Kunskapskrav

Start Sök Om

Pedagogiskt arbete

Ämnet pedagogiskt arbete har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på lärandets praktik och tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt verksamheternas roll i samhället.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet pedagogiskt arbete ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika pedagogiska verksamheter och förmåga att arbeta inom dessa utifrån styrdokument, en demokratisk värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. De ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om lekens och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande samt förmåga att använda de kunskaperna i sitt arbete.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen, och eleverna ska ges tillfällen att medverka vid val av arbetsformer och innehåll. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet pedagogiskt arbete ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
 2. Kunskaper om lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.
 3. Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet.
 4. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 5. Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr pedagogiska verksamheter.
 6. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.
 7. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang.

Kurser i ämnet

 1. Dramapedagogik, 100 poäng.
 2. Pedagogiskt arbete, 200 poäng, som bygger på kursen lärande och utveckling och kursen människors miljöer.
 3. Skapande verksamhet, 100 poäng.

Pedagogiskt arbete

Kursen pedagogiskt arbete omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av olika pedagogiska verksamheter, deras organisation och institutionernas roll i samhället.
 • Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.
 • Lekens betydelse för barns lärande och växande.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
 • Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna.
 • FN:s konvention om barnets rättigheter.
 • Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
 • Förebyggande arbete för barnsäkerhet samt åtgärder vid barnolycksfall.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
 • Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.
 • Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.
 • Yrkesroll och ledarskap.
 • Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter samt med föräldrar.
 • Metodik för utvecklingssamtal.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat pedagogiska verksamheter och barns lärande och växande inom dem. Eleven beskriver utförligt pedagogiska verksamheter och barns lärande och växande inom dem. Eleven beskriver översiktligt pedagogiska verksamheter och barns lärande och växande inom dem.
- - Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
- Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete. Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter och aktiviteter på ett yrkesmässigt sätt.
I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sitt val. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. -
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. - Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer