Kunskapskrav

Start Sök Om

Produktionsutveckling

Ämnet produktionsutveckling behandlar produktionsprocessen från beredning till färdig produkt och hur alla delar i processen behöver samverka för att skapa en fungerande produktion. Det omfattar även digitalisering av industrin med fokus på utveckling av produktion. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet produktionsutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar ett helhetsperspektiv för produktionsprocessen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsprocessen från idéframtagning och behovsanalys genom de olika utvecklingsstegen fram till slutgiltig produkt. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem och att samverka mellan teori och praktik. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förståelse av tillverkningsprocesser och deras förädlingssteg. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av produktionsberedning samt av samverkan mellan en produkts design, funktion och produktion.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla specialiserade kunskaper inom styrning och ledning av produktionsflöden samt effektiviseringar för en konkurrenskraftig produktion med föränderliga behov från interna och externa kunder. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vikten av driftsäkerhet, underhåll, ständiga förbättringar och hållbar utveckling.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell digitalisering och därigenom utvecklar förmåga att analysera och utveckla en produktion utifrån de möjligheter som digitalisering medför.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av individens ansvar i arbetssituationer och dess betydelse för slutresultatet.

Undervisningen i ämnet produktionsutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om produktionsprocessen och förståelse av hur alla delar i processen behöver samverka för en fungerande och konkurrenskraftig hållbar produktion.

2. Kunskaper om produktionsberedning och hur design och produktion är beroende av en fungerande beredning.

3. Kunskaper om materialval, produktionsmetoder och produktionsekonomi.

4. Kunskaper om produktionsflöden och förmåga att genomföra värdeflödesanalyser.

5. Kunskaper om driftsäkerhet och förmåga att genomföra och planera underhåll.

6. Förståelse av organisationsenheter, tillverkningsprocesser, produktionsutrustning och de förädlingssteg en produkt behöver genomgå i olika produktionslinjer.

7. Kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell digitalisering.

8. Förmåga att analysera och utveckla en produktion utifrån de möjligheter som digitalisering medför samt att ta fram en digitaliseringsstrategi för ett mindre företag eller produktionsavsnitt.

9. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt att värdera sitt eget arbete.

Kurser i ämnet

 • Produktionsutveckling 1, 100 poäng.
 • Produktionsutveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen produktionsutveckling 1.
 • Industriell digitalisering, 100 poäng.

Produktionsutveckling 1

Kursen produktionsutveckling 1 omfattar punkterna 1–3, 6 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Helhetsperspektiv för problemlösning samt hur teori och praktik samverkar.
 • Kartläggning och analys av produktionsprocessen och dess delar samt förbättringsförslag.
 • Systemförståelse för tillverkningsprocesser och deras förädlingssteg.
 • Beredning, design och produktion av en produkt.
 • Framställning och analys av beredning av produkt eller process.
 • Hur förändringar av en produkts design och funktion påverkar tillverkning och produktion.
 • Betydelsen av val av material, metod, teknik, styrning och ledning för ett ekonomiskt hållbart och fungerande produktionsflöde.
 • Olika underhållsformer, till exempel avhjälpande, förebyggande och förbättrande underhåll.
 • Funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet samt metoder för ständiga förbättringar.
 • Uppbyggnad av produktionslinjer, arbetsplatsutformning och hur produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer.
 • Gällande säkerhetsföreskrifter för valt produktionsområde.
 • Kommunikation och samarbete och dess betydelse för produktion och organisation.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för produktionsprocessen och dess utvecklingssteg samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur processen kan förbättras. Eleven redogör utförligt för produktionsprocessen och dess utvecklingssteg samt ger välgrundade förslag på hur processen kan förbättras. Eleven redogör övergripande för produktionsprocessen och dess utvecklingssteg samt ger förslag på hur processen kan förbättras.
Vidare resonerar eleven med mycket god säkerhet kring hur en fungerande, konkurrenskraftig och hållbar produktion fungerar. Vidare resonerar eleven med god säkerhet kring hur en fungerande, konkurrenskraftig och hållbar produktion fungerar. Vidare resonerar eleven med säkerhet om hur en fungerande, konkurrenskraftig och hållbar produktion fungerar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad produktionsberedning är och hur utvecklingsarbetet samverkar mellan design och produktion. Eleven redogör utförligt för vad produktionsberedning är och hur utvecklingsarbetet samverkar mellan design och produktion. Eleven redogör övergripande för vad produktionsberedning är och hur utvecklingsarbetet samverkar mellan design och produktion.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för betydelse av val av material, metod, teknik, styrning och ledning för ett ekonomiskt hållbart och fungerande produktionsflöde. Eleven resonerar vidare utförligt för betydelse av val av material, metod, teknik, styrning och ledning för ett ekonomiskt hållbart och fungerande produktionsflöde. Eleven resonerar vidare övergripande om betydelsen av val av material, metod, teknik, styrning och ledning för ett ekonomiskt hållbart och fungerande produktionsflöde.
Eleven redogör utförligt och nyanserat utifrån exempel för hur förändringar på en produkts design och funktion påverkar dess tillverkning och produktion genom beredning. Eleven redogör utförligt utifrån exempel för hur förändringar på en produkts design och funktion påverkar dess tillverkning och produktion genom beredning. Eleven redogör övergripande utifrån exempel för hur förändringar på en produkts design och funktion påverkar dess tillverkning och produktion genom beredning.
- Resultatet av arbetet är gott. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
Eleven ger utifrån fallbeskrivningar självständigt förslag till produktionslinje, produktionsutrustning och arbetsplatsutformning. Eleven ger utifrån fallbeskrivningar självständigt efter samråd med handledare förslag till produktionslinje, produktionsutrustning och arbetsplatsutformning. Eleven ger utifrån fallbeskrivningar och efter samråd med handledare förslag till produktionslinje, produktionsutrustning och arbetsplatsutformning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
Eleven samarbetar och kommunicerar med mycket god säkerhet samt resonerar utförligt och nyanserat om produktionsutveckling. Eleven samarbetar och kommunicerar med god säkerhet med andra samt resonerar utförligt om produktionsutveckling. Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra samt resonerar övergripande om produktionsutveckling.
Eleven bedömer med mycket god säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven bedömer med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven bedömer med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer