Kunskapskrav

Start Sök Om

Lärande och utveckling

Kod: PEDLÄR0
Poäng: 100

Kursen lärande och utveckling omfattar punkterna 1–3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation.
- - Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter. - -
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Gå till Ämne - Pedagogik (Gymnasieskolan) på skolverkets hemsida för fullständig ämnesbeskrivning.