Kunskapskrav

Start Sök Om

Produktionsutveckling

Ämnet produktionsutveckling behandlar produktionsprocessen från beredning till färdig produkt och hur alla delar i processen behöver samverka för att skapa en fungerande produktion. Det omfattar även digitalisering av industrin med fokus på utveckling av produktion. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet produktionsutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar ett helhetsperspektiv för produktionsprocessen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsprocessen från idéframtagning och behovsanalys genom de olika utvecklingsstegen fram till slutgiltig produkt. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem och att samverka mellan teori och praktik. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förståelse av tillverkningsprocesser och deras förädlingssteg. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av produktionsberedning samt av samverkan mellan en produkts design, funktion och produktion.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla specialiserade kunskaper inom styrning och ledning av produktionsflöden samt effektiviseringar för en konkurrenskraftig produktion med föränderliga behov från interna och externa kunder. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vikten av driftsäkerhet, underhåll, ständiga förbättringar och hållbar utveckling.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell digitalisering och därigenom utvecklar förmåga att analysera och utveckla en produktion utifrån de möjligheter som digitalisering medför.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av individens ansvar i arbetssituationer och dess betydelse för slutresultatet.

Undervisningen i ämnet produktionsutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om produktionsprocessen och förståelse av hur alla delar i processen behöver samverka för en fungerande och konkurrenskraftig hållbar produktion.

2. Kunskaper om produktionsberedning och hur design och produktion är beroende av en fungerande beredning.

3. Kunskaper om materialval, produktionsmetoder och produktionsekonomi.

4. Kunskaper om produktionsflöden och förmåga att genomföra värdeflödesanalyser.

5. Kunskaper om driftsäkerhet och förmåga att genomföra och planera underhåll.

6. Förståelse av organisationsenheter, tillverkningsprocesser, produktionsutrustning och de förädlingssteg en produkt behöver genomgå i olika produktionslinjer.

7. Kunskaper om olika metoder och verktyg inom industriell digitalisering.

8. Förmåga att analysera och utveckla en produktion utifrån de möjligheter som digitalisering medför samt att ta fram en digitaliseringsstrategi för ett mindre företag eller produktionsavsnitt.

9. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt att värdera sitt eget arbete.

Kurser i ämnet

 • Produktionsutveckling 1, 100 poäng.
 • Produktionsutveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen produktionsutveckling 1.
 • Industriell digitalisering, 100 poäng.

Industriell digitalisering

Kursen industriell digitalisering omfattar punkterna 7–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den uppkopplade fabriken och hur nya möjligheter skapas, till exempel genom realtidsuppföljning på distans, övervakning samt insamling och bearbetning av data.
 • Hur en digital kopia av fabriken kan användas i design, planering, utbildning, driftsättning och effektivisering, till exempel genom virtuella tester, simulering och emulering.
 • Förstärkt verklighet och hur nya effektiva arbetssätt kan utvecklas, till exempel genom projicering av digital information i verklig miljö och vägledning på distans.
 • Miljösmart produktion och att använda digitaliseringens möjligheter, till exempel genom energieffektivisering och minskad materialåtgång.
 • Hur flexibel tillverkning kan skapa nya innovativa lösningar för problem, till exempel genom additiv tillverkning (3D-printning).
 • Interaktion mellan människa och maskin, att välja rätt automationsgrad och möjligheter med kollaborativa robotar.
 • De möjligheter digitaliseringen erbjuder genom att skapa nya smarta arbetssätt, flexibla informationskanaler, mötes- och lärmiljöer, till exempel genom QR-koder för informationskoppling, felsökning, kvalitetssäkring och lärande.
 • Nya affärsmodeller som ger kundvärde och affärsnytta genom att använda de möjligheter som digitalisering skapar, till exempel genom cirkulär ekonomi, tjänstefiering och big data som utgångspunkt.
 • Global samverkan och hur digitalisering kan bidra till ökad kundförståelse och effektiv samverkan genom till exempel distanskommunikation, nya lärformer, globala produktionsnätverk och digitaliseringsstrategier.
 • Hur digitalisering och attraktiva arbeten kan skapa vinst för både medarbetare och företag genom till exempel nya arbetssätt, god arbetsmiljö, stimulerande arbete och kunskapsutveckling.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika begrepp, metoder och verktyg inom industriell digitalisering. Eleven redogör utförligt för olika begrepp, metoder och verktyg inom industriell digitalisering. Eleven redogör övergripande för olika begrepp, metoder och verktyg inom industriell digitalisering.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över digitaliseringens betydelse för industrins konkurrenskraft. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över digitaliseringens betydelse för industrins konkurrenskraft. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över digitaliseringens betydelse för industrins konkurrenskraft.
Vidare resonerar eleven utförligt och nyanserat om olika frågeställningar i samband med digitalisering. Vidare resonerar eleven utförligt om olika frågeställningar i samband med digitalisering. Vidare resonerar eleven övergripande om olika frågeställningar i samband med digitalisering.
Eleven analyserar och utvecklar självständigt en produktion utifrån nuläge och de möjligheter som digitalisering medför. Eleven analyserar och utvecklar självständigt efter samråd med handledare en produktion utifrån nuläge och de möjligheter som digitalisering medför. Eleven analyserar och utvecklar efter samråd med handledare en produktion utifrån nuläge och de möjligheter som digitalisering medför.
Eleven väljer lämpliga metoder och verktyg samt dokumenterar sitt arbete och resultat med mycket god säkerhet. Eleven väljer lämpliga metoder och verktyg samt dokumenterar sitt arbete och resultat med god säkerhet. Eleven väljer lämpliga metoder och verktyg samt dokumenterar sitt arbete och resultat med säkerhet.
Dessutom tar eleven med mycket god säkerhet fram en digitaliseringsstrategi för ett mindre företag eller produktionsavsnitt. Dessutom tar eleven med god säkerhet fram en digitaliseringsstrategi för ett mindre företag eller produktionsavsnitt. Dessutom tar eleven med säkerhet fram en digitaliseringsstrategi för ett mindre företag eller produktionsavsnitt.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna krav. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna krav.
I sitt arbete samarbetar eleven med andra och resonerar utförligt och nyanserat om digitaliseringens möjligheter. I sitt arbete samarbetar eleven med andra och resonerar utförligt om digitaliseringens möjligheter. I sitt arbete samarbetar eleven med andra och resonerar övergripande om digitaliseringens möjligheter.
Eleven kommunicerar och presenterar med mycket god säkerhet sitt arbete. Eleven kommunicerar och presenterar med god säkerhet sitt arbete. Eleven kommunicerar och presenterar med säkerhet sitt arbete.
Eleven bedömer med mycket god säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven bedömer med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven bedömer med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer