Kunskapskrav

Start Sök Om

Programmering

Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet programmering ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om programmeringens grunder, färdigheter i att tillämpa relevanta metoder för programutveckling och förmåga att lösa programmeringstekniska problem. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera, designa och vidareutveckla program. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om några vanligt förekommande programspråk samt traditioner och nya trender i utvecklingen av programspråk. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om datorns användning i samhället och datorns möjligheter och begränsningar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta i projekt och att enskilt eller i grupp utföra programmeringsuppgifter av varierande komplexitet och inom olika tillämpningsområden.

Undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om programmerbara system.
 2. Förmåga att formulera och planera programmeringsuppgifter med pseudokod och diagramteknik.
 3. Förståelse av och färdigheter i att använda datavetenskapliga begrepp och principer.
 4. Kunskaper om programspråk och programmeringsparadigm.
 5. Förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera programkod.
 6. Färdigheter i att skapa program med ett givet syfte och för en avsedd användare.
 7. Kunskaper om gränssnitt mot filer, filsystem, databashanterare och internet.
 8. Kunskaper om och färdigheter i objektorienterad programmering.
 9. Förmåga att finna, analysera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel.
 10. Kunskaper om samspelet mellan program, exekveringsmiljö, operativsystem och hårdvara.

Kurser i ämnet

 1. Programmering 1, 100 poäng.
 2. Programmering 2, 100 poäng, som bygger på kursen programmering 1.
 3. Programmering 3, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Programmering 3

Kursen programmering 3 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–4.

Centralt innehåll

 • Olika programmeringsparadigms historik och användningsområden.
 • Olika programspråks historik och inbördes släktskap samt de vanligaste programspråkens aktuella användningsområden.
 • Programmering i kompilerade och tolkade programspråk.
 • Rekursion.
 • Abstrakta modeller, till exempel tillståndsmaskin.
 • Analys och val av datastrukturer och algoritmer utifrån tillämpning och prestanda.
 • Designmönster och mjukvaruarkitektur.
 • Analys, nedbrytning och modellering av programmeringstekniska problem med flera lämpliga verktyg och metoder.
 • Dokumentation.
 • Design av lämplig lösning ur föregående analys med flera lämpliga verktyg och metoder.
 • Programmering i språk från flera paradigm.
 • Användning av webbtjänster, protokoll, gränssnitt och format för datautbyte.
 • Användning av databashanterare för lagring av data.
 • Kvalitetssäkring och testning av källkod genom manuella och automatiserade metoder, till exempel kodgranskning och enhetstestning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven planerar efter samråd med handledare programmeringsuppgifter och väljer med säkerhet lämpliga programspråk. Eleven planerar efter samråd med handledare programmeringsuppgifter och väljer med viss säkerhet lämpliga programspråk. Eleven planerar i samråd med handledare programmeringsuppgifter och väljer med viss säkerhet lämpliga programspråk.
- I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika programmeringsparadigms historik och användningsområden. Eleven redogör utförligt för olika programmeringsparadigms historik och användningsområden. Eleven redogör översiktligt för olika programmeringsparadigms historik och användningsområden.
Eleven implementerar flera datastrukturer och efter samråd med handledare också några algoritmer samt löser flera uppgifter genom att utnyttja rekursion. Eleven implementerar några datastrukturer och efter samråd med handledare också någon algoritm samt löser några uppgifter genom att utnyttja rekursion. Eleven implementerar någon datastruktur och i samråd med handledare också någon algoritm samt löser någon uppgift genom att utnyttja rekursion.
Eleven använder med mycket gott handlag gränssnitt i sin programmering både mot internet och databashanterare. Eleven använder med gott handlag i sin programmering gränssnitt både mot internet och databashanterare. Eleven använder med visst handlag i sin programmering gränssnitt både mot internet och databashanterare.
Dessutom gör eleven en avancerad analys av en eller flera algoritmers komplexitet. Dessutom gör eleven en analys av en eller flera algoritmers komplexitet. Dessutom gör eleven en enkel analys av en eller flera algoritmers komplexitet.
Eleven strukturerar och dokumenterar sitt arbete med säkerhet enligt en fungerande modell. - Eleven strukturerar och dokumenterar sitt arbete med viss säkerhet enligt en fungerande modell.
Elevens färdiga program är robusta och utförda med god kvalitet i flera programspråk från olika programmeringsparadigm i program av komplex karaktär. Elevens färdiga program är robusta och utförda med tillfredsställande kvalitet i flera programspråk från olika programmeringsparadigm. Elevens färdiga program är utförda med tillfredsställande kvalitet i flera programspråk från olika programmeringsparadigm i program av enkel karaktär.
Eleven anpassar med säkerhet sin planering av programmeringsuppgifter och utför på ett systematiskt och effektivt sätt felsökning av logiska fel och syntaxfel. Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programmeringsuppgifter och utför på ett systematiskt sätt felsökning av logiska fel och syntaxfel. Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför felsökning av logiska fel och syntaxfel.
Eleven kvalitetssäkrar sitt program med mycket gott handlag genom omfattande manuella och automatiserade tekniker eller tester. Eleven kvalitetssäkrar sitt program med gott handlag genom manuella och automatiserade tekniker eller tester. Eleven kvalitetssäkrar sitt program med visst handlag genom begränsade manuella och automatiserade tekniker eller tester.
Innan programmeringsuppgifter avslutas utvärderar eleven med välgrundade och nyanserade omdömen samt ger förslag på förbättringar av programmens prestanda och ändamålsenlighet i flera situationer och sammanhang. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med välgrundade omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i några situationer och sammanhang. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med enkla omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i någon situation och i något sammanhang.
Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med säkerhet datavetenskapliga begrepp. - Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med viss säkerhet datavetenskapliga begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer