Kunskapskrav

Start Sök Om

Skog, mark och vatten

Ämnet skog, mark och vatten behandlar mångbruk av skog. Med mångbruk menas att skogen används för olika syften. Skogen omfattas av stora ekonomiska och miljömässiga värden och är en av de viktigaste tillgångarna när det gäller förnyelsebara råvaror. Produktionen av skogsråvara styrs främst av hur mycket råvara skogsindustrin och energisektorn behöver. Skogen nyttjas också för jakt, fiske, friluftsliv, rekreation och upplevelser av olika slag. Dessa verksamheter måste utvecklas parallellt med råvaruproduktionen inom skogsbruket. I ämnet behandlas också jakt och viltvård samt fiske och vattenvård.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom skogsbruk och vård av naturresurser. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom skogsskötsel, viltvård och vattenvård. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förståelse av moderna och historiska brukningsmetoder samt kunskaper om de natur- och kulturminnen som finns i skogslandskapet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om skogens många olika värden. Att upptäcka och se naturvärden bygger på kunskaper om växter och djur samt kunskaper i ekologi. I undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla dessa kunskaper. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om skogen som ekosystem samt om samspelet mellan natur och människa.

Genom fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att iaktta och se möjligheter för olika verksamheter med skog, mark och vatten som bas.

Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om skogsbrukets historia, omfattning, ekonomiska betydelse och sociala värden samt om skogsbrukets påverkan på miljön.
 2. Kunskaper om djur, växter och vattenlevande organismer i olika biotoper.
 3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom skogsbruk, skogsvård, viltvård och vattenvård.
 4. Förmåga att utföra viltinventeringar samt att tolka och upprätta viltvårdsplaner.
 5. Kunskaper om jaktmetoder samt förmåga att använda och vårda utrustning i samband med jakt.
 6. Förmåga att tolka och upprätta vattenvårdsplaner och fiskevårdsplaner samt förmåga att sköta fiskevatten på ett ekologiskt hållbart sätt.
 7. Kunskaper om fiskemetoder samt förmåga att använda och vårda redskap och annan utrustning för fiske.
 8. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till etik och miljö.
 9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Fiske och vattenvård 1, 100 poäng.
 2. Fiske och vattenvård 2, 200 poäng, som bygger på kursen fiske och vattenvård 1.
 3. Jakt och viltvård 1, 100 poäng.
 4. Jakt och viltvård 2, 200 poäng, som bygger på kursen jakt och viltvård 1.
 5. Jakt och viltvård – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen jakt och viltvård 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 6. Mångbruk av skog, 100 poäng.

Mångbruk av skog

Kursen mångbruk av skog omfattar punkterna 1–3 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Mångbruk

 • Skogsbrukets historiska utveckling och framtida utvecklingsmöjligheter samt skogsnäringarnas betydelse för samhällsekonomin och för hållbar utveckling.
 • Skogsfastighetens produktionsvärden, naturvärden, kulturmiljövärden och sociala värden med utgångspunkt i praktiska exempel.
 • Friluftslivets historiska utveckling samt framtida möjligheter till naturupplevelser.
 • Skogsbruksplaner, viltvårdsplaner, naturvårdsplaner och andra planeringsunderlag inom mångbruk av skog.
 • Vanliga djurarter, växtarter och vattenlevande organismer i skogliga biotoper.

Arbetsuppgifter

 • Arbetsuppgifter inom skogsbruk, skogsvård, landskapsvård, viltvård och vattenvård, till exempel röjning av kulturmiljöer och anläggning av naturstigar.
 • Orientering i skog och mark med hjälp av karta, kompass och GPS.
 • Mätteknik, till exempel utsättning, avvägning och inmätning med aktuell teknisk utrustning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet vid förekommande arbeten.
 • Brandförebyggande åtgärder.
 • Miljölagstiftning för skydd av natur- och kulturmiljöer.
 • Skogsvårdslagens portalparagraf samt certifieringssystem för miljögodkänt skogsbruk.
 • Allemansrätten.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för skogsbrukets historia samt för skogens biologiska, kulturella, sociala och ekonomiska värden. Eleven redogör utförligt för skogsbrukets historia samt för skogens biologiska, kulturella, sociala och ekonomiska värden. Eleven redogör översiktligt för skogsbrukets historia samt för skogens biologiska, kulturella, sociala och ekonomiska värden.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika planer som används i samband med mångbruk av skog. Dessutom redogör eleven utförligt för olika planer som används i samband med mångbruk av skog. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika planer som används i samband med mångbruk av skog.
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat olika skogliga biotoper. I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt olika skogliga biotoper. I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt olika skogliga biotoper.
Eleven identifierar också med säkerhet och namnger flera växter och djur i aktuell biotop. Eleven identifierar också med viss säkerhet och namnger flera växter och djur i aktuell biotop. Eleven identifierar också med viss säkerhet och namnger ett fåtal växter och djur i aktuell biotop.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat ekologiska samband i biotopen samt biotopens förutsättningar för olika växt- och djurarter. Dessutom förklarar eleven utförligt ekologiska samband i biotopen samt biotopens förutsättningar för olika växt- och djurarter. Dessutom förklarar eleven översiktligt ekologiska samband i biotopen samt biotopens förutsättningar för olika växt- och djurarter.
- Eleven följer instruktioner och genomför efter samråd med handledare sammanhållna arbetsuppgifter inom mångbruk av skog. Eleven följer instruktioner och genomför i samråd med handledare avgränsade arbetsuppgifter inom mångbruk av skog.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet använder eleven med säkerhet karta, kompass och GPS för att orientera sig i skog och mark. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet karta, kompass och GPS för att orientera sig i skog och mark.
- Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med skogsbruk och friluftsliv. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med skogsbruk och friluftsliv.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer