Kunskapskrav

Start Sök Om

Rennäring

Ämnet rennäring behandlar rennäringens betydelse för det samiska samhället. Det behandlar hur näringen är sammankopplad med den samiska kulturen och är bärare av en lång kulturell tradition och en samisk identitet. I ämnet behandlas vidare rennäringens symbolvärde för fortlevnaden av det samiska samhället.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet rennäring ska syfta till att eleverna utvecklar såväl traditionell samisk som forskningsbaserad kunskap om renen och dess naturliga beteende samt om rennäringen, dess olika verksamhetsområden och utveckling. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av att bevara och utveckla en ekologisk, ekonomisk och kulturellt bärkraftig näring. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av samspelet mellan renen, naturen och människan samt kunskaper om såväl moderna som traditionella metoder inom renskötseln. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om förvaltningsorgan för rennäringen och samebyns roll, om lagar och andra bestämmelser som gäller för rennäringen samt om internationella konventioner med relevans för samisk rennäring. Den ska även bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur rennäringen bedrivs i olika delar av Sápmi och internationellt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar hos renar. Genom observationer och fältstudier ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om renars utveckling, etologi, hälsa och välbefinnande samt förmåga att identifiera renar och olika rovdjur, deras beteenden och vilka skador de förorsakar. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda samisk terminologi för att förstå och beskriva den samiska rennäringen i nutid och historisk tid.

Genom praktiska övningar i undervisningen och i samband med fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra arbetsuppgifter som ingår i rennäring, använda olika hjälpmedel och utnyttja olika anläggningar.

Undervisningen i ämnet rennäring ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om rennäringens historiska utveckling samt förändringar och förutsättningar som har påverkat den.
 2. Kunskaper om förvaltningsorgan inom rennäringen, samebyarnas roll, lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med utövande av rennäring.
 3. Kunskaper om renens utseende, underarter och utbredningsområde och anpassning till arktiskt klimat. Kunskaper om renens anatomi och fysiologi, årstidsrytm, betesval, etologi och hälsa.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter som ingår i rennäringen.
 5. Förmåga att hantera utrustning, anläggningar och andra hjälpmedel.
 6. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till natur och miljö.
 7. Förmåga att hantera renar på ett etiskt och säkert sätt samt förebygga och reducera skador och lidande hos dem.
 8. Förmåga att följa lagar och andra bestämmelser som rör rennäringen.
 9. Kunskaper om olika rovdjur, deras beteenden och de skador de orsakar.
 10. Förmåga att använda samisk terminologi.

Kurser i ämnet

 1. Renen och dess naturmiljö 1, 100 poäng.
 2. Renen och dess naturmiljö 2, 100 poäng, som bygger på kursen renen och dess naturmiljö 1.
 3. Renen och rennäringen 1, 100 poäng.
 4. Renen och rennäringen 2, 100 poäng, som bygger på kursen renen och rennäringen 1.

Renen och dess naturmiljö 2

Kursen omfattar punkterna 1–3 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Klimatets och klimatförändringarnas betydelse för betesförhållanden och andra förhållanden inom rennäringen.
 • Traditionella bostäder, förråd, samt övrig utrustning som använts inom rennäringen. Teknisk utveckling inom rennäringen.
 • Rennäringens framtida utvecklingsmöjligheter.
 • Förvaltningsorgan, samebyarnas roll, lagar, regler och konventioner som berör rennäringen. Organisering av rennäring inom olika delar av Sápmi.
 • Renens hälsa. Undernäring, sjukdom och skador hos renen.
 • Mikroorganismer, virus och parasiter samt deras betydelse och inverkan för renens hälsa.
 • Smitta, smittspridning, immunförsvar och antibiotika samt förebyggande av skador, undernäring och sjukdomar.
 • Foder, foderberäkning samt hantering av foder vid nödutfodring.
 • Identifiering av rovdjur. Rovdjurens beteenden och vilka skador de orsakar hos renar.
 • Samisk terminologi inom rennäringen.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur förutsättningarna för rennäringen påverkas av klimatet och klimatförändringarna. Eleven beskriver utförligt hur förutsättningarna för rennäringen påverkas av klimatet och klimatförändringarna. Eleven beskriver översiktligt hur förutsättningarna för rennäringen påverkas av klimatet och klimatförändringarna.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat traditionella bostäder, förråd och utrustning, samt den tekniska utvecklingen inom rennäringen. Eleven beskriver även utförligt traditionella bostäder, förråd och utrustning, samt redogör översiktligt för den tekniska utvecklingen inom rennäringen. Eleven beskriver även översiktligt traditionella bostäder, förråd och utrustning, samt redogör översiktligt för den tekniska utvecklingen inom rennäringen.
Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat om de framtida utvecklingsmöjligheterna för rennäringen. Dessutom resonerar eleven utförligt om de framtida utvecklingsmöjligheterna för rennäringen. Dessutom resonerar eleven översiktligt om de framtida utvecklingsmöjligheterna för rennäringen.
- Eleven redogör utförligt för förvaltningsorgan, lagar, regler och konventioner som berör rennäringen. Eleven redogör översiktligt för förvaltningsorgan, lagar, regler och konventioner som berör rennäringen.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för organisering av rennäring inom olika delar av Sápmi. Dessutom redogör eleven utförligt för organisering av rennäring inom olika delar av Sápmi. Dessutom redogör eleven översiktligt för organisering av rennäring inom olika delar av Sápmi.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vanligt förekommande virus, parasiter och symptom på parasitangrepp. Eleven redogör utförligt för vanligt förekommande virus, parasiter och symptom på parasitangrepp. Eleven redogör översiktligt för vanligt förekommande virus, parasiter och symptom på parasitangrepp.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för undernäring, sjukdom och skador hos ren samt för hur man förebygger dessa. Dessutom redogör eleven utförligt för undernäring, sjukdom och skador hos ren samt för hur man förebygger dessa. Dessutom redogör eleven översiktligt för undernäring, sjukdom och skador hos ren samt för hur man förebygger dessa.
Eleven utför med säkerhet foderberäkning samt beskriver utförligt och nyanserat foderhantering vid nödutfodring. Eleven utför med viss säkerhet foderberäkning samt beskriver utförligt foderhantering vid nödutfodring. Eleven utför med viss säkerhet foderberäkning samt beskriver översiktligt foderhantering vid nödutfodring.
Vid fältstudier identifierar eleven med säkerhet olika rovdjur samt redogör utförligt och nyanserat för deras beteenden och för skador de förorsakar. Vid fältstudier identifierar eleven med viss säkerhet olika rovdjur samt redogör utförligt för deras beteenden och för skador de förorsakar. Vid fältstudier identifierar eleven med viss säkerhet olika rovdjur samt redogör översiktligt för deras beteenden och för skador de förorsakar.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet samisk terminologi som berör renen och rennäringen. - I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet samisk terminologi som berör renen och rennäringen.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer