Kunskapskrav

Start Sök Om

Reception

Ämnet reception omfattar besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp- och affärsrelaterat resande. Det behandlar även målgruppernas olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud. Ämnet präglas av en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verksamheten.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet reception ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om besöksnäringens olika former av logi, till exempel camping, kryssningsfartyg och olika sorters hotell. Eleverna ska också utveckla kunskaper om arbetsuppgifter inom de olika logiformerna. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera så att mötet med kunden och gästen blir yrkesmässigt och serviceinriktat. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om logiutbudets utveckling och lönsamhetskrav samt om olika former av arbetsorganisationer. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av entreprenörskap och arbetstagarens roll i verksamheten.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta på ett säkert och arbetsmiljöriktigt sätt. Eleverna ska också ges möjlighet att diskutera ansvarsfrågor vad gäller etik och miljö inom besöksnäringen.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att bemöta kunder och gäster med olika behov och förväntningar, samt hantera klagomål, på ett sätt som är förenligt med verksamhetens mål. Genom kontakter med olika former av logi ska eleverna ges möjligheter att dels utveckla förståelse av den stora variation som finns av standard och servicenivå inom området, dels utveckla förståelse av olika målgruppers önskemål.

Undervisningen i ämnet reception ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om besöksnäringens olika former av logi, organisationer, yrkesroller och arbetsuppgifter.
 2. Kunskaper om logiutbudets utveckling.
 3. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området.
 4. Förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån gällande lagar och andra bestämmelser.
 5. Förståelse av betydelsen av service och bemötande med hänsyn till olika målgrupper, kulturella skillnader och gäster med särskilda behov.
 6. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt anpassa sitt agerande och språk efter situation.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Logi, 100 poäng.
 2. Reception 1, 100 poäng, som bygger på kursen logi.
 3. Reception 2, 100 poäng, som bygger på kursen reception 1.
 4. Reception 3, 100 poäng, som bygger på kursen reception 2.

Reception 2

Kursen reception 2 omfattar punkterna 1 och 3–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3 och 5–7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Planering och utförande av receptionsarbete, till exempel incheckning, rumstilldelning, utcheckning och kassaarbete.
 • Marknadsföring, produktkännedom och försäljning av hotellets tjänster.
 • Hotellbokningssystem och andra bokningskanaler.
 • Bokning av enskilda gäster.
 • Utformning av bokningsbekräftelse och faktureringsunderlag samt deras avtalsrättsliga innebörd.
 • Lönsamhetsberäkning, prisoptimering och prissättning av hotellets tjänster.
 • Lojalitetsprogram och företagsavtal.
 • Miljö- och kvalitetsarbete inom avdelningen.
 • Arbetsmiljö och säkerhet i enlighet med gällande lagar och andra bestämmelser.
 • Första hjälpen, förebyggande av olycksfall samt handlingsplaner vid brand, hot och fara.
 • Gästservice, till exempel att söka och förmedla turistinformation samt föreslå olika aktiviteter med tanke på målgrupp.
 • Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer.
 • Hantering av positiva och negativa gästreaktioner.
 • Kommunikation och samverkan mellan företagets avdelningar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat yrkesroller, arbetsuppgifter och grunderna för prisoptimering, lönsamhetsberäkning och marknadsföring. Eleven beskriver utförligt yrkesroller, arbetsuppgifter och grunderna för prisoptimering, lönsamhetsberäkning och marknadsföring. Eleven beskriver översiktligt yrkesroller, arbetsuppgifter och grunderna för prisoptimering, lönsamhetsberäkning och marknadsföring.
- Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare varierande arbetsuppgifter inom området reception, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare varierande arbetsuppgifter inom området reception, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
- I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.
- Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
- - Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
- Dessutom redogör eleven för handlingsplaner vid brand, hot och fara samt utför efter samråd med handledare första hjälpen. Dessutom redogör eleven för handlingsplaner vid brand, hot och fara samt utför i samråd med handledare första hjälpen.
Eleven anpassar med säkerhet sitt arbete efter målgrupp, kulturella skillnader och gäster med särskilda behov. - Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arbete efter målgrupp, kulturella skillnader och gäster med särskilda behov.
Eleven motiverar också med nyanserade omdömen sitt arbetssätt samt resonerar utförligt och nyanserat om betydelsen av service och bemötande i olika kund- och gästsituationer. Eleven motiverar också med enkla omdömen sitt arbetssätt samt resonerar utförligt om betydelsen av service och bemötande i olika kund- och gästsituationer. Eleven motiverar också med enkla omdömen sitt arbetssätt samt resonerar översiktligt om betydelsen av service och bemötande i olika kund- och gästsituationer.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situationen. - I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen.
Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Vidare utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer