Kunskapskrav

Start Sök Om

Personbilsteknik

Ämnet personbilsteknik behandlar funktion hos samt tillsyn, service, underhåll och reparation av personbilar och lätta transportfordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet personbilsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra underhåll, diagnostisering och reparationer av personbilar och lätta transportfordon. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla tekniskt kunnande med tillämpning inom området personbilsteknik samt förmåga att använda teknik på ett korrekt sätt i ett givet sammanhang. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om system och komponenter samt om hur de samverkar i fordon.

Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas intresse för personbilar och lätta transportfordon samt för utrustning och ny teknik. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet personbilsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om personbilar och lätta transportfordon.
 2. Kunskaper om komponenter och system samt om hur de samverkar.
 3. Förmåga att utföra diagnos, service, underhåll och reparation av personbilar och lätta transportfordon.
 4. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll.
 5. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder och utrustning.
 6. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 7. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 8. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

Kurser i ämnet

 1. Personbilsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt kursen fordonsteknik – introduktion.
 2. Reparation av personbilar och lätta transportfordon, 300 poäng, som bygger på kursen personbilsteknik – introduktion.
 3. Bromsar, kaross och chassi, 200 poäng, som bygger på kursen reparation av personbilar och lätta transportfordon.
 4. Motor och kraftöverföring, 300 poäng, som bygger på kursen reparation av personbilar och lätta transportfordon.
 5. Komfort- och säkerhetssystem 1a, 200 poäng, som bygger på kursen bromsar, kaross och chassi samt kursen motor och kraftöverföring.
 6. Komfort- och säkerhetssystem 1b, 200 poäng, som bygger på kursen bromsar, kaross och chassi samt kursen motor och kraftöverföring.

Reparation av personbilar och lätta transportfordon

Kursen reparation av personbilar och lätta transportfordon omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Bromssystems konstruktion, funktion och huvudkomponenter, inklusive släpfordon.
 • Rörelseenergi och retardation.
 • Funktion hos och konstruktion av ottomotorns yttre huvudkomponenter och kringutrustning.
 • Funktion hos och konstruktion av dieselmotorns yttre huvudkomponenter och kringutrustning.
 • Elsystemets konstruktion, funktion och huvudkomponenter, inklusive scheman och ritningssymboler, till exempel ISO, SIS och DIN.
 • Kraftöverföringens konstruktion, funktion, huvudkomponenter och kringutrustning.
 • Funktion hos och konstruktion av manövreringssystem, övervakningssystem, säkerhetssystem och komfortsystem samt deras huvudkomponenter och samverkan med varandra.
 • Däcks och bilhjuls konstruktion, klassificeringssystem och dimensionering på personbilar och lätta transportfordon samt på släpfordon.
 • Metoder för diagnos, service, underhåll, funktions- och säkerhetskontroll samt reparation av personbilar och lätta transportfordon.
 • Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbete.
 • Kontrollbesiktning av fordon samt bestämmelser för besiktning av personbilar, lätta transportfordon och släpfordon.
 • Underhåll, reparation samt kostnadseffektivt arbetssätt och kundvänlig behandling vid arbete med personbilar och lätta transportfordon.
 • Kundrelationer, inklusive vägledning av kunden utifrån en lagmässig, teknisk och ekonomisk värdering.
 • Användning av branschrelaterad diagnosutrustning i samband med arbete på fordon och i anknytning till arbetsmomentets övriga behov.
 • Svets- och värmeutrustning för arbete med personbilar, lätta transportfordon och släpfordon samt vid montering av utrustning.
 • Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial om reservdelshantering på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.
 • Administrativa funktioner, kommunikationssystem, garantier samt dialog för felsökning och reparation, inklusive information i datormiljö.
 • Yrkesmässig dokumentation av vanligt förekommande service och reparationer.
 • Rengöring, vård, kontroll, reparation samt justering och kalibrering av verktyg och verkstadsutrustning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av personbilar och lätta transportfordon. Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av personbilar och lätta transportfordon. Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat fordons komponenter och system samt hur de samverkar. Dessutom beskriver eleven utförligt fordons komponenter och system samt hur de samverkar. Dessutom beskriver eleven översiktligt fordons komponenter och system samt hur de samverkar.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, kontrollbesiktning, avancerad diagnos, service och reparation samt avancerat underhåll av personbilar och lätta transportfordon. Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, kontrollbesiktning, diagnos, service och reparation samt underhåll av personbilar och lätta transportfordon. Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, kontrollbesiktning, enkel diagnos, service och reparation samt enkelt underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, montering av förfabricerad utrustning på och funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, montering av förfabricerad utrustning på och funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare och i bekanta situationer, montering av förfabricerad utrustning på och funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon.
I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet. I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer