Kunskapskrav

Start Sök Om

Skogsmaskiner

Ämnet skogsmaskiner behandlar den tekniska utrustning som används inom skogsbrukets olika verksamhetsområden. Teknisk utrustning som används i samspel med biologiska förutsättningar och biologiska metoder bidrar till en hög kvalitet på skogsbrukets produkter och tjänster samt till en hållbar utveckling. Med hjälp av teknisk utrustning kan arbetsuppgifter utföras rationellt och med en ökad precision. Ämnet behandlar hur teknik och teknisk utveckling kan bidra till att den biologiska potentialen utnyttjas bättre. I ämnet ingår körning av fordon samt trafikkunskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skogsmaskiner ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning på rätt sätt och i rätt sammanhang. Den ska bidra till att eleverna får redskap för att söka kunskap om och utnyttja nya tekniska lösningar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den tekniska utrustningens konstruktion, funktion och inställningsmöjligheter samt förmåga att utföra service och underhåll av teknisk utrustning.

Praktiska övningar, fältstudier, undersökande arbetssätt och laborationer i fält ska ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet skogsmaskiner ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om konstruktion och funktion av samt användningsområden för teknisk utrustning.
 2. Förmåga att manövrera och köra fordon, fordonskombinationer och maskiner för att utföra olika arbetsuppgifter.
 3. Förmåga att manövrera och köra fordon och fordonskombinationer i trafik på ett säkert, ansvarsfullt och miljöanpassat sätt samt kunskaper om gällande trafikregler.
 4. Förmåga att använda teknisk utrustning.
 5. Förmåga att utföra service, underhåll och enklare reparationer av teknisk utrustning.
 6. Förmåga att ställa in teknisk utrustning för olika arbetsuppgifter samt att utföra funktionskontroller.
 7. Förmåga att arbeta ekonomiskt, säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till miljön.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser.
 9. Förmåga att bedöma och rapportera arbetsresultatet.

Kurser i ämnet

 1. Småskalig skogsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen motor- och röjmotorsåg 1.
 2. Terrängtransporter, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk eller kursen renen och rennäringen. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fordon och redskap.
 3. Virkestransport med skotare, 100 poäng, som bygger på kursen terrängtransporter eller kursen fordon och redskap.
 4. Avverkningsmaskiner, 100 poäng, som bygger på kursen virkestransport med skotare, kursen virkeslära och kursen skogsskötsel 1.
 5. Skogsmaskiner – specialisering, 200 poäng, som bygger på kursen virkestransport med skotare. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Avverkningsmaskiner

Kursen avverkningsmaskiner omfattar punkterna 1–2 och 4–5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Teknisk grund

 • Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk utrustning.
 • Avverkningsmaskiners datautrustning.
 • Motorbränslen och smörjmedel.
 • Daglig tillsyn, periodisk kontroll och service.

Arbete med avverkningsmaskiner

 • Arbete med avverkningsmaskiner på ett avverkningsområde.
 • Hantering av kran, instrument och reglage.
 • Markskador och miljöpåverkan.
 • Datorstyrd skördaraptering.
 • Arbete enligt traktdirektiv, arbetsplanering av avverkning, rapportering och uppföljning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Arbetsmiljö och ergonomi samt miljö- och säkerhetsfrågor.
 • Säkerhetskontroll inför användning av fordon, redskap och tilläggsutrustning.
 • Brandförebyggande åtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat konstruktion och funktion av samt användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk utrustning. Eleven beskriver utförligt konstruktion och funktion av samt användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk utrustning. Eleven beskriver översiktligt konstruktion och funktion av samt användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk utrustning.
- Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar efter samråd med handledare avverkningsmaskiner för att utföra arbetsuppgifter. Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar i samråd med handledare avverkningsmaskiner för att utföra arbetsuppgifter.
- - Under körningen orsakar eleven ett minimum av skador på virke, kvarvarande bestånd, mark, miljö, natur och kulturvärden.
I arbetet särskiljer eleven med säkerhet virkessortimenten för vidaretransport med skotare. - I arbetet särskiljer eleven med viss säkerhet virkessortimenten för vidaretransport med skotare.
Eleven gör också en avancerad ekonomisk kalkyl på ett avverkningsuppdrag och tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Eleven gör också en ekonomisk kalkyl på ett avverkningsuppdrag och tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Eleven gör också en enkel ekonomisk kalkyl på ett avverkningsuppdrag och tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat kalkylens olika delar. Dessutom beskriver eleven utförligt kalkylens olika delar. Dessutom beskriver eleven översiktligt kalkylens olika delar.
Eleven använder med mycket gott handlag teknisk utrustning och lämpliga verktyg samt utför efter samråd med handledare daglig service av avverkningsmaskinerna enligt instruktioner. Eleven använder med gott handlag teknisk utrustning och lämpliga verktyg samt utför efter samråd med handledare daglig service av avverkningsmaskinerna enligt instruktioner. Eleven använder med visst handlag teknisk utrustning och lämpliga verktyg samt utför i samråd med handledare daglig service av avverkningsmaskinerna enligt instruktioner.
- Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med avverkningsmaskinerna.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. När arbetet är utfört gör eleven en enkel bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer