Kunskapskrav

Start Sök Om

Produktionsutveckling

Ämnet produktionsutveckling behandlar produktionsprocessen från beredning till färdig produkt och hur alla delar i processen behöver samverka för att skapa en fungerande produktion. Det omfattar även digitalisering av industrin med fokus på utveckling av produktion. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet produktionsutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar ett helhetsperspektiv för produktionsprocessen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsprocessen från idéframtagning och behovsanalys genom de olika utvecklingsstegen fram till slutgiltig produkt. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem och att samverka mellan teori och praktik. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förståelse av tillverkningsprocesser och deras förädlingssteg. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av produktionsberedning samt av samverkan mellan en produkts design, funktion och produktion.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla specialiserade kunskaper inom styrning och ledning av produktionsflöden samt effektiviseringar för en konkurrenskraftig produktion med föränderliga behov från interna och externa kunder. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vikten av driftsäkerhet, underhåll, ständiga förbättringar och hållbar utveckling.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell digitalisering och därigenom utvecklar förmåga att analysera och utveckla en produktion utifrån de möjligheter som digitalisering medför.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av individens ansvar i arbetssituationer och dess betydelse för slutresultatet.

Undervisningen i ämnet produktionsutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om produktionsprocessen och förståelse av hur alla delar i processen behöver samverka för en fungerande och konkurrenskraftig hållbar produktion.

2. Kunskaper om produktionsberedning och hur design och produktion är beroende av en fungerande beredning.

3. Kunskaper om materialval, produktionsmetoder och produktionsekonomi.

4. Kunskaper om produktionsflöden och förmåga att genomföra värdeflödesanalyser.

5. Kunskaper om driftsäkerhet och förmåga att genomföra och planera underhåll.

6. Förståelse av organisationsenheter, tillverkningsprocesser, produktionsutrustning och de förädlingssteg en produkt behöver genomgå i olika produktionslinjer.

7. Kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell digitalisering.

8. Förmåga att analysera och utveckla en produktion utifrån de möjligheter som digitalisering medför samt att ta fram en digitaliseringsstrategi för ett mindre företag eller produktionsavsnitt.

9. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt att värdera sitt eget arbete.

Kurser i ämnet

 • Produktionsutveckling 1, 100 poäng.
 • Produktionsutveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen produktionsutveckling 1.
 • Industriell digitalisering, 100 poäng.

Produktionsutveckling 2

Kursen produktionsutveckling 2 omfattar punkterna 4–6 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hur teori och praktik samverkar vid problemlösning och vikten av att förstå helheten för att hitta grundläggande orsaker till problem.
 • Beredning av en produkt med avseende på design, produktion och ekonomi.
 • Uppbyggnad av produktionslinje inklusive fabrikslayout och arbetsplatsutformning till stöd för ökad effektivitet och förbättrad arbetsmiljö.
 • Produktionsflöden och olika sätt att styra och leda produktionen.
 • Värdeflödesanalys av material- och informationsflöde samt arbetssätt för att optimera, stabilisera och öka konkurrenskraft och ekonomisk vinning på produkt och process.
 • Samband mellan driftsäkerhet och företagets totalekonomi.
 • Beredning och planering av underhållsupplägg samt skapande av standarder för driftsäkerhet.
 • Effektivitetsstrategier för ökad driftsäkerhet genom standarder och ständiga förbättringar av underhåll på produkt och process.
 • Produktionsenheters organisering.
 • Kommunikation och samarbete mellan olika sektioner inom produktionsprocessen, till exempel kunder, leverantörer och olika personalgrupper.
 • Vikten av arbetsmiljö både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv med hänsyn till ergonomi och arbetsplatsutformning.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven genomför självständigt en värdeflödesanalys på en produktionslinje och föreslår med mycket god säkerhet hur den kan optimeras när det gäller arbetsplatsutformning, produktionslayout med tillhörande produktionsutrustning samt arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter. Eleven genomför självständigt efter samråd med handledare en värdeflödesanalys på en produktionslinje och föreslår med god säkerhet hur den kan optimeras när det gäller arbetsplatsutformning, produktionslayout med tillhörande produktionsutrustning samt arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter. Eleven genomför efter samråd med handledare en värdeflödesanalys på en produktionslinje och föreslår med säkerhet hur den kan optimeras när det gäller arbetsplatsutformning, produktionslayout med tillhörande produktionsutrustning samt arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter.
Eleven ger välgrundade och nyanserade förslag på hur optimeringen kan implementeras. Eleven ger välgrundade förslag på hur optimeringen kan implementeras. Eleven ger förslag på hur optimeringen kan implementeras.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika underhållsformer. Eleven redogör utförligt för olika underhållsformer. Eleven redogör övergripande för olika underhållsformer.
Eleven bereder och planerar självständigt ett underhållsupplägg. Eleven bereder och planerar dessutom självständigt efter samråd med handledare ett underhållsupplägg. Eleven bereder och planerar dessutom efter samråd med handledare ett underhållsupplägg.
I arbetet väljer eleven lämpliga metoder för underhåll och ökad driftsäkerhet samt ger välgrundade och nyanserade förslag på effektiviseringsstrategier och standarder för ständiga förbättringar. I arbetet väljer eleven lämpliga metoder för underhåll och ökad driftsäkerhet samt ger välgrundade förslag på effektiviseringsstrategier och standarder för ständiga förbättringar. I arbetet väljer eleven lämpliga metoder för underhåll och ökad driftsäkerhet samt ger förslag på effektiviseringsstrategier och standarder för ständiga förbättringar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika organisationsenheter, deras ansvarsområden och samarbete. Eleven redogör utförligt för olika organisationsenheter, deras ansvarsområden och samarbete. Eleven redogör övergripande för olika organisationsenheter, deras ansvarsområden och samarbete.
I redogörelsen beskriver eleven även utförligt och nyanserat hur en arbetsorganisation kan utformas för att bli ett stöd i företagets utveckling och produktion för ökad konkurrenskraft. I redogörelsen beskriver eleven även utförligt hur en arbetsorganisation kan utformas för att bli ett stöd i företagets utveckling och produktion för ökad konkurrenskraft. I redogörelsen beskriver eleven även övergripande hur en arbetsorganisation kan utformas för att bli ett stöd i företagets utveckling och produktion för ökad konkurrenskraft.
Eleven samarbetar och kommunicerar med mycket god säkerhet samt resonerar utförligt och nyanserat om produktionsutveckling. Eleven samarbetar och kommunicerar med god säkerhet samt resonerar utförligt om produktionsutveckling. Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet samt resonerar övergripande om produktionsutveckling.
Eleven bedömer med mycket god säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven bedömer med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven bedömer med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer