Kunskapskrav

Start Sök Om

Samhällsbyggande

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om byggprocessen från stadsplanering till fastighetsförvaltning och dess roll i samhällsbyggandet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av vilka aktörer som är involverade i de olika skedena, hur byggprocessen organiseras och vilka lagar och regler som är tillämpliga.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan byggnadsteknik, installationsteknik, byggnadsfysik och byggnadsmaterial för hållbara byggnadsverk. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om installationsteknik främst inom VVS- och elområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om byggprojektledning inom projektering och produktion, främst inom produktionsplanering och kvalitets- och miljöarbete. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om vanliga avtalsformer för projektering och produktion samt om formerna för kontraktsskrivning mellan byggprocessens parter.

Eleverna ska ges möjlighet att arbeta i verklighetsnära projekt med koppling till teknikområdet.

Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om byggnadsmaterial samt om byggnadsteknik, konstruktionselement och olika typer av byggnader och anläggningar.
 2. Kunskaper om byggnadsfysik samt om vanligt förekommande funktionskrav.
 3. Kunskaper om installationstekniska system för ventilation, värme, sanitet och el i byggnader samt om samhällets tekniska system för vatten och avlopp.
 4. Kunskaper om vanligt förekommande funktionskrav för belysning, el, värme och komfort, vattenkvalitet, luftväxling och ljud.
 5. Kunskaper om vanligt förekommande installationers uppbyggnad och hur dessa är redovisade och dokumenterade i ritningar och scheman.
 6. Kunskaper om byggprocessens olika skeden samt om byggprojektets genomförandeformer och organisation.
 7. Kunskaper om planering i projekterings- och utförandeskedet.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 9. Kunskaper om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.
 10. Förmåga att planera, genomföra och dokumentera miljöklassning av byggnader.

Kurser i ämnet

 1. Byggnadsverk, 100 poäng.
 2. Byggprocessen, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
 3. Miljöcertifierade hus, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
 4. BIM-samordning, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Byggnadsverk

Kursen byggnadsverk omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Byggnadsteknik och konstruktionselement inom husbyggnad och anläggning, till exempel undergrund, grundkonstruktion inklusive dränering och eventuell radon, bärande och icke bärande delar av en byggnad, väggar, bjälklag, takkonstruktion, fönster och dörrar, vägar och rörgravar.
 • Viktiga byggnadsmaterial, till exempel trä, betong, isolering, tätskikt, murverk, grus och markbeläggning med hänsyn till dess tillverkning, uppbyggnad, egenskaper, användningsområden och hantering vid rivning.
 • Materialbedömningar, jämförelse av olika material utifrån hållbarhetsaspekter.
 • Byggnadsfysik för byggande av god inre och yttre miljö. Vanliga funktionskrav vad gäller värme, fukt, ljud, brand och beständighet samt energieffektivitet och miljö.
 • Tvärsektionsritningar där sambandet mellan byggnadsfysik, byggnadsmaterial och byggteknik framgår.
 • Tekniska beskrivningar av mark- och grundläggning samt byggnadsbeskrivningar inklusive materialval.
 • Installationstekniska system för ventilation, värme, sanitet och el i byggnader samt hur dessa system kan påverka både inre och yttre miljö.
 • Vanligt förekommande funktionskrav för belysning, el, värme och komfort, vattenkvalitet, luftväxling och ljud.
 • Övergripande driftsekonomi som skötsel, underhållsintervall och åtgärder samt kostnader för investering, drift och underhåll.
 • Kännedom om Boverket, PBL (plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).
 • Kännedom om processen runt bygglovshandlingar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vanliga byggnadstekniker och vanliga konstruktionselement inom husbyggnad och anläggning. Eleven redogör utförligt för vanliga byggnadstekniker och vanliga konstruktionselement inom husbyggnad och anläggning. Eleven redogör översiktligt för vanliga byggnadstekniker och vanliga konstruktionselement inom husbyggnad och anläggning.
Dessutom beskriver och jämför eleven utförligt och nyanserat olika, viktiga byggnadsmaterial och dess uppbyggnad, egenskaper, tillverkning, användningsområden och livscykel. Dessutom beskriver och jämför eleven utförligt olika, viktiga byggnadsmaterial och dess uppbyggnad, egenskaper, tillverkning, användningsområden och livscykel. Dessutom beskriver och jämför eleven översiktligt olika, viktiga byggnadsmaterial och dess uppbyggnad, egenskaper, tillverkning, användningsområden och livscykel.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för olika typer av byggnader och anläggningar. Vidare redogör eleven utförligt för olika typer av byggnader och anläggningar. Vidare redogör eleven översiktligt för olika typer av byggnader och anläggningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de byggnadsfysikaliska funktionskraven för värme, fukt, ljud, brand och beständighet. Eleven redogör utförligt för de byggnadsfysikaliska funktionskraven för värme, fukt, ljud, brand och beständighet. Eleven redogör för de byggnadsfysikaliska funktionskraven för värme, fukt, ljud, brand och beständighet.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för byggnadsfysikaliska faktorer som har betydelse för energieffektivitet och miljö. Dessutom redogör eleven utförligt för byggnadsfysikaliska faktorer som har betydelse för energieffektivitet och miljö. Dessutom redogör eleven översiktligt för byggnadsfysikaliska faktorer som har betydelse för energieffektivitet och miljö.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat med sektionsritningar samt tekniska beskrivningar för sambandet mellan byggnadsfysik, byggnadsmaterial och byggnadsteknik med PBL och BBR som grund. Vidare redogör eleven utförligt med sektionsritningar samt tekniska beskrivningar för sambandet mellan byggnadsfysik, byggnadsmaterial och byggnadsteknik med PBL och BBR som grund. Vidare redogör eleven översiktligt med sektionsritningar samt tekniska beskrivningar för sambandet mellan byggnadsfysik, byggnadsmaterial och byggnadsteknik med PBL och BBR som grund.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika installationstekniska system för ventilation, värme, sanitet och el i byggnader samt beskriver utförligt och nyanserat hur dessa system kan påverka inre och yttre miljö. Eleven redogör utförligt för olika installationstekniska system för ventilation, värme, sanitet och el i byggnader samt beskriver utförligt hur dessa system kan påverka inre och yttre miljö. Eleven redogör översiktligt för olika installationstekniska system för ventilation, värme, sanitet och el i byggnader samt beskriver översiktligt hur dessa system kan påverka inre och yttre miljö.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för funktionskraven för belysning, värme och komfort, vattenkvalitet, luftväxling och ljud. Eleven redogör utförligt för funktionskraven för belysning, värme och komfort, vattenkvalitet, luftväxling och ljud. Eleven redogör översiktligt för funktionskraven för belysning, värme och komfort, vattenkvalitet, luftväxling och ljud.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för på vilket sätt dessa krav kan bidra till god driftsekonomi. Dessutom redogör eleven utförligt för på vilket sätt dessa krav kan bidra till god driftsekonomi. Dessutom redogör eleven översiktligt för på vilket sätt dessa krav kan bidra till god driftsekonomi.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer