Kunskapskrav

Start Sök Om

Skog, mark och vatten

Ämnet skog, mark och vatten behandlar mångbruk av skog. Med mångbruk menas att skogen används för olika syften. Skogen omfattas av stora ekonomiska och miljömässiga värden och är en av de viktigaste tillgångarna när det gäller förnyelsebara råvaror. Produktionen av skogsråvara styrs främst av hur mycket råvara skogsindustrin och energisektorn behöver. Skogen nyttjas också för jakt, fiske, friluftsliv, rekreation och upplevelser av olika slag. Dessa verksamheter måste utvecklas parallellt med råvaruproduktionen inom skogsbruket. I ämnet behandlas också jakt och viltvård samt fiske och vattenvård.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete inom skogsbruk och vård av naturresurser. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom skogsskötsel, viltvård och vattenvård. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förståelse av moderna och historiska brukningsmetoder samt kunskaper om de natur- och kulturminnen som finns i skogslandskapet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om skogens många olika värden. Att upptäcka och se naturvärden bygger på kunskaper om växter och djur samt kunskaper i ekologi. I undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla dessa kunskaper. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om skogen som ekosystem samt om samspelet mellan natur och människa.

Genom fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att iaktta och se möjligheter för olika verksamheter med skog, mark och vatten som bas.

Undervisningen i ämnet skog, mark och vatten ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om skogsbrukets historia, omfattning, ekonomiska betydelse och sociala värden samt om skogsbrukets påverkan på miljön.
 2. Kunskaper om djur, växter och vattenlevande organismer i olika biotoper.
 3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom skogsbruk, skogsvård, viltvård och vattenvård.
 4. Förmåga att utföra viltinventeringar samt att tolka och upprätta viltvårdsplaner.
 5. Kunskaper om jaktmetoder samt förmåga att använda och vårda utrustning i samband med jakt.
 6. Förmåga att tolka och upprätta vattenvårdsplaner och fiskevårdsplaner samt förmåga att sköta fiskevatten på ett ekologiskt hållbart sätt.
 7. Kunskaper om fiskemetoder samt förmåga att använda och vårda redskap och annan utrustning för fiske.
 8. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till etik och miljö.
 9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

Kurser i ämnet

 1. Fiske och vattenvård 1, 100 poäng.
 2. Fiske och vattenvård 2, 200 poäng, som bygger på kursen fiske och vattenvård 1.
 3. Jakt och viltvård 1, 100 poäng.
 4. Jakt och viltvård 2, 200 poäng, som bygger på kursen jakt och viltvård 1.
 5. Jakt och viltvård – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen jakt och viltvård 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 6. Mångbruk av skog, 100 poäng.

Fiske och vattenvård 1

Kursen fiske och vattenvård 1 omfattar punkterna 2–3 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vattenvård.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Vattenlevande organismer, till exempel fiskar, plankton och kräftdjur. Deras biologi och behov samt hur man kan påverka deras livsbetingelser.
 • Vanliga fisksjukdomar.
 • Vatten, vattenkvalitet och vattnets kretslopp.
 • Vattnet som ekosystem och biologisk mångfald i sjöar och vattendrag.
 • Skogsbruksåtgärder som påverkar vattenmiljön.

Arbetsuppgifter

 • Tolkning av vattenvårdsplaner och fiskevårdsplaner samt genomförande av arbetsuppgifter.
 • Arbete med fiske samt med redskap och annan utrustning. Tillvaratagande av fisk.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet i samband med vattenvård och fiskevård.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med vattenvård och fiskevård, till exempel vattendirektivet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika vattenlevande organismer samt för deras behov och hur man kan påverka deras livsbetingelser. Eleven redogör utförligt för olika vattenlevande organismer samt för deras behov och hur man kan påverka deras livsbetingelser. Eleven redogör översiktligt för olika vattenlevande organismer samt för deras behov och hur man kan påverka deras livsbetingelser.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vanliga fisksjukdomar samt redogör utförligt och nyanserat för vattnets kretslopp, vattenkvalitet och biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. Dessutom beskriver eleven utförligt vanliga fisksjukdomar samt redogör utförligt för vattnets kretslopp, vattenkvalitet och biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. Dessutom beskriver eleven översiktligt vanliga fisksjukdomar samt redogör översiktligt för vattnets kretslopp, vattenkvalitet och biologisk mångfald i sjöar och vattendrag.
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat lämpliga biotopförbättringar och åtgärder som gynnar fiskarna. I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt lämpliga biotopförbättringar och åtgärder som gynnar fiskarna. I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt lämpliga biotopförbättringar och åtgärder som gynnar fiskarna.
- Eleven tolkar efter samråd med handledare vattenvårds- och fiskevårdsplaner. Eleven tolkar i samråd med handledare vattenvårds- och fiskevårdsplaner.
- Eleven följer också instruktioner och genomför efter samråd med handledare sammanhållna arbetsuppgifter inom fiske och vattenvård. Eleven följer också instruktioner och genomför i samråd med handledare avgränsade arbetsuppgifter inom fiske och vattenvård.
- Dessutom sköter eleven efter samråd med handledare fiskevatten på ett ekologiskt hållbart sätt. Dessutom sköter eleven i samråd med handledare fiskevatten på ett ekologiskt hållbart sätt.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet använder eleven olika fiskemetoder, redskap och annan utrustning samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur olika metoder och utrustning påverkar fiskeresultatet. I arbetet använder eleven olika fiskemetoder, redskap och annan utrustning samt drar välgrundade slutsatser om hur olika metoder och utrustning påverkar fiskeresultatet. I arbetet använder eleven olika fiskemetoder, redskap och annan utrustning samt drar enkla slutsatser om hur olika metoder och utrustning påverkar fiskeresultatet.
- Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- När arbetet är utfört vårdar eleven efter samråd med handledare redskapen och utrustningen. När arbetet är utfört vårdar eleven i samråd med handledare redskapen och utrustningen.
- - Eleven arbetar säkert, ergonomiskt och etiskt samt tar hänsyn till miljön.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör fiske, vattenvård och fiskevård. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör fiske, vattenvård och fiskevård.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer