Kunskapskrav

Start Sök Om

Personbilsteknik

Ämnet personbilsteknik behandlar funktion hos samt tillsyn, service, underhåll och reparation av personbilar och lätta transportfordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet personbilsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra underhåll, diagnostisering och reparationer av personbilar och lätta transportfordon. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla tekniskt kunnande med tillämpning inom området personbilsteknik samt förmåga att använda teknik på ett korrekt sätt i ett givet sammanhang. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om system och komponenter samt om hur de samverkar i fordon.

Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas intresse för personbilar och lätta transportfordon samt för utrustning och ny teknik. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet personbilsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om personbilar och lätta transportfordon.
 2. Kunskaper om komponenter och system samt om hur de samverkar.
 3. Förmåga att utföra diagnos, service, underhåll och reparation av personbilar och lätta transportfordon.
 4. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll.
 5. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder och utrustning.
 6. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 7. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 8. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

Kurser i ämnet

 1. Personbilsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt kursen fordonsteknik – introduktion.
 2. Reparation av personbilar och lätta transportfordon, 300 poäng, som bygger på kursen personbilsteknik – introduktion.
 3. Bromsar, kaross och chassi, 200 poäng, som bygger på kursen reparation av personbilar och lätta transportfordon.
 4. Motor och kraftöverföring, 300 poäng, som bygger på kursen reparation av personbilar och lätta transportfordon.
 5. Komfort- och säkerhetssystem 1a, 200 poäng, som bygger på kursen bromsar, kaross och chassi samt kursen motor och kraftöverföring.
 6. Komfort- och säkerhetssystem 1b, 200 poäng, som bygger på kursen bromsar, kaross och chassi samt kursen motor och kraftöverföring.

Personbilsteknik – introduktion

Kursen personbilsteknik – introduktion omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Personbilars och lätta transportfordons konstruktion i relation till användningsområden och teknik.
 • Funktionsprinciper för fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur dessa komponenter och system samverkar med varandra.
 • Felsökning, underhåll och reparation i samband med funktions- och säkerhetskontroll.
 • Funktions- och säkerhetskontroll, till exempel periodiska inspektioner och service.
 • Handhavande, vård och tillsyn av personbilar och lätta transportfordon, inklusive arbetsuppföljning, reklamations- och garantiärenden samt konsumentlagar.
 • Konsekvenser av eftersatt underhåll, beträffande ekonomi, driftstörningar och trafiksäkerhet.
 • Faktorer som påverkar miljö samt kostnader för drift och underhåll.
 • Arbetsmetoder, arbetsinstruktioner och servicelitteratur från verkstadshandböcker på svenska och engelska, inklusive information som finns lagrad i datormiljö.
 • Administrativa verkstadsfunktioner anpassade för fordonsbranschen, inklusive arbetsorder, reservdelsbeställning, offert och prisförslag.
 • Begrepp i samband med teknisk information om handhavande, kontroll och vård av personbilar och lätta transportfordon.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt och nyanserat funktions- och säkerhetsprinciper för personbilar och lätta transportfordon. Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt funktions- och säkerhetsprinciper för personbilar och lätta transportfordon. Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt funktions- och säkerhetsprinciper för personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur komponenter och system samverkar. Dessutom beskriver eleven utförligt fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur komponenter och system samverkar. Dessutom beskriver eleven översiktligt fordons huvudkomponenter och huvudsystem samt hur komponenter och system samverkar.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerad service och reparation samt avancerat underhåll av personbilar och lätta transportfordon. Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, service och reparation samt underhåll av personbilar och lätta transportfordon. Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel service och reparation samt enkelt underhåll av personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare och i bekanta situationer, funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon.
I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet. I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer