Kunskapskrav

Start Sök Om

Psykologi

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess inverkan på och påverkan av samtiden.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. Eleverna ska även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. Genom detta ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer samt reflektera över resultaten.

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen.
 2. Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.
 3. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter.
 4. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
 5. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang.
 6. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller.

Kurser i ämnet

 1. Psykologi 1, 50 poäng.
 2. Psykologi 2a, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1.
 3. Psykologi 2b, 50 poäng, som bygger på kursen psykologi 1.

Psykologi 2b

Kursen psykologi 2b omfattar punkterna 2–3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi.
 • Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, till exempel idrottspsykologi, ekonomisk psykologi, kulturorienterad psykologi, trafikpsykologi, teknisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi, miljöpsykologi, rättspsykologi, genusrelaterad psykologi, ekologisk psykologi, kundpsykologi, mediepsykologi, familjepsykologi och pedagogisk psykologi.
 • Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör utförligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden. Eleven redogör översiktligt för några psykologiska perspektivs förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar inom valda tillämpningsområden.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån komplexa frågeställningar. Eleven redogör också utförligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån frågeställningar. Eleven redogör också översiktligt för psykologiska sammanhang och fenomen utifrån enkla frågeställningar.
- - I samband med det relaterar eleven till egna erfarenheter.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven värderar med enkla omdömen de psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven formulerar med säkerhet komplexa psykologiska frågeställningar och väljer med säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Eleven formulerar med viss säkerhet psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet några psykologiska teorier och modeller. Eleven formulerar med viss säkerhet enkla psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet någon psykologisk teori och modell.
Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer, motiverar sina val samt genomför experimenten och observationerna med gott resultat. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av valda experiment och observationer samt genomför experimenten och observationerna med tillfredsställande resultat. Eleven prövar frågeställningarna med hjälp av givna experiment och observationer.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om resultatet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om resultatet och drar välgrundade slutsatser. Dessutom för eleven enkla resonemang om resultatet och drar enkla slutsatser.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer