Kunskapskrav

Start Sök Om

Processautomation

Ämnet processautomation behandlar metoder och arbetssätt för mätning, insamling av mätdata, datahantering, datorkommunikation och reglering i automatiserade processanläggningar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet processautomation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om komponenter och automatiserade processanläggningar samt förståelse av den yrkesteori som krävs för olika automatiserade processer. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att såväl identifiera och avhjälpa reglertekniska och lokala datatekniska problem på anläggningsnivå som att felsöka och kalibrera mät- och reglerteknisk utrustning. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur övergripande processdatorsystem används för datainsamling, larmhantering och övervakning av processen samt hur informationsteknik kan användas i olika nivåer av automatiserade processanläggningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla insikt om hur säkerheten på en processindustri är beroende av med vilken uppmärksamhet, noggrannhet och systematik som underhållspersonalen arbetar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lämpliga mät- och kalibreringsmetoder som medför ett säkert arbetssätt beroende av processmiljö.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar matematiska kunskaper för arbete i automatiserade processanläggningar samt förmåga att tolka och upprätta anläggningsteknisk dokumentation och att uttrycka sig både skriftligt och muntligt.

I undervisningen ska laborativa moment och ett undersökande arbetssätt förekomma. I praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i problemlösning som krävs för automatiserade arbeten.

Undervisningen i ämnet processautomation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om informationstekniska system i automatiserade processer.
 2. Kunskaper om reglermetoder för svårare processer.
 3. Kunskaper om mätmetoder för fysikaliska storheter och kemiska egenskaper.
 4. Förmåga att planera, genomföra och utvärdera underhållsarbete i en automatiserad processanläggning med hänsyn till säkerhet, kvalitet, miljö, ergonomi och estetik.
 5. Förmåga att reglera och optimera enkla processer.
 6. Förmåga att arbeta med processdatorsystem.
 7. Förmåga att mäta fysikaliska storheter och kemiska egenskaper.
 8. Förmåga att tolka och upprätta anläggningsteknisk dokumentation.
 9. Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som används inom området.
 10. Kunskaper om standarder och föreskrifter inom området.

Kurser i ämnet

 1. Processmätteknik 1, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och reglerteknik.
 2. Processmätteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen processmätteknik 1.
 3. Processreglering, 100 poäng, som bygger på kursen mät- och reglerteknik.
 4. Processdatorsystem, 100 poäng, som bygger på kursen industriell informationsteknik. Dessutom bygger den på kursen processmätteknik 1 eller kursen processreglering.

Processreglering

Kursen processreglering omfattar punkterna 1–2, 5 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Processreglering med distribuerade styrsystem.
 • Kontinuerlig och diskontinuerlig reglering med tidsproportionell utgång.
 • Reglering av flerkapacitiva processer.
 • Sammansatta reglersystem med framkoppling, internt och externt börvärde samt kvot- och kaskadreglering.
 • Multivariabla regleringar.
 • Parameterstyrning och adaptiv parameteruppdatering.
 • Reglering med oskarp logik (fuzzy logic).
 • Störningar i reglerprocessen, innefattande störtendenskompensering.
 • Laborativa konfigureringar av kontrollerande enheter och processanläggningar med optimeringsmetoder för process och parametrar.
 • Tolkning av anläggningsteknisk dokumentation, till exempel processcheman, plintscheman, tabeller, datablad, manualer och certifikat.
 • Dokumentation, till exempel regulatorinställningar.
 • Signalmätmetoder på automatiserade processanläggningar i drift.
 • Säkerhets-, energiförbruknings- och miljöaspekter vid processreglering, inklusive riskanalys, energioptimering och minimering av kemiska föroreningar.
 • Standarder och föreskrifter inom området, till exempel ATEX-direktiven.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnad, funktion och principer för distribuerade styrsystem och olika reglertekniska systemlösningar. Eleven redogör utförligt för uppbyggnad, funktion och principer för distribuerade styrsystem och olika reglertekniska systemlösningar. Eleven redogör översiktligt för uppbyggnad, funktion och principer för distribuerade styrsystem och olika reglertekniska systemlösningar.
Eleven utför efter samråd med handledare vanligt förekommande konfigureringar och optimeringar i olika reglertekniska processer med ett resultat som på ett gott sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav. Eleven utför efter samråd med handledare vanligt förekommande konfigureringar och optimeringar i olika reglertekniska processer med ett resultat som på ett tillfredsställande sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav. Eleven utför i samråd med handledare vanligt förekommande konfigureringar och optimeringar i olika reglertekniska processer med ett resultat som på ett tillfredsställande sätt uppfyller fastställda kvalitets- och miljökrav.
- - Eleven arbetar på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
I arbetet hanterar och vårdar eleven med mycket gott handlag material, verktyg och övrig utrustning. I arbetet hanterar och vårdar eleven med gott handlag material, verktyg och övrig utrustning. I arbetet hanterar och vårdar eleven med visst handlag material, verktyg och övrig utrustning.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur standarder och föreskrifter styr val av utrustning och arbetssätt. Eleven beskriver utförligt hur standarder och föreskrifter styr val av utrustning och arbetssätt. Eleven beskriver översiktligt hur standarder och föreskrifter styr val av utrustning och arbetssätt.
Efter utfört arbete gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete. Efter utfört arbete gör eleven en noggrann dokumentation av utfört arbete. Efter utfört arbete gör eleven en enkel dokumentation av utfört arbete.
Eleven utvärderar sitt arbete med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven utvärderar sitt arbete med nyanserade omdömen. Eleven utvärderar sitt arbete med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer