Kunskapskrav

Start Sök Om

Produktionsutrustning

Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur dess funktion kontrolleras och effektiviseras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet produktionsutrustning ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att använda industriteknisk produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om utrustningens användningsområden, konstruktion och funktion samt om tillhörande metoder och tekniker.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att koppla samman och programmera styrteknisk utrustning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av funktionen hos enkel styrteknisk utrustning samt att utveckla kunskaper om symboler, ventilbeteckningar och märkningar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna genomföra kontroll, felsökning, effektivisering och vård av utrustningen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur kvalitetssystem används samt om betydelsen av kvalitetssäkring i produktionsutrustning. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika material, deras egenskaper och betydelse samt beteckningssystem.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utföra såväl teoretiska som praktiska övningar för att utveckla förmåga att hantera produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning.

Undervisningen i ämnet produktionsutrustning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, organisera och utföra arbete i manuell och automatiserad produktionsutrustning och kringutrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 2. Förmåga att hantera för yrkesområdet relevant data och datorutrustning.
 3. Förmåga att utföra funktionskontroll, mätningar, beräkningar och felsökning av produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning.
 4. Förmåga att effektivisera produktionsutrustning och optimera inställningar.
 5. Förmåga att vårda utrustning, maskiner och verktyg samt kunskaper om utrustningens konstruktion och funktion.
 6. Kunskaper om utrustningens symboler, beteckningar och märkningar.
 7. Kunskaper om materialegenskaper och materials beteckningssystem samt materials betydelse för funktion, kvalitet, tillverkning och destruktion.
 8. Förmåga att mäta, dokumentera och bedöma kvaliteten på utfört arbete samt att använda relevanta begrepp.

Kurser i ämnet

 1. Industriell mätteknik – fördjupning, 50 poäng.
 2. Industriell mätteknik – grund, 50 poäng.
 3. Interna transporter, 50 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 4. Produktionsutrustning 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Produktionsutrustning 2, 100 poäng, som bygger på kursen produktionsutrustning 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 6. Produktionsutrustning 3, 100 poäng, som bygger på kursen produktionsutrustning 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Produktionsutrustning 4, 100 poäng, som bygger på kursen produktionsutrustning 3.
 8. Verktygskunskap, 100 poäng.

Verktygskunskap

Kursen verktygskunskap omfattar punkterna 1, 3, 5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hantering, vård och användning av verktyg, maskiner och utrustning för tillverkning av verktyg, till exempel för gjutning, pressning, klippning, bockning, uppspänning och montering.
 • Funktion och konstruktion hos verktyg, maskiner och utrustning för tillverkning av verktyg, till exempel för gjutning, pressning, klippning, bockning, uppspänning och montering.
 • Standardiserade komponenter inom verktygstillverkning.
 • Särskilda data för verktygstillverkning.
 • Provtillverkning och kvalitetskontroll.
 • Värmebehandling av verktygsmaterial.
 • Materialegenskaper hos produktionsutrustning som används för att tillverka verktyg.
 • Materialegenskaper och materialets betydelse för funktion och kvalitet av verktyg som tillverkas.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och organiserar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter med verktyg, maskiner och utrustning för tillverkning av verktyg. Eleven planerar och organiserar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter med verktyg, maskiner och utrustning för tillverkning av verktyg.
I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. - I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, kravspecifikationer och säkerhetsföreskrifter.
Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. - -
- Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften. Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
- Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare arbetsuppgifter med verktyg, maskiner och utrustning för tillverkning av verktyg, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare arbetsuppgifter med verktyg, maskiner och utrustning för tillverkning av verktyg, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag.
Dessutom genomför eleven med säkerhet mätningar, beräkningar och funktionskontroll. - Dessutom genomför eleven med viss säkerhet mätningar, beräkningar och kvalitetskontroll.
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön.
- Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare.
Dessutom vårdar eleven med säkerhet utrustning, maskiner och verktyg enligt instruktioner. - Dessutom vårdar eleven med viss säkerhet utrustning, maskiner och verktyg enligt instruktioner.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för det använda materialet och dess egenskaper samt teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften. Eleven redogör utförligt för det använda materialet och dess egenskaper samt teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften. Eleven redogör översiktligt för det använda materialet och dess egenskaper samt teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur dessa faktorer i arbetsprocessen påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör också utförligt för hur dessa faktorer i arbetsprocessen påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör också översiktligt för hur dessa faktorer i arbetsprocessen påverkat kvalitet och slutresultat.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven använder med säkerhet korrekt fackspråk. - Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer