Kunskapskrav

Start Sök Om

Skötsel av utemiljöer

Ämnet skötsel av utemiljöer behandlar skötsel av parker, kyrkogårdar och gröna miljöer i anslutning till bebyggelse samt skötsel av friluftsområden och golfbanor. Det behandlar också skötselplanering, arbetsorganisation, teknikanvändning och miljöhänsyn. Dessutom ingår hantverkskunnande och estetik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att sköta utemiljöer med utgångspunkt från funktion och kvalitetskrav. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra skötsel med hänsyn till växters utseende och biologi. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning på ett säkert och ergonomiskt sätt. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om skötselplaner, arbetsorganisation och ekonomiska förutsättningar för ett hållbart resultat. I undervisningen ska eleverna genom praktiskt arbete ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta olika växtslag och gröna utemiljöer med teknisk utrustning. Genom laborationer, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika växters reaktioner på skötselåtgärder och skötselnivåer.

Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika skötselåtgärder med hänsyn till växternas biologi och funktion samt till klimatfaktorer.
 2. Kunskaper om olika beskärningstekniker och hur olika växtslag reagerar på beskärning samt om växtsjukdomar och skadedjur i samband med beskärning.
 3. Förmåga att tolka skötselplaner som underlag för olika skötselmoment och för bedömning av tidsåtgång samt att upprätta enkla skötselplaner.
 4. Förmåga att bedöma skötselbehov samt att sköta och underhålla grönytor och andra utemiljöer.
 5. Förmåga att beskära och vårda olika trädslag.
 6. Förmåga att använda teknisk utrustning, handredskap och verktyg.
 7. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt kunskaper om säkerhetsrisker i arbetet.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 9. Förmåga att bedöma arbetsresultatet.

Kurser i ämnet

 1. Skötsel av utemiljöer, 100 poäng, som bygger på kursen marken och växternas biologi eller kursen växtkunskap – fastighetsskötsel.
 2. Beskärning och trädvård, 100 poäng, som bygger på kursen skötsel av utemiljöer och kursen växtkunskap 1.
 3. Skötsel av utemiljöer – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen skötsel av utemiljöer. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Skötsel av utemiljöer

Kursen skötsel av utemiljöer omfattar punkterna 1, 3–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund och utemiljöns funktion

 • Skötselåtgärdernas biologiska påverkan på enskilda växter, gräsytor och planteringsytor samt anpassning av skötselåtgärder efter växternas biologi.
 • Utemiljöers funktion för olika brukargrupper och anpassning av skötselåtgärder efter funktion.

Arbetsuppgifter

 • Tolkning och upprättande av enkla skötselplaner innehållande beskrivning av arbetsmoment och bedömning av tidsåtgång för olika arbetsmoment.
 • Arbete med skötsel av gräsytor, planteringsytor, hårdgjorda ytor samt lekutrustning och parkutrustning, till exempel gräsklippning, beskärning av buskar, häckklippning, ogräsbekämpning och putsning.
 • Metoder för ogräsbekämpning, till exempel termisk ogräsbekämpning och marktäckning.
 • Hantverksmässiga skötselarbeten, till exempel putsning av rabatter, ogräsrensning och buskbeskärning.
 • Kvalitetskrav för utförda arbeten och bedömning av arbetsresultat.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Arbetsmiljö och säkerhet i samband med skötsel och underhållsarbete. Bedömning av olycksrisker och förebyggande åtgärder för att förhindra olyckor i arbetet.
 • Säkerhet vid och säkerhetskontroll av lekplatser.
 • Ergonomi i samband med arbete med skötsel och underhåll.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika skötselåtgärder med hänsyn till växternas biologi, kondition och funktion samt till växtplats och klimat. Eleven redogör utförligt för olika skötselåtgärder med hänsyn till växternas biologi, kondition och funktion samt till växtplats och klimat. Eleven redogör översiktligt för olika skötselåtgärder med hänsyn till växternas biologi, kondition och funktion samt till växtplats och klimat.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat växters reaktioner på olika skötselåtgärder. Dessutom beskriver eleven utförligt växters reaktioner på olika skötselåtgärder. Dessutom beskriver eleven översiktligt växters reaktioner på olika skötselåtgärder.
- Eleven tolkar efter samråd med handledare skötselplaner. Eleven tolkar i samråd med handledare skötselplaner.
Dessutom upprättar eleven efter samråd med handledare en enkel skötselplan och motiverar utförligt och nyanserat sina förslag i den. Dessutom upprättar eleven efter samråd med handledare en enkel skötselplan och motiverar utförligt sina förslag i den. Dessutom upprättar eleven i samråd med handledare en enkel skötselplan och motiverar översiktligt sina förslag i den.
- Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför efter samråd med handledare skötsel och underhåll av grönytor och andra utemiljöer. Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför i samråd med handledare skötsel och underhåll av grönytor och andra utemiljöer.
I arbetet använder eleven med säkerhet teknisk utrustning och handredskap. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning och handredskap.
- Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppkommer. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppkommer.
Resultatet av arbetet är gott vad gäller estetik och hantverksmässigt utförande. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande vad gäller estetik och hantverksmässigt utförande.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen och de handredskap som används vid skötsel av utemiljöer samt beskriver utförligt och nyanserat säkerhetsrisker i arbetet. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen och de handredskap som används vid skötsel av utemiljöer samt beskriver utförligt säkerhetsrisker i arbetet. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen och de handredskap som används vid skötsel av utemiljöer samt beskriver översiktligt säkerhetsrisker i arbetet.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av arbetsresultatet. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad bedömning av arbetsresultatet. När arbetet är utfört gör eleven en enkel bedömning av arbetsresultatet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer