Kunskapskrav

Start Sök Om

Sociologi

Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika teorier som finns om detta. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om människors handlingar, sociala relationer och sociala processer med utgångspunkt i såväl samhällsförändringar som människors möten i vardagen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, vilket omfattar förmåga att söka, strukturera, värdera och använda information från olika källor och dra slutsatser utifrån det. Det innebär också att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet samt egna och andras handlingar och attityder.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda metoder för insamling av information, till exempel intervjuer, enkäter och observationer. De ska också få använda metoder för bearbetning av information, till exempel statistik och textanalyser. Genom fältstudier ska eleverna ges möjlighet att få inblick i sociala sammanhang och i människors olika levnadsmiljöer.

Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
 2. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller.
 3. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information.
 4. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter.
 5. Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kurser i ämnet

 1. Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng.
 2. Sociologi, 100 poäng.
 3. Ungdomskulturer, 100 poäng.

Sociologi

Kursen sociologi omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
 • Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.
 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
 • Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering.
 • Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Aktuella sociala frågor.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter. - -
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer