Kunskapskrav

Start Sök Om

Reseproduktion och marknadsföring

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att resvägar och färdsätt ändras, att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på resmål, reseproduktion och service förändras. Ämnet reseproduktion och marknadsföring behandlar huvudsakligen produktion och försäljning av resor inom resenäringen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper inom verksamhetsområdena resa och sälja. Den ska belysa frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiska förhållningssätt samt hållbar utveckling inom turismområdet. Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man utvecklar destinationer och producerar, paketerar, marknadsför, informerar och säljer tjänster.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta kunden och besökaren på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika målgruppers kulturer och levnadssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen. Den ska även behandla frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska dessutom bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap och för arbetstagarens roll i verksamheten.

Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om resenäringen.

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom resenäringen samt om turismens utveckling.
 2. Kunskaper om resmål och resvägar samt om reseproduktion, marknadsföring och försäljning.
 3. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer.
 4. Kunskaper om hållbar utveckling inom turismnäringen.
 5. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information.
 6. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 7. Kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen.
 8. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.
 10. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Hållbar turism, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller på kurserna naturguidning 1, renen och dess naturmiljö 1 samt samisk mat och matkultur.
 2. Marknadsföring och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fritids- och friskvårdsverksamheter.
 3. Reseproduktion och försäljning, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
 4. Resmål och resvägar, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

Hållbar turism

Kursen hållbar turism omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4 och 7.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Ekoturismens grundprinciper.
 • Miljöarbete inom turismnäringens olika verksamhetsområden samt positiva förebilder och varumärken inom området.
 • Certifieringssystem för hållbar, säker och ansvarsfull turism.
 • Förutsättningar för hållbar turism på kända resmål.
 • Hållbar och miljövänlig turismutveckling där människan samspelar med natur och kultur samt utvecklar resmål och verksamheter med hänsyn till ekologi, etik och ekonomi.
 • Natur- och kulturresurser ur ett historiskt och framtida perspektiv samt deras betydelse för utveckling.
 • Turismens påverkan på länders natur, kulturarv, samhälle, ekonomi och sysselsättning.
 • Turismföretagens och den enskilda resenärens möjligheter att bidra till ansvarsfullt resande.
 • Lagar och andra bestämmelser samt etiskt förhållningssätt inom området.
 • Informationssökning samt kritisk granskning, bearbetning och presentation av materialet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat ekoturismens grundprinciper samt redogör utförligt och nyanserat, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Eleven beskriver utförligt ekoturismens grundprinciper samt redogör utförligt, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Eleven beskriver översiktligt ekoturismens grundprinciper samt redogör översiktligt, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi. - Dessutom beskriver eleven översiktligt hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi.
Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat hur turismnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål. Vidare beskriver eleven utförligt hur turismnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål. Vidare beskriver eleven översiktligt hur turismnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål.
- Eleven redogör utförligt för miljöcertifiering samt beskriver och jämför miljöarbetet inom turismnäringens olika verksamhetsområden. Eleven redogör översiktligt för miljöcertifiering samt beskriver och jämför miljöarbetet inom turismnäringens olika verksamhetsområden.
Eleven ger flera exempel på den enskilda individens möjligheter till insatser som bidrar till ett ansvarsfullt resande. Eleven ger några exempel på den enskilda individens möjligheter till insatser som bidrar till ett ansvarsfullt resande. Eleven ger något exempel på den enskilda individens möjligheter till insatser som bidrar till ett ansvarsfullt resande.
Eleven resonerar översiktligt om hur lagar och andra bestämmelser påverkar utvecklingen. - Eleven resonerar om hur lagar och andra bestämmelser påverkar utvecklingen.
Eleven söker, sorterar och granskar med säkerhet information samt värderar den med nyanserade omdömen. - Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information samt värderar den med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven med säkerhet en presentation av informationen och integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en enkel presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel.
- Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer