Kunskapskrav

Start Sök Om

Reseproduktion och marknadsföring

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att resvägar och färdsätt ändras, att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på resmål, reseproduktion och service förändras. Ämnet reseproduktion och marknadsföring behandlar huvudsakligen produktion och försäljning av resor inom resenäringen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper inom verksamhetsområdena resa och sälja. Den ska belysa frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiska förhållningssätt samt hållbar utveckling inom turismområdet. Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man utvecklar destinationer och producerar, paketerar, marknadsför, informerar och säljer tjänster.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta kunden och besökaren på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika målgruppers kulturer och levnadssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen. Den ska även behandla frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska dessutom bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap och för arbetstagarens roll i verksamheten.

Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om resenäringen.

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom resenäringen samt om turismens utveckling.
 2. Kunskaper om resmål och resvägar samt om reseproduktion, marknadsföring och försäljning.
 3. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer.
 4. Kunskaper om hållbar utveckling inom turismnäringen.
 5. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information.
 6. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 7. Kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen.
 8. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.
 10. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Hållbar turism, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller på kurserna naturguidning 1, renen och dess naturmiljö 1 samt samisk mat och matkultur.
 2. Marknadsföring och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
 3. Reseproduktion och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
 4. Resmål och resvägar, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

Resmål och resvägar

Kursen resmål och resvägar omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2, 3 och 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vanliga resmål i Sverige och i andra länder.
 • Val av transportmedel och resväg med hänsyn till miljön.
 • Turismens och destinationens utveckling i takt med samhällsförändringar och trender.
 • Resvägen som attraktion.
 • Marknadsföring och presentation av olika resmål.
 • Seder och bruk i olika kulturer.
 • Händelser och aktiviteter som påverkar turistflöden till och från en destination.
 • Geografisk information från kartor för att söka alternativa resvägar mellan resmål.
 • Företags och offentliga verksamheters satsningar på resmål samt konsekvenser av dessa.
 • Lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika destinationer och vanliga resmål, föreslår transportmedel och resvägar samt jämför deras påverkan på miljön. Eleven beskriver utförligt olika destinationer och vanliga resmål, föreslår transportmedel och resvägar samt jämför deras påverkan på miljön. Eleven beskriver översiktligt olika destinationer och vanliga resmål, föreslår transportmedel och resvägar samt jämför deras påverkan på miljön.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för destinationsutveckling i förhållande till aktuella trender. Eleven redogör utförligt för destinationsutveckling i förhållande till aktuella trender. Eleven redogör översiktligt för destinationsutveckling i förhållande till aktuella trender.
Dessutom ger eleven flera exempel på marknadsföring av såväl resmål som resväg. Dessutom ger eleven några exempel på marknadsföring av såväl resmål som resväg. Dessutom ger eleven något exempel på marknadsföring av såväl resmål som resväg.
Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat seder och bruk i olika kulturer samt hur olika faktorer påverkar turistflöden till och från olika destinationer. Vidare beskriver eleven utförligt seder och bruk i olika kulturer samt hur olika faktorer påverkar turistflöden till och från olika destinationer. Vidare beskriver eleven översiktligt seder och bruk i olika kulturer samt hur olika faktorer påverkar turistflöden till och från olika destinationer.
Eleven söker med säkerhet information från kartor och andra källor för att hitta alternativa resmål och resvägar. - Eleven söker med viss säkerhet information från kartor och andra källor för att hitta alternativa resmål och resvägar.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad granskning, bearbetning och presentation av resultatet. Eleven gör en välgrundad granskning, bearbetning och presentation av resultatet. Eleven gör en enkel granskning, bearbetning och presentation av resultatet.
- I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material, källor och metod som passar för uppgiften. I arbetet väljer eleven i samråd med handledare material, källor och metod som passar för uppgiften.
- Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. - Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer