Kunskapskrav

Start Sök Om

Skogsproduktion

Ämnet skogsproduktion behandlar produktion av olika typer av virkesråvaror med hänsyn till skogens produktionsförmåga och en hållbar utveckling för skogen. Det behandlar också anläggning av ny skog, skötsel av ungskogar och avverkning av äldre skogar. I ämnet behandlas även virkets tekniska egenskaper och olika användningsområden. Dessutom behandlas produktion av skogsbränsle, specialiserad skogsskötsel och virkesmätning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skogsproduktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i skogsskötsel och virkeslära. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom skogsproduktion samt bedöma skogstillstånd och behov av åtgärder inom skogsproduktion. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till natur- och kulturvärden samt till det rörliga friluftslivet. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla förmåga att aptera och virkessortera. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att arbeta med skogsskötsel. Fältstudier ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om trädslag och ståndorter samt om skador och skadegörare på växande träd och virke. Genom exkursioner ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av natur- och kulturvärden.

Undervisningen i ämnet skogsproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om svenska trädslag, om deras egenskaper och användningsområden samt om ståndorter.
 2. Förmåga att identifiera skador och skadegörare på växande träd och virke samt att föreslå motåtgärder.
 3. Förmåga att tolka och upprätta skogsbruksplaner med hänsyn tagen till natur- och kulturvärden.
 4. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom skogsproduktion.
 5. Förmåga att utföra klassning och aptering av virke.
 6. Förmåga att göra ekonomiska beräkningar för åtgärder inom skogsproduktion.
 7. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör skogsbruket samt om skogens certifieringssystem.

Kurser i ämnet

 1. Skogsskötsel 1, 100 poäng, som bygger på kursen motor- och röjmotorsåg 1 eller produktionsutrustning 1.
 2. Skogsskötsel 2, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 1.
 3. Skogsskötsel – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 2. Kursen kan läsas läsas flera gånger med olika innehåll.
 4. Virkeslära, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 1.
 5. Virkesmätning, 100 poäng, som bygger på kursen virkeslära.

Skogsskötsel 1

Kursen skogsskötsel 1 omfattar punkterna 1–4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom skogsproduktion.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Svenska trädslag samt deras egenskaper, ståndortskrav och användningsområden.
 • Begreppet ståndortsindex.
 • Vanliga skadegörare på växande träd.
 • Förebyggande åtgärder mot vanliga skadegörare på växande träd.
 • Grundläggande metoder för tolkning av skogsbruksplaner.
 • Röjning och uppföljning av röjningsarbete i olika typer av bestånd.
 • Markberedning och olika föryngringsmetoder.
 • Gallring och grundläggande metoder för uppföljning av gallring.
 • Grundläggande metoder för skogsuppskattning samt användning av skogsuppskattningsinstrument och gallringsmallar.
 • Bonitering med höjdutvecklingskurvor.
 • Ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med skogsskötsel.
 • Brandförebyggande åtgärder.
 • Certifieringssystem inom skogsbruk.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel skogsvårdslagen.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven identifierar med säkerhet och namnger, i samband med fältstudier, de vanligaste svenska trädslagen samt beskriver utförligt och nyanserat deras egenskaper och användningsområden. Eleven identifierar med viss säkerhet och namnger, i samband med fältstudier, de vanligaste svenska trädslagen samt beskriver utförligt deras egenskaper och användningsområden. Eleven identifierar med viss säkerhet och namnger, i samband med fältstudier, de vanligaste svenska trädslagen samt beskriver översiktligt deras egenskaper och användningsområden.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden i begreppet ståndortsindex. Eleven redogör också utförligt för innebörden i begreppet ståndortsindex. Eleven redogör också översiktligt för innebörden i begreppet ståndortsindex.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de vanligaste skadegörarna på växande träd samt för åtgärder för att förebygga skador. Dessutom redogör eleven utförligt för de vanligaste skadegörarna på växande träd samt för åtgärder för att förebygga skador. Dessutom redogör eleven översiktligt för de vanligaste skadegörarna på växande träd samt för åtgärder för att förebygga skador.
Eleven tolkar med säkerhet skogsbruksplaner. - Eleven tolkar med viss säkerhet skogsbruksplaner.
- Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom skogsvård och avverkning. Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom skogsvård och avverkning.
- Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare gallringsarbete och uppföljning av gallring. Dessutom genomför eleven i samråd med handledare gallringsarbete och uppföljning av gallring.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- Eleven använder efter samråd med handledare teknisk utrustning. Eleven använder i samråd med handledare teknisk utrustning.
Eleven använder också med säkerhet skogsuppskattningsinstrument och gallringsmallar. - Eleven använder också med viss säkerhet skogsuppskattningsinstrument och gallringsmallar.
Dessutom gör eleven avancerade ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder samt värderar sitt resultat med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder samt värderar sitt resultat med enkla omdömen. Dessutom gör eleven enkla ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder samt värderar sitt resultat med enkla omdömen.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt, använder personlig skyddsutrustning samt tillämpar gällande skyddsföreskrifter.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med certifieringssystem, lagar och andra bestämmelser som gäller inom området. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med certifieringssystem, lagar och andra bestämmelser som gäller inom området.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer