Kunskapskrav

Start Sök Om

Skötsel av utemiljöer

Ämnet skötsel av utemiljöer behandlar skötsel av parker, kyrkogårdar och gröna miljöer i anslutning till bebyggelse samt skötsel av friluftsområden och golfbanor. Det behandlar också skötselplanering, arbetsorganisation, teknikanvändning och miljöhänsyn. Dessutom ingår hantverkskunnande och estetik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att sköta utemiljöer med utgångspunkt från funktion och kvalitetskrav. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra skötsel med hänsyn till växters utseende och biologi. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning på ett säkert och ergonomiskt sätt. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om skötselplaner, arbetsorganisation och ekonomiska förutsättningar för ett hållbart resultat. I undervisningen ska eleverna genom praktiskt arbete ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta olika växtslag och gröna utemiljöer med teknisk utrustning. Genom laborationer, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika växters reaktioner på skötselåtgärder och skötselnivåer.

Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika skötselåtgärder med hänsyn till växternas biologi och funktion samt till klimatfaktorer.
 2. Kunskaper om olika beskärningstekniker och hur olika växtslag reagerar på beskärning samt om växtsjukdomar och skadedjur i samband med beskärning.
 3. Förmåga att tolka skötselplaner som underlag för olika skötselmoment och för bedömning av tidsåtgång samt att upprätta enkla skötselplaner.
 4. Förmåga att bedöma skötselbehov samt att sköta och underhålla grönytor och andra utemiljöer.
 5. Förmåga att beskära och vårda olika trädslag.
 6. Förmåga att använda teknisk utrustning, handredskap och verktyg.
 7. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt kunskaper om säkerhetsrisker i arbetet.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 9. Förmåga att bedöma arbetsresultatet.

Kurser i ämnet

 1. Skötsel av utemiljöer, 100 poäng, som bygger på kursen marken och växternas biologi eller kursen växtkunskap – fastighetsskötsel.
 2. Beskärning och trädvård, 100 poäng, som bygger på kursen skötsel av utemiljöer och kursen växtkunskap 1.
 3. Skötsel av utemiljöer – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen skötsel av utemiljöer. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Skötsel av utemiljöer – specialisering

Kursen skötsel av utemiljöer – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom valt specialområde, till exempel golfbanor, kyrkogårdar och historiska park- och trädgårdsmiljöer.
 • Skötselplaner och ekonomi inom valt specialområde.
 • Organisation, planering och genomförande av arbetsuppgifter inom skötsel och underhåll av gröna utemiljöer inom valt specialområde.
 • Speciella arbetsuppgifter beroende på arbetsplatsen och grönytans funktion.
 • Förebyggande och direkta växtskyddsåtgärder samt miljöaspekter i samband med växtskyddsarbete och ogräshantering.
 • Arbete med aktuell teknisk utrustning och med hantverksmässig teknik.
 • Bemötande och information till besökare i samband med skötselarbete inom valt specialområde.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med grönyteskötsel inom valt specialområde.
 • Lagar och andra bestämmelser inom valt specialområde, till exempel miljölagstiftning, kulturmiljölagen och begravningslagen.
 • Bedömning av resultatet, både estetiskt och funktionellt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika skötselåtgärder med hänsyn till växternas biologi, kondition och funktion samt till växtplats och klimat. Eleven redogör utförligt för olika skötselåtgärder med hänsyn till växternas biologi, kondition och funktion samt till växtplats och klimat. Eleven redogör översiktligt för olika skötselåtgärder med hänsyn till växternas biologi, kondition och funktion samt till växtplats och klimat.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade jämförelser av olika skötselåtgärder samt beskriver utförligt och nyanserat växters reaktioner på de olika åtgärderna. Dessutom gör eleven välgrundade jämförelser av olika skötselåtgärder samt beskriver utförligt växters reaktioner på de olika åtgärderna. Dessutom gör eleven enkla jämförelser av olika skötselåtgärder samt beskriver översiktligt växters reaktioner på de olika åtgärderna.
- Eleven tolkar efter samråd med handledare skötselplaner. Eleven tolkar i samråd med handledare skötselplaner.
Dessutom upprättar eleven efter samråd med handledare en genomarbetad skötselplan och motiverar utförligt och nyanserat sina förslag i den. Dessutom upprättar eleven efter samråd med handledare en genomarbetad skötselplan och motiverar utförligt sina förslag i den. Dessutom upprättar eleven i samråd med handledare en enkel skötselplan och motiverar översiktligt sina förslag i den.
I skötselplanen gör eleven också en avancerad ekonomisk kalkyl. I skötselplanen gör eleven också en ekonomisk kalkyl. I skötselplanen gör eleven också en enkel ekonomisk kalkyl.
- Eleven organiserar och genomför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom valt specialområde. Eleven organiserar och genomför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom valt specialområde.
I arbetet använder eleven med säkerhet teknisk utrustning och handredskap. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning och handredskap.
- Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppkommer. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppkommer.
Resultatet av arbetet är gott vad gäller estetik och hantverksmässigt utförande. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande vad gäller estetik och hantverksmässigt utförande.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen och de handredskap som används inom det valda specialområdet samt beskriver utförligt och nyanserat säkerhetsrisker i arbetet. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen och de handredskap som används inom det valda specialområdet samt beskriver utförligt säkerhetsrisker i arbetet. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen och de handredskap som används inom det valda specialområdet samt beskriver översiktligt säkerhetsrisker i arbetet.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av arbetsresultatet. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad bedömning av arbetsresultatet. När arbetet är utfört gör eleven en enkel bedömning av arbetsresultatet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer