Kunskapskrav

Start Sök Om

Skog, mark och vatten

Ämnet skog, mark och vatten behandlar mångbruk av skog. Med mångbruk menas att skogen används för olika syften. Skogen omfattas av stora ekonomiska och miljömässiga värden och är en av de viktigaste tillgångarna när det gäller förnyelsebara råvaror. Produktionen av skogsråvara styrs främst av hur mycket råvara skogsindustrin och energisektorn behöver. Skogen nyttjas också för jakt, fiske, friluftsliv, rekreation och upplevelser av olika slag. Dessa verksamheter måste utvecklas parallellt med råvaruproduktionen inom skogsbruket. I ämnet behandlas också jakt och viltvård samt fiske och vattenvård.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom skogsbruk och vård av naturresurser. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom skogsskötsel, viltvård och vattenvård. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förståelse av moderna och historiska brukningsmetoder samt kunskaper om de natur- och kulturminnen som finns i skogslandskapet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om skogens många olika värden. Att upptäcka och se naturvärden bygger på kunskaper om växter och djur samt kunskaper i ekologi. I undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla dessa kunskaper. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om skogen som ekosystem samt om samspelet mellan natur och människa.

Genom fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att iaktta och se möjligheter för olika verksamheter med skog, mark och vatten som bas.

Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om skogsbrukets historia, omfattning, ekonomiska betydelse och sociala värden samt om skogsbrukets påverkan på miljön.
 2. Kunskaper om djur, växter och vattenlevande organismer i olika biotoper.
 3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom skogsbruk, skogsvård, viltvård och vattenvård.
 4. Förmåga att utföra viltinventeringar samt att tolka och upprätta viltvårdsplaner.
 5. Kunskaper om jaktmetoder samt förmåga att använda och vårda utrustning i samband med jakt.
 6. Förmåga att tolka och upprätta vattenvårdsplaner och fiskevårdsplaner samt förmåga att sköta fiskevatten på ett ekologiskt hållbart sätt.
 7. Kunskaper om fiskemetoder samt förmåga att använda och vårda redskap och annan utrustning för fiske.
 8. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till etik och miljö.
 9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Fiske och vattenvård 1, 100 poäng.
 2. Fiske och vattenvård 2, 200 poäng, som bygger på kursen fiske och vattenvård 1.
 3. Jakt och viltvård 1, 100 poäng.
 4. Jakt och viltvård 2, 200 poäng, som bygger på kursen jakt och viltvård 1.
 5. Jakt och viltvård – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen jakt och viltvård 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 6. Mångbruk av skog, 100 poäng.

Fiske och vattenvård 2

Kursen fiske och vattenvård 2 omfattar punkterna 2–3 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att upprätta vattenvårdsplaner.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika fiskarter samt deras egenskaper och miljökrav.
 • Vattenlevande organismers biologi samt miljöfaktorer som påverkar dem.
 • Internationella förhållanden beträffande fiske och vattenvård.

Arbetsuppgifter

 • Utarbetande av vattenvårdsplaner och ekonomiska kalkyler för förvaltning och tillsyn av fiskevatten.
 • Planering, genomförande och utvärdering av vattenvård och fiskevårdande åtgärder.
 • Arbetsuppgifter i samband med fiske och tillvaratagande av fisk.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet i samband med vattenvård och fiskevård.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel internationella förhållanden inom vattenvård och fiskevård.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven identifierar i samband med fältstudier, med säkerhet, flera olika fiskarter och andra vattenlevande organismer. Eleven identifierar i samband med fältstudier, med viss säkerhet, flera olika fiskarter och andra vattenlevande organismer. Eleven identifierar i samband med fältstudier, med viss säkerhet, ett fåtal olika fiskarter och andra vattenlevande organismer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för dessa fiskarters och organismers miljökrav samt för hur man kan påverka deras livsbetingelser. Dessutom redogör eleven utförligt för dessa fiskarters och organismers miljökrav samt för hur man kan påverka deras livsbetingelser. Dessutom redogör eleven översiktligt för dessa fiskarters och organismers miljökrav samt för hur man kan påverka deras livsbetingelser.
- Eleven tolkar och upprättar efter samråd med handledare vattenvårdsplaner. Eleven tolkar och upprättar i samråd med handledare vattenvårdsplaner.
Planen innehåller en avancerad ekonomisk kalkyl med utgångspunkt i fältstudier och inventeringar. Planen innehåller en ekonomisk kalkyl med utgångspunkt i fältstudier och inventeringar. Planen innehåller en enkel ekonomisk kalkyl med utgångspunkt i fältstudier och inventeringar.
I planeringen gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på förväntat resultat och miljöhänsyn. I planeringen gör eleven en välgrundad bedömning av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på förväntat resultat och miljöhänsyn. I planeringen gör eleven en enkel bedömning av när och hur arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på förväntat resultat och miljöhänsyn.
- Eleven organiserar, planerar och genomför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom fiske och vattenvård. Eleven organiserar, planerar och genomför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom fiske och vattenvård.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- - I arbetet använder eleven redskap och annan utrustning.
- Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- När arbetet är utfört vårdar eleven efter samråd med handledare redskapen och utrustningen. När arbetet är utfört vårdar eleven i samråd med handledare redskapen och utrustningen.
- - Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör fiske, vattenvård och fiskevård. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör fiske, vattenvård och fiskevård.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer