Kunskapskrav

Start Sök Om

Skötsel av utemiljöer

Ämnet skötsel av utemiljöer behandlar skötsel av parker, kyrkogårdar och gröna miljöer i anslutning till bebyggelse samt skötsel av friluftsområden och golfbanor. Det behandlar också skötselplanering, arbetsorganisation, teknikanvändning och miljöhänsyn. Dessutom ingår hantverkskunnande och estetik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att sköta utemiljöer med utgångspunkt från funktion och kvalitetskrav. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra skötsel med hänsyn till växters utseende och biologi. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning på ett säkert och ergonomiskt sätt. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om skötselplaner, arbetsorganisation och ekonomiska förutsättningar för ett hållbart resultat. I undervisningen ska eleverna genom praktiskt arbete ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta olika växtslag och gröna utemiljöer med teknisk utrustning. Genom laborationer, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika växters reaktioner på skötselåtgärder och skötselnivåer.

Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika skötselåtgärder med hänsyn till växternas biologi och funktion samt till klimatfaktorer.
 2. Kunskaper om olika beskärningstekniker och hur olika växtslag reagerar på beskärning samt om växtsjukdomar och skadedjur i samband med beskärning.
 3. Förmåga att tolka skötselplaner som underlag för olika skötselmoment och för bedömning av tidsåtgång samt att upprätta enkla skötselplaner.
 4. Förmåga att bedöma skötselbehov samt att sköta och underhålla grönytor och andra utemiljöer.
 5. Förmåga att beskära och vårda olika trädslag.
 6. Förmåga att använda teknisk utrustning, handredskap och verktyg.
 7. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt kunskaper om säkerhetsrisker i arbetet.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 9. Förmåga att bedöma arbetsresultatet.

Kurser i ämnet

 1. Skötsel av utemiljöer, 100 poäng, som bygger på kursen marken och växternas biologi eller kursen växtkunskap – fastighetsskötsel.
 2. Beskärning och trädvård, 100 poäng, som bygger på kursen skötsel av utemiljöer och kursen växtkunskap 1.
 3. Skötsel av utemiljöer – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen skötsel av utemiljöer. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Beskärning och trädvård

Kursen beskärning och trädvård omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Grundprinciperna för beskärning och växternas reaktion på beskärning vid uppbyggnads-, föryngrings- och underhållsbeskärning.
 • Faktorer som påverkar växtlighetens vitalitet i stadsmiljö.
 • Beskärningstidpunkt för olika växtslag.
 • Smittspridning i samband med beskärning.

Arbetsuppgifter

 • Trädvårdsplaner som underlag för planering av arbetsuppgifter.
 • Arbete med beskärning av fruktträd, träd, buskar och häckar.
 • Användning av verktyg och annan teknisk utrustning samt vård av beskärningsutrustning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Arbetsmiljö och säkerhet samt ergonomi i samband med beskärning och trädvårdsarbete.
 • Bestämmelser i samband med arbete på hög höjd.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika beskärningstekniker och för träds, buskars och häckars reaktioner på beskärning. Eleven redogör utförligt för olika beskärningstekniker och för träds, buskars och häckars reaktioner på beskärning. Eleven redogör översiktligt för olika beskärningstekniker och för träds, buskars och häckars reaktioner på beskärning.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för spridning av växtsjukdomar och skadedjur i samband med beskärning. Dessutom redogör eleven utförligt för spridning av växtsjukdomar och skadedjur i samband med beskärning. Dessutom redogör eleven översiktligt för spridning av växtsjukdomar och skadedjur i samband med beskärning.
- Eleven tolkar efter samråd med handledare enkla trädvårdsplaner och planerar efter samråd med handledare sitt arbete. Eleven tolkar i samråd med handledare enkla trädvårdsplaner och planerar i samråd med handledare sitt arbete.
I planeringen beskriver eleven utförligt och nyanserat trädens kondition, identifierar med säkerhet symtom på växtskador och skadegörare samt ger välgrundade och nyanserade förslag på beskärnings- och trädvårdsåtgärder. I planeringen beskriver eleven utförligt trädens kondition, identifierar med viss säkerhet symtom på växtskador och skadegörare samt ger välgrundade förslag på beskärnings- och trädvårdsåtgärder. I planeringen beskriver eleven översiktligt trädens kondition, identifierar med viss säkerhet symtom på växtskador och skadegörare samt ger enkla förslag på beskärnings- och trädvårdsåtgärder.
- Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför efter samråd med handledare beskärning och trädvård. Eleven följer arbetsinstruktioner och genomför i samråd med handledare beskärning och trädvård.
I arbetet använder eleven med säkerhet teknisk utrustning och verktyg. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning och verktyg.
- Dessutom löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppkommer. Dessutom löser eleven i samråd med handledare de problem som uppkommer.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen och de verktyg som används vid beskärning och trädvård samt beskriver utförligt och nyanserat säkerhetsrisker i arbetet. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen och de verktyg som används vid beskärning och trädvård samt beskriver utförligt säkerhetsrisker i arbetet. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen och de verktyg som används vid beskärning och trädvård samt beskriver översiktligt säkerhetsrisker i arbetet.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av arbetsresultatet. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad bedömning av arbetsresultatet. När arbetet är utfört gör eleven en enkel bedömning av arbetsresultatet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.