Kunskapskrav

Start Sök Om

Sammanfogningsteknik

Ämnet sammanfogningsteknik behandlar olika metoder och tekniker för sammanfogning av material. Dessutom behandlar ämnet kvalitetsbedömning av resultat och hur skötsel av utrustningen skapar förutsättningar för en driftsäker produktion.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet sammanfogningsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att sammanfoga olika material med hjälp av utrustning anpassad för materialet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika metoder för sammanfogning samt förmåga att bedöma vilken metod som är lämpligast att välja för den aktuella uppgiften. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om utrustningens funktion och användningsområden samt om vikten av underhåll av utrustningen.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur information från tillverkningsunderlag används vid sammanfogning av material. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om risker för formavvikelser och felaktigheter vid sammanfogningen samt hur sådana undviks och åtgärdas. Att tillverka produkter med rätt kvalitet är viktigt inom industriteknisk produktion, och undervisningen ska därför leda till att eleverna utvecklar kunskaper om kvalitetsbedömning av det färdiga resultatet med hjälp av standarder. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att lösa produktionstekniska problem.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man systematiskt arbetar med säkerhets- och miljöfrågor samt hur man arbetar ergonomiskt. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de termer och begrepp som används inom teknikområdet samt förmåga att samverka och kommunicera med människor i alla led i produktionen.

Undervisningen i ämnet sammanfogningsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, organisera och utföra sammanfogning av material med utrustning som är lämplig för materialet.
 2. Förmåga att tolka instruktioner och tillverkningsunderlag.
 3. Förmåga att hantera och vårda utrustningen enligt givna instruktioner, utföra underhåll av och enklare reparationer på utrustningen samt hålla god ordning på arbetsplatsen.
 4. Förmåga att arbeta på ett sätt som är säkert både för en själv och andra samt ergonomiskt och med hänsyn till miljön.
 5. Förmåga att korrigera formavvikelser samt lösa produktionstekniska problem.
 6. Kunskaper om utrustningars funktion och olika metoder.
 7. Förmåga att bedöma kvalitet på utfört arbete.
 8. Förmåga att kommunicera med olika målgrupper och använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Kurser i ämnet

 1. Sammanfogning, 100 poäng.
 2. Svets grund, 100 poäng.
 3. Kälsvets 1, 100 poäng, som bygger på kursen svets grund. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
 4. Kälsvets 2, 100 poäng, som bygger på kursen kälsvets 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
 5. Stumsvets 1, 100 poäng, som bygger på kursen kälsvets 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
 6. Stumsvets 2, 100 poäng, som bygger på kursen stumsvets 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
 7. Rörsvets 1, 100 poäng, som bygger på kursen stumsvets 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.
 8. Rörsvets 2, 100 poäng, som bygger på kursen rörsvets 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika svetsmetoder.

Kälsvets 2

Kursen kälsvets 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas kunskaper inom vald svetsmetod.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Svetsning med vald svetsmetod av kälfogar plåt mot plåt samt plåt mot rör i olika relevanta svetslägen till gängse acceptanskrav.
 • Tillverkningsunderlag, till exempel svetsdatablad, ritningar och standarder.
 • Funktion hos utrustning och kringutrustning för vald svetsmetod.
 • Systematiskt underhåll och service på utrustningen. Organisation av arbetsplatsen.
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt säkerhetsföreskrifter. Betydelsen av dessa för organisation och genomförande av det egna arbetet.
 • Metoder för reparation av enklare fel som uppstår under svetsningen samt för att lösa enklare produktionstekniska problem.
 • Standarder för kvalitetsbedömning av den utförda sammanfogningen.
 • Termer och begrepp inom teknikområdet.
 • Olika delar i produktionsprocessen. Betydelsen av kommunikation och samverkan mellan dessa.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare svetsning med vald svetsmetod i kälfogar. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare svetsning med vald svetsmetod i kälfogar.
I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. - I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. - -
- Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften. Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
- Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare svetsning med vald svetsmetod i kälfogar, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare svetsning med vald svetsmetod i kälfogar, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Eleven hanterar material, utrustning och verktyg med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning och verktyg med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning och verktyg med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön.
- Under arbetet upptäcker eleven eventuella formavvikelser och andra problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. Under arbetet upptäcker eleven eventuella formavvikelser och andra problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetsprocessen och resultatet. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetsprocessen och resultatet. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar utförligt och nyanserat hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar utförligt hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör översiktligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar översiktligt hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt och nyanserat för betydelsen av samarbete. Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt för betydelsen av samarbete. Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör översiktligt för betydelsen av samarbete.
Dessutom använder eleven med säkerhet korrekt fackspråk. - Dessutom använder eleven med viss säkerhet korrekt fackspråk.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer