Kunskapskrav

Start Sök Om

Samhällsbyggande

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om byggprocessen från stadsplanering till fastighetsförvaltning och dess roll i samhällsbyggandet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av vilka aktörer som är involverade i de olika skedena, hur byggprocessen organiseras och vilka lagar och regler som är tillämpliga.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan byggnadsteknik, installationsteknik, byggnadsfysik och byggnadsmaterial för hållbara byggnadsverk. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om installationsteknik främst inom VVS- och elområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om byggprojektledning inom projektering och produktion, främst inom produktionsplanering och kvalitets- och miljöarbete. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om vanliga avtalsformer för projektering och produktion samt om formerna för kontraktsskrivning mellan byggprocessens parter.

Eleverna ska ges möjlighet att arbeta i verklighetsnära projekt med koppling till teknikområdet.

Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om byggnadsmaterial samt om byggnadsteknik, konstruktionselement och olika typer av byggnader och anläggningar.
 2. Kunskaper om byggnadsfysik samt om vanligt förekommande funktionskrav.
 3. Kunskaper om installationstekniska system för ventilation, värme, sanitet och el i byggnader samt om samhällets tekniska system för vatten och avlopp.
 4. Kunskaper om vanligt förekommande funktionskrav för belysning, el, värme och komfort, vattenkvalitet, luftväxling och ljud.
 5. Kunskaper om vanligt förekommande installationers uppbyggnad och hur dessa är redovisade och dokumenterade i ritningar och scheman.
 6. Kunskaper om byggprocessens olika skeden samt om byggprojektets genomförandeformer och organisation.
 7. Kunskaper om planering i projekterings- och utförandeskedet.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 9. Kunskaper om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.
 10. Förmåga att planera, genomföra och dokumentera miljöklassning av byggnader.

Kurser i ämnet

 1. Byggnadsverk, 100 poäng.
 2. Byggprocessen, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
 3. Miljöcertifierade hus, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
 4. BIM-samordning, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Miljöcertifierade hus

Kursen miljöcertifierade hus omfattar punkterna 2, 8–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Energiberäkning och energideklaration.
 • Olika typer av lågenergibyggnader.
 • Miljöklassning av byggnader samt dokumentationen av detta.
 • Miljöklassningssystem.
 • Miljöbalken.
 • Aktörer i arbetet med livscykelanalyser.
 • Livscykelanalys.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven räknar med säkerhet ut U-värdet och energibehovet för byggnader. Eleven räknar med viss säkerhet ut U-värdet och energibehovet för byggnader. Eleven räknar med viss säkerhet ut U-värdet och energibehovet för byggnader.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de delar av miljöbalken som berör miljöcertifiering av byggnader. Eleven redogör utförligt för de delar av miljöbalken som berör miljöcertifiering av byggnader. Eleven redogör översiktligt för de delar av miljöbalken som berör miljöcertifiering av byggnader.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vad en livscykelanalys innebär och hur den genomförs samt vilka aktörer som är involverade. Eleven redogör även utförligt för vad en livscykelanalys innebär och hur den genomförs samt vilka aktörer som är involverade. Eleven redogör även översiktligt för vad en livscykelanalys innebär och hur den genomförs samt vilka aktörer som är involverade.
Eleven för dessutom välgrundade och nyanserade resonemang om de olika aktörernas behov och intressen. Eleven för dessutom välgrundade resonemang om de olika aktörernas behov och intressen. Eleven för dessutom enkla resonemang om de olika aktörernas behov och intressen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för miljöklassningssystem. Eleven redogör utförligt för miljöklassningssystem. Eleven redogör översiktligt för miljöklassningssystem.
Eleven utför efter samråd med handledare en miljöklassning och gör en noggrann och utförlig dokumentation av miljöklassningen. Eleven utför efter samråd med handledare en miljöklassning och gör en noggrann dokumentation av miljöklassningen. Eleven utför i samråd med handledare en miljöklassning och gör en enkel dokumentation av miljöklassningen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer