Kunskapskrav

Start Sök Om

Skogsproduktion

Ämnet skogsproduktion behandlar produktion av olika typer av virkesråvaror med hänsyn till skogens produktionsförmåga och en hållbar utveckling för skogen. Det behandlar också anläggning av ny skog, skötsel av ungskogar och avverkning av äldre skogar. I ämnet behandlas även virkets tekniska egenskaper och olika användningsområden. Dessutom behandlas produktion av skogsbränsle, specialiserad skogsskötsel och virkesmätning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skogsproduktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i skogsskötsel och virkeslära. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom skogsproduktion samt bedöma skogstillstånd och behov av åtgärder inom skogsproduktion. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till natur- och kulturvärden samt till det rörliga friluftslivet. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla förmåga att aptera och virkessortera. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att arbeta med skogsskötsel. Fältstudier ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om trädslag och ståndorter samt om skador och skadegörare på växande träd och virke. Genom exkursioner ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av natur- och kulturvärden.

Undervisningen i ämnet skogsproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om svenska trädslag, om deras egenskaper och användningsområden samt om ståndorter.
 2. Förmåga att identifiera skador och skadegörare på växande träd och virke samt att föreslå motåtgärder.
 3. Förmåga att tolka och upprätta skogsbruksplaner med hänsyn tagen till natur- och kulturvärden.
 4. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom skogsproduktion.
 5. Förmåga att utföra klassning och aptering av virke.
 6. Förmåga att göra ekonomiska beräkningar för åtgärder inom skogsproduktion.
 7. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör skogsbruket samt om skogens certifieringssystem.

Kurser i ämnet

 1. Skogsskötsel 1, 100 poäng, som bygger på kursen motor- och röjmotorsåg 1 eller produktionsutrustning 1.
 2. Skogsskötsel 2, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 1.
 3. Skogsskötsel – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 2. Kursen kan läsas läsas flera gånger med olika innehåll.
 4. Virkeslära, 100 poäng, som bygger på kursen skogsskötsel 1.
 5. Virkesmätning, 100 poäng, som bygger på kursen virkeslära.

Skogsskötsel – specialisering

Kursen skogsskötsel – specialisering omfattar punkterna 1–4 och 6–8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Särskilda krav inom skogsbruket, till exempel hänsyn till naturvärden, kulturvärden och sociala värden.
 • Planering och genomförande av arbetsuppgifter inom valt specialområde inom skogsbruk, till exempel ädellövskog, produktion av skogsbränsle, urskogsliknande skogar, fjällskogar, skärgårdsskogar eller tätortsnära skogar.
 • Ekonomiska beräkningar och kalkyler för verksamheten.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med det valda specialområdet.
 • Certifieringssystem inom valt specialområde.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel skogsvårdslagen.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven identifierar, i samband med arbete i skogen, med säkerhet vanliga skador och skadegörare på växande skog. - Eleven identifierar, i samband med arbete i skogen, med viss säkerhet vanliga skador och skadegörare på växande skog.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som orsakat skadorna och ger välgrundade och nyanserade förslag på motåtgärder. Dessutom redogör eleven utförligt för vad som orsakat skadorna och ger välgrundade förslag på motåtgärder. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som orsakat skadorna och ger enkla förslag på motåtgärder.
- Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad plan för skogsskötsel inom valt specialområde samt tar i planen hänsyn till natur- och kulturvärden och sociala värden. Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel plan för skogsskötsel inom valt specialområde samt tar i planen hänsyn till natur- och kulturvärden och sociala värden.
- Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom valt specialområde inom skogsbruk. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom valt specialområde inom skogsbruk.
I planeringen gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur olika arbetsuppgifter ska genomföras. I planeringen gör eleven välgrundade bedömningar av när och hur olika arbetsuppgifter ska genomföras. I planeringen gör eleven enkla bedömningar av när och hur olika arbetsuppgifter ska genomföras.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
Dessutom gör eleven ekonomiska avancerade beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder samt värderar sitt resultat med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder samt värderar sitt resultat med enkla omdömen. Dessutom gör eleven enkla ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder samt värderar sitt resultat med enkla omdömen.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt, använder personlig skyddsutrustning samt tillämpar gällande skyddsföreskrifter.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med certifieringssystem, lagar och andra bestämmelser som gäller inom det valda specialområdet. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med certifieringssystem, lagar och andra bestämmelser som gäller inom det valda specialområdet.
När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. När arbetet är utfört gör eleven en enkel bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer