Kunskapskrav

Start Sök Om

Odling i växthus

Växthus är i dag utrustade med avancerad teknik för styrning av klimat och övriga tillväxtfaktorer. För optimal produktion med hög kvalitet på de odlade produkterna krävs goda biologiska och tekniska kunskaper, kunskaper om olika växters krav samt kunskaper om växthuskonstruktioner och teknisk utrustning. Ämnet odling i växthus behandlar yrkesmässig produktion av prydnadsväxter och grönsaker i växthus. Dessutom behandlas kretsloppstänkande och övriga miljöaspekter i samband med odling och annan användning av växthus.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet odling i växthus ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om odlingsförutsättningar samt förmåga att odla växter med utgångspunkt från tillväxtfaktorer och miljökrav. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur tillväxtfaktorerna kan styras med hjälp av teknik och digital utrustning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur växthuskonstruktioner och växthusets yta kan användas för god kvalitet och lönsamhet. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter på ett säkert och ergonomiskt sätt med hänsyn till miljö och kretsloppstänkande.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet odling i växthus ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att tolka och upprätta odlingsplaner samt att göra ekonomiska beräkningar.
 2. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter inom odling i växthus.
 3. Förmåga att använda teknisk utrustning samt att arbeta hantverksmässigt, säkert och ergonomiskt.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 5. Kunskaper om produkter och produktkvalitet samt om hur produkterna säljs.
 6. Kunskaper om odlingsförutsättningar, produktionsprocesser och hur olika växters miljökrav kan tillgodoses samt förmåga att styra tillväxtfaktorer i växthus med hjälp av digital teknik och reglerutrustning.
 7. Kunskaper om växthuskonstruktioner och hur växthusets yta och konstruktion kan användas samt förmåga att sköta växthusbyggnader.
 8. Kunskaper om miljö och kretsloppstänkande i samband med växthusodling.
 9. Kunskaper om växtskadegörare samt förmåga att arbeta med växtskyddsåtgärder.

Kurser i ämnet

 1. Odling i växthus 1, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsodling.
 2. Odling i växthus 2, 100 poäng, som bygger på kursen odling i växthus 1.
 3. Odling i växthus – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen odling i växthus 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Odling i växthus – specialisering

Kursen odling i växthus – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald produktion.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Odlingsprocessen och produktionsplaner samt ekonomiska beräkningar inom vald produktion.
 • Arbetsuppgifter inom en specialiserad produktion i växthus med aktuell teknisk utrustning.
 • Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet i samband med specialiserad produktion.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Odlingsförutsättningar, produktionsmöjligheter och försäljning inom aktuell produktion. Småskalig respektive storskalig produktion.
 • Miljöaspekter, produktkvalitet och livsmedelssäkerhet.
 • Utvecklingsmöjligheter, nya produkter och ny teknik inom en specialiserad produktion.
 • Informationssökning om aktuell produktion samt presentation.
 • Förebyggande och direkta växtskyddsåtgärder.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven upprättar efter samråd med handledare en odlingsplan för ett specialområde inom odling i växthus och en avancerad ekonomisk kalkyl med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar, krav på miljöhänsyn och kretsloppstänkande samt i försäljningsmöjligheter. Eleven upprättar efter samråd med handledare en odlingsplan för ett specialområde inom odling i växthus och en ekonomisk kalkyl med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar, krav på miljöhänsyn och kretsloppstänkande samt i försäljningsmöjligheter. Eleven upprättar i samråd med handledare en odlingsplan för ett specialområde inom odling i växthus och en enkel ekonomisk kalkyl med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar, krav på miljöhänsyn och kretsloppstänkande samt i försäljningsmöjligheter.
- Eleven planerar och utför efter samråd med handledare sammanhållna arbetsuppgifter enligt odlingsplanen. Eleven planerar och utför i samråd med handledare avgränsade arbetsuppgifter enligt odlingsplanen.
- I planeringen bedömer eleven efter samråd med handledare när och hur olika arbetsuppgifter ska genomföras för optimalt odlingsresultat. I planeringen bedömer eleven i samråd med handledare när och hur olika arbetsuppgifter ska genomföras för optimalt odlingsresultat.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt både med hantverksmässiga metoder och med den tekniska utrustning som används för att genomföra olika arbetsuppgifter.
- Eleven redogör utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för produktionsprocessen och odlingssystem för det aktuella specialområdet samt beskriver utförligt och nyanserat hur de olika tillväxtfaktorerna påverkar odlingsresultatet. Eleven redogör utförligt för produktionsprocessen och odlingssystem för det aktuella specialområdet samt beskriver utförligt hur de olika tillväxtfaktorerna påverkar odlingsresultatet. Eleven redogör översiktligt för produktionsprocessen och odlingssystem för det aktuella specialområdet samt beskriver översiktligt hur de olika tillväxtfaktorerna påverkar odlingsresultatet.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat utvecklings- och försäljningsmöjligheter för aktuella produkter. Dessutom beskriver eleven utförligt utvecklings- och försäljningsmöjligheter för aktuella produkter. Dessutom beskriver eleven översiktligt utvecklings- och försäljningsmöjligheter för aktuella produkter.
I samband med fältstudier gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av växternas utveckling, kvalitet och beräknad tidpunkt för odlingsåtgärder inom den specialiserade odlingen. I samband med fältstudier gör eleven välgrundade bedömningar av växternas utveckling, kvalitet och beräknad tidpunkt för odlingsåtgärder inom den specialiserade odlingen. I samband med fältstudier gör eleven enkla bedömningar av växternas utveckling, kvalitet och beräknad tidpunkt för odlingsåtgärder inom den specialiserade odlingen.
Eleven identifierar med säkerhet växtsjukdomar och skadedjur. - Eleven identifierar med viss säkerhet växtsjukdomar och skadedjur.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de skador dessa sjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder. Dessutom redogör eleven utförligt för de skador dessa sjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder. Dessutom redogör eleven översiktligt för de skador dessa sjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga förebyggande åtgärder och direkta motåtgärder.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer