Kunskapskrav

Start Sök Om

Produktionsutrustning

Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur dess funktion kontrolleras och effektiviseras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet produktionsutrustning ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att använda industriteknisk produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om utrustningens användningsområden, konstruktion och funktion samt om tillhörande metoder och tekniker.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att koppla samman och programmera styrteknisk utrustning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av funktionen hos enkel styrteknisk utrustning samt att utveckla kunskaper om symboler, ventilbeteckningar och märkningar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna genomföra kontroll, felsökning, effektivisering och vård av utrustningen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur kvalitetssystem används samt om betydelsen av kvalitetssäkring i produktionsutrustning. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika material, deras egenskaper och betydelse samt beteckningssystem.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utföra såväl teoretiska som praktiska övningar för att utveckla förmåga att hantera produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning.

Undervisningen i ämnet produktionsutrustning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, organisera och utföra arbete i manuell och automatiserad produktionsutrustning och kringutrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 2. Förmåga att hantera för yrkesområdet relevant data och datorutrustning.
 3. Förmåga att utföra funktionskontroll, mätningar, beräkningar och felsökning av produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning.
 4. Förmåga att effektivisera produktionsutrustning och optimera inställningar.
 5. Förmåga att vårda utrustning, maskiner och verktyg samt kunskaper om utrustningens konstruktion och funktion.
 6. Kunskaper om utrustningens symboler, beteckningar och märkningar.
 7. Kunskaper om materialegenskaper och materials beteckningssystem samt materials betydelse för funktion, kvalitet, tillverkning och destruktion.
 8. Förmåga att mäta, dokumentera och bedöma kvaliteten på utfört arbete samt att använda relevanta begrepp.

Kurser i ämnet

 1. Industriell mätteknik – fördjupning, 50 poäng.
 2. Industriell mätteknik – grund, 50 poäng.
 3. Interna transporter, 50 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 4. Produktionsutrustning 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Produktionsutrustning 2, 100 poäng, som bygger på kursen produktionsutrustning 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 6. Produktionsutrustning 3, 100 poäng, som bygger på kursen produktionsutrustning 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Produktionsutrustning 4, 100 poäng, som bygger på kursen produktionsutrustning 3.
 8. Verktygskunskap, 100 poäng.

Interna transporter

Kursen interna transporter omfattar punkterna 1, 3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Manövrering av vald transportutrustning och hantering av gods.
 • Transportutrustningens uppbyggnad, arbetssätt, stabilitet och lyftförmåga samt olika benämningar.
 • Användningsområden för transportutrustningen och relevant kringutrustning.
 • Miljö- och säkerhetsbestämmelser för hantering av olika typer av gods.
 • För utrustningen relevanta körregler, symboler och signalscheman.
 • Funktionskontroll, tillsyn och dagligt underhåll på transportutrustningen och tillhörande kringutrustning.
 • Dimensionering och beräkningar beträffande den belastning som såväl transportutrustningen som godset utsätts för under transport, lagring och hantering enligt till exempel belastningstabeller och gällande föreskrifter.
 • Enklare principer för godshantering, till exempel lastbalans, tyngdpunkt och riskmoment.
 • Enklare principer för logistik av interna transporter, till exempel transporteffektivitet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och organiserar transportuppgifter efter samråd med handledare. Eleven planerar och organiserar transportuppgifter i samråd med handledare.
I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner, kravspecifikationer och säkerhetsföreskrifter. - I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, kravspecifikationer och säkerhetsföreskrifter.
Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. - -
- Vidare väljer eleven efter samråd med handledare transportmetoder och kringutrustning med hänsyn till såväl transportutrustning som gods. Vidare väljer eleven i samråd med handledare transportmetoder och kringutrustning med hänsyn till såväl transportutrustning som gods.
- Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare transportuppgifter i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare transportuppgifter i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och säkerhetsföreskrifter. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
Dessutom genomför eleven med säkerhet funktionskontroll och belastningsberäkningar. - Dessutom genomför eleven med viss säkerhet funktionskontroll och belastningsberäkningar.
Eleven hanterar utrustning och gods med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar utrustning och gods med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar utrustning och gods med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön.
- Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för utrustning, transporttekniker och metoder som använts för arbetsuppgiften samt för hur dessa faktorer påverkat godsets kvalitet och funktion. Eleven redogör utförligt för utrustning, transporttekniker och metoder som använts för arbetsuppgiften samt för hur dessa faktorer påverkat godsets kvalitet och funktion. Eleven redogör översiktligt för utrustning, transporttekniker och metoder som använts för arbetsuppgiften samt för hur dessa faktorer påverkat godsets kvalitet och funktion.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven använder med säkerhet korrekt fackspråk. - Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer