Kunskapskrav

Start Sök Om

Samhällsbyggande

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om byggprocessen från stadsplanering till fastighetsförvaltning och dess roll i samhällsbyggandet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av vilka aktörer som är involverade i de olika skedena, hur byggprocessen organiseras och vilka lagar och regler som är tillämpliga.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan byggnadsteknik, installationsteknik, byggnadsfysik och byggnadsmaterial för hållbara byggnadsverk. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om installationsteknik främst inom VVS- och elområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om byggprojektledning inom projektering och produktion, främst inom produktionsplanering och kvalitets- och miljöarbete. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om vanliga avtalsformer för projektering och produktion samt om formerna för kontraktsskrivning mellan byggprocessens parter.

Eleverna ska ges möjlighet att arbeta i verklighetsnära projekt med koppling till teknikområdet.

Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om byggnadsmaterial samt om byggnadsteknik, konstruktionselement och olika typer av byggnader och anläggningar.
 2. Kunskaper om byggnadsfysik samt om vanligt förekommande funktionskrav.
 3. Kunskaper om installationstekniska system för ventilation, värme, sanitet och el i byggnader samt om samhällets tekniska system för vatten och avlopp.
 4. Kunskaper om vanligt förekommande funktionskrav för belysning, el, värme och komfort, vattenkvalitet, luftväxling och ljud.
 5. Kunskaper om vanligt förekommande installationers uppbyggnad och hur dessa är redovisade och dokumenterade i ritningar och scheman.
 6. Kunskaper om byggprocessens olika skeden samt om byggprojektets genomförandeformer och organisation.
 7. Kunskaper om planering i projekterings- och utförandeskedet.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 9. Kunskaper om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.
 10. Förmåga att planera, genomföra och dokumentera miljöklassning av byggnader.

Kurser i ämnet

 1. Byggnadsverk, 100 poäng.
 2. Byggprocessen, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
 3. Miljöcertifierade hus, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
 4. BIM-samordning, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Byggprocessen

Kursen byggprocessen omfattar punkterna 6–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Byggprocessens olika skeden: markförvärv, projektering, upphandling, produktion, överlämning, förvaltning, drift, underhåll och rivning.
 • Byggprojektets genomförandeformer och organisation för byggprocessens olika delar. Byggprocessens olika aktörer.
 • Tillämpliga regler i byggprocessen, till exempel PBL (plan- och bygglagen), BBR (Boverkets byggregler), AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) och miljöbalken.
 • Förfrågningsunderlag kopplade till AMA-systemet (allmän material- och arbetsbeskrivning).
 • Anbudsprocessen - beräkningar, kalkyl, offertförfrågan, förhandling, beställning och entreprenadavtal.
 • Upphandling av entreprenader och material enligt AB (allmänna bestämmelser) och AF (administrativa föreskrifter).
 • Entreprenad- och ersättningsformer.
 • Kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan.
 • Bas P (planering och projektering) och Bas U (utförande).
 • Byggnaders och installationers påverkan utifrån ett livscykelperspektiv.
 • Produktionsplanering, produktionsbudget och produktionstidplan.
 • Grundläggande samordningsplanering mellan olika aktörer.
 • Olika typer av besiktningar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för byggprocessens olika skeden. Eleven redogör utförligt för byggprocessens olika skeden. Eleven redogör översiktligt för byggprocessens olika skeden.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för byggprojektets genomförandeformer och organisation samt för de olika aktörerna i byggprocessen. Dessutom redogör eleven utförligt för byggprojektets genomförandeformer och organisation samt för de olika aktörerna i byggprocessen. Dessutom redogör eleven översiktligt för byggprojektets genomförandeformer och organisation samt för de olika aktörerna i byggprocessen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för projekt- och samordningsplanering i projekterings- och utförandeskedet. Eleven redogör utförligt för projekt- och samordningsplanering i projekterings- och utförandeskedet. Eleven redogör översiktligt för projekt- och samordningsplanering i projekterings- och utförandeskedet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för tillämpliga regler som styr byggprocessen. Eleven redogör utförligt för tillämpliga regler som styr byggprocessen. Eleven redogör översiktligt för tillämpliga regler som styr byggprocessen.
Dessutom redogör eleven utifrån enkla fallbeskrivningar, utförligt och nyanserat för avtals- och kontraktskrivningar. Dessutom redogör eleven utifrån enkla fallbeskrivningar, utförligt för avtals- och kontraktskrivningar. Dessutom redogör eleven utifrån enkla fallbeskrivningar, översiktligt för avtals- och kontraktskrivningar.
- Eleven upprättar efter samråd med handledare, utifrån förfrågningsunderlag, plan för utförandeskedet. Eleven upprättar i samråd med handledare, utifrån förfrågningsunderlag, plan för utförandeskedet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kontrollansvaret enligt PBL och byggarbetsmiljösamordning enligt Bas P och Bas U. Eleven redogör utförligt för kontrollansvaret enligt PBL och byggarbetsmiljösamordning enligt Bas P och Bas U. Eleven redogör översiktligt för kontrollansvaret enligt PBL och byggarbetsmiljösamordning enligt Bas P och Bas U.
Dessutom redogör eleven, utifrån komplexa fallbeskrivningar, utförligt och nyanserat för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Dessutom redogör eleven, utifrån fallbeskrivningar, utförligt för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Dessutom redogör eleven, utifrån enkla fallbeskrivningar, översiktligt för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer