Kunskapskrav

Start Sök Om

Sjukvård

Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och omsorg inryms även omvårdnad relaterad till sjukdomar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk apparatur samt att utföra medicintekniska uppgifter.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med andra människor med respekt för allas lika värde oavsett till exempel kön eller etniskt ursprung. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Undervisningen i ämnet sjukvård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder samt kunskaper om smärta och smärtbehandling.
 2. Kunskaper om barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling samt om betydelsen av lek och andra skapande aktiviteter.
 3. Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar.
 4. Förmåga att planera egna arbetsinsatser samt att utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar och andra bestämmelser.
 5. Förmåga att uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd.
 6. Förmåga att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
 7. Förmåga att bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal.
 8. Förmåga att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabiliterande eller habiliterande åtgärder och egenvård.
 9. Förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete och resultat, även med hjälp av informationsteknik.

Kurser i ämnet

 1. Akutsjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.
 2. Barn- och ungdomssjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.
 3. Hemsjukvård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.
 4. Palliativ vård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.
 5. Räddningsmedicin, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.

Räddningsmedicin

Kursen räddningsmedicin omfattar punkterna 1, 3–4, 6–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Innehållet i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Medicinskt omhändertagande och vård och omsorg vid akuta skador och sjukdomar.
 • Räddningstjänstens och den prehospitala vårdens organisation och verksamhetsområden.
 • Lagar och bestämmelser som reglerar verksamheten.
 • Organisationer och myndigheter som hanterar olyckor och katastrofer, deras insatser samt hur de samverkar.
 • Risker med transporter av farligt gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar transporter av farligt gods. Hur man agerar vid olyckor där farligt gods är inblandat.
 • Fysiska och psykiska reaktioner vid akuta skador, olycksfall och akuta sjukdomar hos de drabbade, hos närstående och hos insatspersonal.
 • Etiska frågeställningar i samband med akuta skador och sjukdomar, till exempel prioritering av skadade.
 • Första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande. Läge, andning, blödning och chock.
 • Teknisk och annan utrustning vid prehospitalt omhändertagande.
 • Bemötande av människor som befinner sig i svåra situationer.
 • Betydelsen av kommunikation och samarbete i den prehospitala vården.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat medicinskt omhändertagande och vård och omsorg vid akuta skador och sjukdomar. Eleven beskriver utförligt medicinskt omhändertagande och vård och omsorg vid akuta skador och sjukdomar. Eleven beskriver översiktligt medicinskt omhändertagande och vård och omsorg vid akuta skador och sjukdomar.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat räddningstjänstens organisation samt ger några exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten. Eleven beskriver också utförligt räddningstjänstens organisation samt ger några exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten. Eleven beskriver också översiktligt räddningstjänstens organisation samt ger några exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur organisationer och myndigheter samverkar vid olyckor och katastrofer samt vilka insatser de bidrar med. Dessutom beskriver eleven utförligt hur organisationer och myndigheter samverkar vid olyckor och katastrofer samt vilka insatser de bidrar med. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur organisationer och myndigheter samverkar vid olyckor och katastrofer samt vilka insatser de bidrar med.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för människans fysiska och psykiska reaktioner vid akuta skador och sjukdomar samt för reaktioner hos närstående. Eleven redogör utförligt för människans fysiska och psykiska reaktioner vid akuta skador och sjukdomar samt för reaktioner hos närstående. Eleven redogör översiktligt för människans fysiska och psykiska reaktioner vid akuta skador och sjukdomar samt för reaktioner hos närstående.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för psykiska reaktioner hos insatspersonal samt ger exempel på förebyggande åtgärder. Eleven redogör också utförligt för psykiska reaktioner hos insatspersonal samt ger exempel på förebyggande åtgärder. Eleven redogör också översiktligt för psykiska reaktioner hos insatspersonal samt ger exempel på förebyggande åtgärder.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta skador och sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta skador och sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta skador och sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Eleven utför i nya situationer första hjälpen. - Eleven utför i bekanta situationer första hjälpen.
Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter. Dessutom använder eleven efter samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter. Dessutom använder eleven i samråd med handledare teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar. Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer. Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
- Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare sitt arbete. Dessutom rapporterar och dokumenterar eleven i samråd med handledare sitt arbete.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer