Kunskapskrav

Start Sök Om

Snöfordonsteknik

Ämnet snöfordonsteknik behandlar funktion hos samt handhavande och framförande av snöfordon. Det behandlar också tillsyn, felsökning, service och reparation av snöfordon. Ämnet behandlar vidare olika användningsområden för snöfordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet snöfordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra samt att genomföra diagnos, service, underhåll och reparationer av snöfordon. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de system och komponenter som förekommer i snöfordon samt förståelse av hur dessa samverkar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar tekniskt kunnande inom området snöfordon samt förmåga att använda teknik på ett korrekt sätt i ett givet sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra.

Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas intresse för snöfordon, deras utrustning och teknik. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera och framföra olika typer av snöfordon. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet snöfordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om snöfordon samt om deras utrustning och användningsområden.
 2. Kunskaper om snöfordons komponenter och system, samt förståelse av hur de samverkar.
 3. Förmåga att utföra diagnos, service, underhåll och reparation av snöfordon.
 4. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll.
 5. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder och utrustning.
 6. Förmåga att utföra olika typer av arbeten på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 7. Förmåga att köra och manövrera pistmaskin i skiftande skidområden med rätt nyttjande av pistmaskinens kapacitet.
 8. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

Kurser i ämnet

 1. Pistmaskinkörning, 100 poäng.
 2. Reparation av snöfordon, 300 poäng.
 3. Reparation av snöskoter, 100 poäng, som bygger på kursen reparation av snöfordon, kursen reparation av lastbilar och mobila maskiner eller reparation av personbilar och lätta transportfordon.
 4. Snöfordon – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion.
 5. Pistmaskiner och utrustning, 200 poäng, som bygger på kursen snöfordon – introduktion samt kursen reparation av snöfordon.

Pistmaskinkörning

Kursen pistmaskinkörning omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika typer av snöfordon, deras utrustning och användningsområden.
 • Funktions- och säkerhetskontroll samt vård och underhåll av pistmaskin och utrustning.
 • Användning av olika informationssystem för färdplanering och vägval samt planering av körtider.
 • Körning och manövrering av pistmaskin i skiftande prepareringsområden med rätt nyttjande av pistmaskinens kapacitet.
 • Val av inställningar och motorvarvtal samt användning av övriga tekniska funktioner för ökad framkomlighet i olika terrängförhållanden och väderlek.
 • Avancerad körteknik och köruppträdande med hög säkerhetsnivå i prepareringsområden.
 • Användning av mobil kommunikationsutrustning under färd.
 • Ergonomi i förarmiljön.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några användningsområden för olika pistmaskiner. Eleven beskriver utförligt några användningsområden för olika pistmaskiner. Eleven beskriver översiktligt några användningsområden för olika pistmaskiner.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några pistningstekniker som kräver extra planering före genomförande. Dessutom beskriver eleven utförligt några pistningstekniker som kräver extra planering före genomförande. Dessutom beskriver eleven översiktligt några pistningstekniker som kräver extra planering före genomförande.
Eleven planerar efter samråd med handledare avancerad pistning i bekanta och nya prepareringsområden. Eleven planerar efter samråd med handledare pistning i bekanta och delvis nya prepareringsområden. Eleven planerar i samråd med handledare enkel pistning i bekanta prepareringsområden.
I planeringen väljer eleven med säkerhet arbetsmetod, utrustning och tillvägagångssätt inför uppdraget samt utför i bekanta och nya situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll. - I planeringen väljer eleven med viss säkerhet arbetsmetod, utrustning och tillvägagångssätt inför uppdraget samt utför i bekanta situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll.
Eleven färdigställer och förbereder i bekanta och nya situationer pistmaskinen med utrustning för genomförandet av arbetet. - Eleven färdigställer och förbereder i bekanta situationer pistmaskinen med utrustning för genomförandet av arbetet.
- Dessutom planerar eleven efter samråd med handledare färdväg utifrån pistmaskinens kapacitet och anläggningens förutsättningar. Dessutom planerar eleven i samråd med handledare färdväg utifrån pistmaskinens kapacitet och anläggningens förutsättningar.
Eleven genomför efter samråd med handledare avancerad pistning i bekanta och nya prepareringsområden. Eleven genomför efter samråd med handledare pistning i bekanta och delvis nya prepareringsområden. Eleven genomför i samråd med handledare pistning i bekanta prepareringsområden.
- - I pistningen följer eleven de yrkesmässiga kvalitetskrav som styr arbetet.
- - Eleven tar ansvar för anläggningens egendom samt för pistmaskin och utrustning.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer