör utförligt för den retoriska arbetsprocessen. Eleven redogör översiktligt för grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen, mottagare och situation. I samband med muntlig framställning motiverar eleven utförligt sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen, mottagare och situation. I samband med muntlig framställning motiverar eleven översiktligt sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen, mottagare och situation.
Eleven gör komplexa analyser av muntliga framställningar från olika tider och i olika medier utifrån den retoriska arbetsprocessen. Eleven gör analyser av muntliga framställningar från olika tider och i olika medier utifrån den retoriska arbetsprocessen. Eleven gör enkla analyser av muntliga framställningar från olika tider och i olika medier utifrån den retoriska arbetsprocessen.
Med utgångspunkt i andra framställningar producerar eleven med säkerhet egna. - Med utgångspunkt i andra framställningar producerar eleven med viss säkerhet egna.
Med nyanserade omdömen värderar eleven sin egen muntliga prestation samt ger välgrundad och nyanserad respons på andras muntliga framställningar. Med nyanserade omdömen värderar eleven sin egen muntliga prestation samt ger välgrundad respons på andras muntliga framställningar. Med enkla omdömen värderar eleven sin egen muntliga prestation samt ger enkel respons på andras muntliga framställningar.
Med stöd av andras respons och egen reflektion bearbetar eleven egna framställningar och genomför välgrundade och nyanserade förbättringar. Med stöd av andras respons och egen reflektion bearbetar eleven egna framställningar och genomför välgrundade förbättringar. Med stöd av andras respons och egen reflektion bearbetar eleven egna framställningar och genomför enkla förbättringar.
Eleven använder med säkerhet och på ett väl integrerat sätt presentationstekniska hjälpmedel och förklarar utförligt hur inspelningar av muntliga framställningar kan spridas. Eleven använder med viss säkerhet presentationstekniska hjälpmedel och förklarar utförligt hur inspelningar av muntliga framställningar kan spridas. Eleven använder med viss säkerhet presentationstekniska hjälpmedel och förklarar översiktligt hur inspelningar av muntliga framställningar kan spridas.
Utifrån egna framställningar och framställningar i medier diskuterar eleven utförligt och nyanserat yttrandefrihet och ansvar. Utifrån egna framställningar och framställningar i medier diskuterar eleven utförligt yttrandefrihet och ansvar. Utifrån egna framställningar och framställningar i medier diskuterar eleven översiktligt yttrandefrihet och ansvar.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer