Kunskapskrav

Start Sök Om

Pedagogik i vård och omsorg

Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar pedagogisk och kommunikativ förmåga. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att avgöra vilken vägledning som krävs i olika vård- och omsorgssituationer inom socialtjänstens olika verksamhetsområden samt inom hälso- och sjukvård.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människan samspelar med sin omgivning. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar intresse för hur andra tänker och hur olika levnadsvillkor påverkar möjligheterna till utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om människors interaktion och socialisation samt om handledningens betydelse.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att medverka och använda sina kunskaper i olika situationer. Genom medverkan i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet till inblick i och erfarenhet av olika sociala och pedagogiska sammanhang. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att reflektera över och diskutera egna och andras handlingar och attityder. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån ett kritiskt förhållningssätt söka och inhämta information samt hantera, värdera och använda den. Att använda it för information, dokumentation och kommunikation inom verksamheten ska också ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om utanförskapets orsaker och konsekvenser.
 2. Kunskaper om socialpedagogiska insatser, arbetssätt och metoder.
 3. Kunskaper om vad som påverkar relationen mellan patienter och brukare och personal.
 4. Kunskaper om handledning och dess kunskapsutvecklande process inom vård och omsorg.
 5. Kunskaper om relevanta begrepp och teorier.
 6. Förmåga att planera och genomföra uppgifter inom området.
 7. Förmåga att kommunicera med andra utifrån deras förutsättningar samt att uppfatta och tolka vilka behov patienter och brukare, närstående och personal har.
 8. Förmåga att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat.
 9. Kunskaper om kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg.

Kurser i ämnet

 1. Socialpedagogik, 100 poäng.
 2. Vårdpedagogik och handledning, 100 poäng.

Vårdpedagogik och handledning

Kursen vårdpedagogik och handledning omfattar punkterna 3–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hur samtalssituationer påverkas av patienter och brukare, vårdpersonal och omgivningen.
 • Kunskap och kompetens inom vård och omsorg.
 • Handledningsprocessens olika delar: inventering, planering, genomförande och utvärdering.
 • Rollen som pedagog och handledare.
 • Innebörden av olika begrepp och teorier inom området pedagogik, kommunikation, handledning och samtalsmetodik. Olika former av handledning.
 • Pedagogiska metoder vid handledning.
 • Handledningsuppgifter, till exempel hjälp med motivationsarbete.
 • Lärande- och bedömningssamtal.
 • Kommunikationens betydelse för mötet mellan patienter och brukare och personal.
 • Avsikter med och utförande av kvalitetsarbete inom vård och omsorg.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen. Eleven diskuterar utförligt hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen. Eleven diskuterar översiktligt hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Dessutom beskriver eleven utförligt den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Dessutom beskriver eleven översiktligt den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. Eleven beskriver också utförligt handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. Eleven beskriver också översiktligt handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör utförligt och nyanserat för de bakomliggande pedagogiska teorierna. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör utförligt för de bakomliggande pedagogiska teorierna. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör översiktligt för de bakomliggande pedagogiska teorierna.
Dessutom ger eleven flera exempel på pedagogiska metoder. - Dessutom ger eleven några exempel på pedagogiska metoder.
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål samt anpassar vid behov uppgifterna till ändrade förutsättningar. Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål. Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål.
I arbetet interagerar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra utifrån individens förutsättningar och behov samt utifrån uppgiftens syfte och mål. - I arbetet interagerar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra utifrån individens förutsättningar och behov samt utifrån uppgiftens syfte och mål.
- Dessutom skapar eleven efter samråd med handledare möjligheter för människor att delta i olika situationer. Dessutom skapar eleven i samråd med handledare möjligheter för människor att delta i olika situationer.
När uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen utifrån syfte och uppsatta mål samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen utifrån syfte och uppsatta mål. När uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen utifrån syfte och uppsatta mål.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare. Eleven redogör utförligt för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare. Eleven redogör översiktligt för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.