Kunskapskrav

Start Sök Om

Reseproduktion och marknadsföring

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att resvägar och färdsätt ändras, att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på resmål, reseproduktion och service förändras. Ämnet reseproduktion och marknadsföring behandlar huvudsakligen produktion och försäljning av resor inom resenäringen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper inom verksamhetsområdena resa och sälja. Den ska belysa frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiska förhållningssätt samt hållbar utveckling inom turismområdet. Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man utvecklar destinationer och producerar, paketerar, marknadsför, informerar och säljer tjänster.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta kunden och besökaren på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika målgruppers kulturer och levnadssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen. Den ska även behandla frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska dessutom bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap och för arbetstagarens roll i verksamheten.

Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om resenäringen.

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom resenäringen samt om turismens utveckling.
 2. Kunskaper om resmål och resvägar samt om reseproduktion, marknadsföring och försäljning.
 3. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer.
 4. Kunskaper om hållbar utveckling inom turismnäringen.
 5. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information.
 6. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 7. Kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen.
 8. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.
 10. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Hållbar turism, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller på kurserna naturguidning 1, renen och dess naturmiljö 1 samt samisk mat och matkultur.
 2. Marknadsföring och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
 3. Reseproduktion och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
 4. Resmål och resvägar, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

Reseproduktion och försäljning

Kursen reseproduktion och försäljning omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3, 5, 7 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Aktörer, deras produkter och varumärken samt yrkesroller och arbetsuppgifter inom reseproduktion och försäljning.
 • Betydelsen av samverkan mellan aktörer inom reseproduktion och försäljning.
 • Utveckling av researrangemang i takt med trender och förändringar i samhället.
 • Utveckling av nya resmål med hänsyn till destinationens förutsättningar för en hållbar utveckling.
 • Tolkning av avtal och utformning av kontrakt mellan researrangör kontra transport- och logiföretag och andra aktörer i produktionsledet.
 • Lagar, internationella överenskommelser och etiska regler inom området.
 • Betalningssätt, valutahantering och kassaredovisning.
 • Prissättning med hänsyn till tillgång och efterfrågan beroende på till exempel resemönster, säsong och konjunktur.
 • Lönsamhetsberäkning och ekonomisk uppföljning.
 • Försäljning och bokning av privat-, grupp- och affärsresor.
 • Bokningsprogram för att boka resor, logi och aktiviteter.
 • Informationssökning och marknadskommunikation som verktyg vid reseproduktion.
 • Produktion av målgruppsanpassade researrangemang med särskild hänsyn till miljö, ekonomi och säkerhet på destinationen samt uppföljning och utvärdering av dem.
 • Säljstimulerande aktiviteter, riktad försäljning och kundvård.
 • Presentationsteknik i form av layout, skyltning och exponering.
 • Facktermer samt språkets betydelse i all kommunikation.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för aktörer inom reseproduktion och försäljning samt hur de samverkar. Eleven redogör utförligt för aktörer inom reseproduktion och försäljning samt hur de samverkar. Eleven redogör översiktligt för aktörer inom reseproduktion och försäljning samt hur de samverkar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Eleven beskriver utförligt olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Eleven beskriver översiktligt olika yrkesroller och arbetsuppgifter.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för utvecklingen av nya resmål och researrangemang. Vidare redogör eleven utförligt för utvecklingen av nya resmål och researrangemang. Vidare redogör eleven översiktligt för utvecklingen av nya resmål och researrangemang.
- - Eleven redogör för förekommande avtal och kontrakt samt lagar och andra överenskommelser.
Vidare ger eleven flera exempel på prissättning av olika resepaket. Vidare ger eleven några exempel på prissättning av olika resepaket. Vidare ger eleven något exempel på prissättning av olika resepaket.
- Eleven ger exempel på bokningsprogram och jämför dem med varandra samt utför bokningar. Eleven ger exempel på bokningsprogram och jämför dem med varandra samt utför enkla bokningar.
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare ett mindre arrangemang med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare ett mindre arrangemang, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
- I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare lämplig metod för informationssökning samt gör en presentation och marknadsföring av arrangemanget. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare lämplig metod för informationssökning samt gör en enkel presentation och marknadsföring av arrangemanget.
Eleven integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. - Eleven integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen.
Dessutom ger eleven flera exempel på säljstimulerande och kundvårdande aktiviteter samt resonerar om likheter och skillnader mellan dessa. Dessutom ger eleven några exempel på säljstimulerande och kundvårdande aktiviteter samt resonerar om likheter och skillnader mellan dessa. Dessutom ger eleven något exempel på säljstimulerande och kundvårdande aktiviteter.
- Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. - Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultatet med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultatet med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer