Kunskapskrav

Start Sök Om

Pedagogiskt arbete

Ämnet pedagogiskt arbete har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på lärandets praktik och tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt verksamheternas roll i samhället.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet pedagogiskt arbete ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika pedagogiska verksamheter och förmåga att arbeta inom dessa utifrån styrdokument, en demokratisk värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. De ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om lekens och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande samt förmåga att använda de kunskaperna i sitt arbete.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen, och eleverna ska ges tillfällen att medverka vid val av arbetsformer och innehåll. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet pedagogiskt arbete ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
 2. Kunskaper om lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.
 3. Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet.
 4. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 5. Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr pedagogiska verksamheter.
 6. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.
 7. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang.

Kurser i ämnet

 1. Dramapedagogik, 100 poäng.
 2. Pedagogiskt arbete, 200 poäng, som bygger på kursen lärande och utveckling och kursen människors miljöer.
 3. Skapande verksamhet, 100 poäng.

Dramapedagogik

Kursen dramapedagogik omfattar punkterna 1–3 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Användning, organisation och uppföljning av dramapedagogiska övningar i pedagogiska sammanhang.
 • Utveckling av fantasi och föreställningsförmåga genom dramapedagogiska övningar.
 • Identiteter och roller i samspel.
 • Olika former av rollspel.
 • Människors samspel i grupp.
 • Drama som konflikthanteringsmetod.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat dramapedagogiska övningar. Eleven beskriver utförligt dramapedagogiska övningar. Eleven beskriver översiktligt dramapedagogiska övningar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för betydelsen av dessa i pedagogiska sammanhang. Dessutom redogör eleven utförligt för betydelsen av dessa i pedagogiska sammanhang. Dessutom redogör eleven översiktligt för betydelsen av dessa i pedagogiska sammanhang.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
- - Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, dramapedagogiska övningar utifrån syfte och mål.
I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. - -
Utifrån planeringen genomför eleven övningarna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Utifrån planeringen genomför eleven övningarna efter samråd med handledare. Utifrån planeringen genomför eleven övningarna i samråd med handledare.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. -
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. - I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Dessutom utvärderar eleven övningarna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. Dessutom utvärderar eleven övningarna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. Dessutom utvärderar eleven övningarna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål.
I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med dramapedagogiska övningar. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med dramapedagogiska övningar. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med dramapedagogiska övningar.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer