Kunskapskrav

Start Sök Om

Psykiatri

Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet psykiatri ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvärldens betydelse för uppkomst av psykisk funktionsnedsättning liksom om samhällets och enskilda människors möjlighet att påverka den.

Undervisningen ska bidra till att eleverna blir medvetna om de fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att diskutera orsaker till ökningen av psykisk ohälsa i samhället inte minst bland unga samt utveckla förståelse av att psykisk ohälsa kan drabba alla människor och att det är lika naturligt att söka hjälp för det som för en fysisk sjukdom. Eleverna ska dessutom utveckla förståelse av hur vården, omsorgen och omvårdnaden ska utformas för patienter och brukare med psykiska funktionsnedsättningar. Eleverna ska ges möjlighet att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet utifrån omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg.

Undervisningen i ämnet psykiatri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta efter dessa i praktisk verksamhet.
 2. Kunskaper om den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet samt om betydelsen av evidensbaserad kunskap.
 3. Kunskaper om rättspsykiatrins samhällsskyddande verksamhet samt förmåga att se människan bakom brottet i arbetet med att återanpassa patienten till ett liv i frihet.
 4. Kunskaper om orsaker till att psykisk ohälsa uppstår samt faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
 5. Kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet.
 6. Kunskaper om omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg och innehåll vid olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet.
 7. Kunskaper om den samhällsbaserade psykiatrins olika stödåtgärder i arbetet med patienter och brukare som är i behov av återhämtning.
 8. Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med dem.
 9. Förmåga att med kreativitet och initiativförmåga medverka i vårdens, omsorgens och omvårdnadens förbättrings- och kvalitetsarbete utifrån evidensbaserad kunskap.
 10. Kunskaper om hur ett väl utvecklat samarbete med olika huvudmän, yrkesgrupper och närstående påverkar patienters och brukares återhämtning positivt.

Kurser i ämnet

 • Psykiatri 1, 100 poäng.
 • Psykiatri 2, 200 poäng, som bygger på kursen psykiatri 1.
 • Rättspsykiatri, 100 poäng, som bygger på kursen psykiatri 2.
 • Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng, som bygger på kursen psykiatri 2.

Rättspsykiatri

Kursen rättspsykiatri omfattar punkterna 1, 3–5 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten i till exempel öppen och sluten rättspsykiatrisk vård. Samarbete med kriminalvården samt kriminalvårdens olika restriktioner.
 • Dynamisk och statisk säkerhet. Riskbedömningar och hur man kan minimera hot och våldssituationer.
 • Psykisk sjukdom och kriminalitet samt förebyggande åtgärder, till exempel genom samhälls- och familjeinsatser.
 • Metoder för att använda sig själv som ett verktyg för att skapa goda vårdrelationer med patienter.
 • Rättspsykiatrisk vård och omvårdnad, värdegrund, humanistisk människosyn, närhet och distans.
 • Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
 • Samverkan mellan olika myndigheter och verksamhetsområden vid utslussning och eftervård. Rättigheter och skyldigheter för patienten.
 • Program för patientrehabilitering, till exempel missbruksprogram.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt arbetar efter dem. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt arbetar efter dem. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt arbetar efter dem.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat rättspsykiatrins samhällsskyddande roll utifrån de riskbedömningar som görs. Eleven beskriver även utförligt rättspsykiatrins samhällsskyddande roll utifrån de riskbedömningar som görs. Eleven beskriver även översiktligt rättspsykiatrins samhällsskyddande roll utifrån de riskbedömningar som görs.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vikten av att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt där man ser människan bakom brottet. Dessutom beskriver eleven utförligt vikten av att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt där man ser människan bakom brottet. Dessutom beskriver eleven översiktligt vikten av att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt där man ser människan bakom brottet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets och familjens möjlighet att genom tidig påverkan och hjälp förhindra utvecklingen av en kriminell identitet. Eleven beskriver utförligt samhällets och familjens möjlighet att genom tidig påverkan och hjälp förhindra utvecklingen av en kriminell identitet. Eleven beskriver översiktligt samhällets och familjens möjlighet att genom tidig påverkan och hjälp förhindra utvecklingen av en kriminell identitet.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat hur man i omvårdnadsarbetet använder sig själv som verktyg för att skapa en vårdrelation där patienten ges möjlighet till bearbetning och tillväxt. Eleven beskriver även utförligt hur man i omvårdnadsarbetet använder sig själv som verktyg för att skapa en vårdrelation där patienten ges möjlighet till bearbetning och tillväxt. Eleven beskriver även översiktligt hur man i omvårdnadsarbetet använder sig själv som verktyg för att skapa en vårdrelation där patienten ges möjlighet till bearbetning och tillväxt.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget förhållningssätt vad gäller närhet och distans i mötet med patienter samt identifierar och ger förslag på förändringar som kan utveckla det egna förhållningssättet. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget förhållningssätt vad gäller närhet och distans i mötet med patienter. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sitt eget förhållningssätt vad gäller närhet och distans i mötet med patienter.
Eleven möter efter samråd med handledare utifrån egna valda strategier och i nya situationer patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Eleven möter efter samråd med handledare utifrån egna valda strategier patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Eleven möter i samråd med handledare och utifrån givna rutiner patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.
Eleven tar också efter samråd med handledare initiativ i olika vård- och omsorgssituationer, väljer en strategi, följer sin planering och genomför arbetet med gott resultat. Eleven tar också efter samråd med handledare initiativ i olika vård- och omsorgssituationer, väljer en strategi, följer sin planering och genomför arbetet med tillfredsställande resultat. Eleven tar också i samråd med handledare initiativ i olika vård- och omsorgssituationer, väljer en strategi, följer sin planering och genomför arbetet med tillfredsställande resultat.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur olika rutiner påverkar arbetet samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur rutinerna kan förbättras. Dessutom beskriver eleven utförligt hur olika rutiner påverkar arbetet samt ger välgrundade förslag på hur rutinerna kan förbättras. Dessutom beskriver eleven översiktligt utifrån givna frågeställningar hur olika rutiner påverkar arbetet samt ger enkla förslag på hur rutinerna kan förbättras.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för nyttan av att olika myndigheter och verksamhetsområden samverkar vid utslussning och eftervård av patienter. Eleven redogör utförligt för nyttan av att olika myndigheter och verksamhetsområden samverkar vid utslussning och eftervård av patienter. Eleven redogör översiktligt för nyttan av att olika myndigheter och verksamhetsområden samverkar vid utslussning och eftervård av patienter.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat varför det är viktigt att samhället kan tillgodose patienternas behov av en väl utbyggd utslussningsprocess och ger exempel på olika program för patientrehabilitering. Dessutom beskriver eleven utförligt varför det är viktigt att samhället kan tillgodose patienternas behov av en väl utbyggd utslussningsprocess och ger exempel på olika program för patientrehabilitering. Dessutom beskriver eleven översiktligt varför det är viktigt att samhället kan tillgodose patienternas behov av en väl utbyggd utslussningsprocess och ger exempel på olika program för patientrehabilitering.
Eleven förklarar också utförligt och nyanserat varför ett visst program kan vara framgångsrikt för en viss patient. Eleven förklarar också utförligt varför ett visst program kan vara framgångsrikt för en viss patient. -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer