Kunskapskrav

Start Sök Om

Skogsproduktion

Ämnet skogsproduktion behandlar produktion av olika typer av virkesråvaror med hänsyn till skogens produktionsförmåga och en hållbar utveckling för skogen. Det behandlar också anläggning av ny skog, skötsel av ungskogar och avverkning av äldre skogar. I ämnet behandlas även virkets tekniska egenskaper och olika användningsområden. Dessutom behandlas produktion av skogsbränsle, specialiserad skogsskötsel och virkesmätning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skogsproduktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i skogsskötsel och virkeslära. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom skogsproduktion samt bedöma skogstillstånd och behov av åtgärder inom skogsproduktion. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till natur- och kulturvärden samt till det rörliga friluftslivet. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla förmåga att aptera och virkessortera. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att arbeta med skogsskötsel. Fältstudier ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om trädslag och ståndorter samt om skador och skadegörare på växande träd och virke. Genom exkursioner ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av natur- och kulturvärden.

Undervisningen i ämnet skogsproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om svenska trädslag, om deras egenskaper och användningsområden samt om ståndorter.
 2. Förmåga att identifiera skador och skadegörare på växande träd och virke samt att föreslå motåtgärder.
 3. Förmåga att tolka och upprätta skogsbruksplaner med hänsyn tagen till natur- och kulturvärden.
 4. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom skogsproduktion.
 5. Förmåga att utföra klassning och aptering av virke.
 6. Förmåga att göra ekonomiska beräkningar för åtgärder inom skogsproduktion.
 7. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör skogsbruket samt om skogens certifieringssystem.

Kurser i ämnet

 1. Skogsskötsel 1, 100 poäng, som bygger på kursen motor- och röjmotorsåg 1 eller produktionsutrustning 1.
 2. Skogsskötsel 2, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 1.
 3. Skogsskötsel – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 2. Kursen kan läsas läsas flera gånger med olika innehåll.
 4. Virkeslära, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 1.
 5. Virkesmätning, 100 poäng, som bygger på kursen virkeslära.

Virkeslära

Kursen virkeslära omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika trädslags egenskaper och användningsområden.
 • Träets egenskaper, virkets förädling och användning samt sortiment.
 • Skadesvampar och insektsangrepp på virke samt förebyggande åtgärder för virkesskydd.
 • Aptering enligt instruktioner.
 • Hantering, kvalitetsbedömning, volymberäkning och prissättning.
 • Skogliga mått och omräkningstal.
 • Ekonomisk aptering och prislistans uppbyggnad.
 • Virkesförsäljning, kontraktering och organisation av virkesmätning.
 • Uppföljning och virkesredovisning.
 • Virkesmätningslagen och andra bestämmelser inom området.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för egenskaper hos och användningsområden för olika trädslag. Eleven redogör utförligt för egenskaper hos och användningsområden för olika trädslag. Eleven redogör översiktligt för egenskaper hos och användningsområden för olika trädslag.
Dessutom identifierar eleven med säkerhet vanliga skadegörare på virke samt ger välgrundade och nyanserade förslag på motåtgärder för att skydda virket. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet vanliga skadegörare på virke samt ger välgrundade förslag på motåtgärder för att skydda virket. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet vanliga skadegörare på virke samt ger enkla förslag på motåtgärder för att skydda virket.
- Eleven utför efter samråd med handledare klassning och aptering av virke enligt apteringsinstruktioner. Eleven utför i samråd med handledare klassning och aptering av virke enligt apteringsinstruktioner.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
Eleven gör avancerade beräkningar med skogliga mått och omräkningstal samt värderar sitt resultat med nyanserade omdömen. Eleven gör beräkningar med skogliga mått och omräkningstal samt värderar sitt resultat med enkla omdömen. Eleven gör enkla beräkningar med skogliga mått och omräkningstal samt värderar sitt resultat med enkla omdömen.
Dessutom föreslår eleven efter samråd med handledare uttag av lämpliga virkessortiment vid avverkning samt redogör utförligt och nyanserat för virkesförsäljning och kontraktering. Dessutom föreslår eleven efter samråd med handledare uttag av lämpliga virkessortiment vid avverkning samt redogör utförligt för virkesförsäljning och kontraktering. Dessutom föreslår eleven i samråd med handledare uttag av lämpliga virkessortiment vid avverkning samt redogör översiktligt för virkesförsäljning och kontraktering.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt, använder personlig skyddsutrustning samt tillämpar gällande skyddsföreskrifter.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör virkeshantering. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör virkeshantering.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer