Kunskapskrav

Start Sök Om

Produktionskunskap

Ämnet produktionskunskap behandlar hur produktionsidéer utvecklas och vad som måste beaktas i ett utvecklingsarbete. Ämnet behandlar hur produktens design och kvalitet påverkar produktionsplanering och utformning eller omarbetning av produktionsprocessen liksom olika ansvarsområden samt underhållsbehov och logistik. Ämnet behandlar även betydelsen av kommunikation, samarbete och ett kundorderstyrt tänkesätt.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet produktionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av helheten i produktionsprocessen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsprocessen när en produktionsidé utvecklas till färdig produkt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om utvecklingsarbetets påverkan på produktens design och kvalitet samt hur det i sin tur påverkar valet av material och produktionsmetod. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om produktionsflöde, underhåll och alternativa produktionstekniker. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika arbetsuppgifter och ansvarsområden i industriteknisk produktion.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om varför logistik, effektiviseringar, produktionsekonomi, marknadsföring och arbete för hållbar utveckling är viktigt för industriteknisk produktion. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper för en kundorienterad tillverkning. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga samt förståelse av varför detta är viktigt för produktionen.

Undervisningen i ämnet produktionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur en produktionsidé utvecklas.
 2. Kunskaper om organisationsenheter, arbetsuppgifter och ansvarsområden i industriteknisk produktion.
 3. Kunskaper om hur utvecklingsarbetet med design och kvalitet inverkar på produktionen.
 4. Kunskaper om materialval, produktionsmetoder, produktionsflöden, underhåll och alternativa produktionstekniker.
 5. Kunskaper om samarbetets betydelse för produktionen och för företaget.
 6. Kunskaper om logistik, effektiviseringar, produktionsekonomi, marknadsföring och hållbar utveckling.
 7. Kunskaper om kundorderstyrd tillverkning.
 8. Förmåga att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Kurser i ämnet

 1. Produktionskunskap 1, 100 poäng.
 2. Produktionskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen produktionskunskap 1.

Produktionskunskap 1

Kursen produktionskunskap 1 omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Processen för hur en produktionsidé påverkar till exempel en produkts design, funktion och kvalitet. Hur förändringar när det till exempel gäller design, funktion och kvalitet påverkar befintlig produktion.
 • Olika organisationsenheter, deras samarbete och hur de bildar en helhet och skapar ett sammanhang i industriteknisk produktion.
 • Arbetsuppgifter och ansvarsområden inom produktionstekniska avdelningar och vilken funktion dessa fyller i företaget.
 • Val av material, metod och teknik för såväl produktion som driftsäkerhet och underhåll för ett fungerande produktionsflöde och hållbar utveckling.
 • Logistik i industriteknisk produktion, till exempel orderingång, råvaruinköp, produktionsplanering, personalfrågor, försäljning, marknadsföring och lagerföring.
 • Produktionsekonomi, till exempel vilka intäkter och kostnader som finns för produktionen.
 • Efterfrågans påverkan på produktionen.
 • Samarbetets betydelse för en fungerande och lönsam tillverkning.
 • Begrepp och uttryck som är lämpliga för ämnesområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur en produktionsidé påverkar produktionen. Eleven redogör utförligt för hur en produktionsidé påverkar produktionen. Eleven redogör översiktligt för hur en produktionsidé påverkar produktionen.
I redogörelsen förklarar eleven utförligt och nyanserat hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. I redogörelsen förklarar eleven utförligt hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. I redogörelsen förklarar eleven översiktligt hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop samt deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och kvalitetsarbete. Dessutom resonerar eleven utförligt om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och kvalitetsarbete. Dessutom resonerar eleven översiktligt om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och kvalitetsarbete.
Eleven resonerar även utförligt och nyanserat om sambanden mellan materialval, val av produktionsteknik och underhållsteknik samt om hur dessa val påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling. Eleven resonerar även utförligt om sambanden mellan materialval, val av produktionsteknik och underhållsteknik samt om hur dessa val påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling. Eleven resonerar även översiktligt om sambanden mellan materialval, val av produktionsteknik och underhållsteknik samt om hur dessa val påverkar produktionsflöde och hållbar utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning. Eleven redogör utförligt, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning. Eleven redogör översiktligt, utifrån exempel, för vikten av samarbete för en fungerande och lönsam tillverkning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat logistiken inom en produktionsenhet samt hur den påverkar produktionsekonomin. Dessutom beskriver eleven utförligt logistiken inom en produktionsenhet samt hur den påverkar produktionsekonomin. Dessutom beskriver eleven översiktligt logistiken inom en produktionsenhet samt hur den påverkar produktionsekonomin.
Eleven använder med säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser och resonemang. - Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk i sina redogörelser och resonemang.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer