Kunskapskrav

Start Sök Om

Naturbrukets byggnader

Ämnet naturbrukets byggnader omfattar allt från enklare lagerbyggnader, maskinhallar och hästsportanläggningar till högteknologiskt utrustade specialbyggnader, till exempel djurstallar och växthus. Väl fungerande byggnader har ett stort värde för människors och djurs välbefinnande samt för produktion och produktkvalitet. Byggnaderna representerar stora värden, varför underhåll, reparationer samt om- och tillbyggnader måste utföras med yrkeskunnande och noggrannhet. I ämnet behandlas underhåll och tillbyggnad av naturbrukets byggnader samt användning och skötsel av byggnadernas tekniska utrustning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet naturbrukets byggnader ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra byggnads- och underhållsarbeten på byggnader, sköta anläggningar och hantera teknisk utrustning. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om byggmaterial, verktyg och arbetsteknik samt om underhåll av material. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om byggnaders funktion och konstruktion samt om lagstiftning inom området. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kunskaper om hur dessa kan underhållas.

Praktiskt arbete, praktiska övningar och fältstudier ska ingå i undervisningen. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett yrkesspråk, förmåga att följa ritningar, hantera material och använda verktyg, maskiner och redskap på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt.

Undervisningen i ämnet naturbrukets byggnader ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika byggmaterials egenskaper, funktion och användning.
 2. Förmåga att välja byggmaterial för olika ändamål samt att beräkna materialåtgång och kostnader.
 3. Förmåga att utföra drift-, underhålls- och byggnadsarbete på byggnader och byggnaders utrustning samt på anläggningar.
 4. Förmåga att använda och vårda verktyg och maskiner som används i samband med byggarbeten.
 5. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till miljön.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Kunskaper om byggnaders kulturhistoriska och estetiska värden.
 8. Förmåga att förhålla sig till ekonomiska kalkyler kopplade till anläggningars drift och underhåll.
 9. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.

Kurser i ämnet

 • Byggnadsunderhåll, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
 • Hästsportanläggningars skötsel och drift 1, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk.
 • Hästsportanläggningars skötsel och drift 2, 100 poäng, som bygger på kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 1.

Hästsportanläggningars skötsel och drift 1

Kursen hästsportanläggningars skötsel och drift 1 omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Byggteknisk grund

 • Egenskaper, funktion och användningsområden hos vanligt förekommande byggmaterial inom hästsportanläggningar.
 • Inom hästsportanläggningar vanligt förekommande byggnader och anläggningar och deras funktion samt deras kulturhistoriska och estetiska värden.
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa aktuella arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter

 • Val av material och beräkning av materialåtgång.
 • Arbetsmetoder vid byggnads- och underhållsarbeten samt daglig drift inom hästsportanläggningar.
 • Hantering av byggmaterial vid transport, lagring och återvinning.
 • Användning och vård av verktyg, maskiner och redskap för olika arbetsuppgifter.
 • Användning av teknikmanualer.
 • Hållbar hantering av material och restprodukter.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästsportanläggningars skötsel och drift.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för inom hästsportanläggningar vanligt förekommande byggmaterial samt för dess egenskaper, funktion, användningsområden, hantering och underhåll. Eleven redogör utförligt för inom hästsportanläggningar vanligt förekommande byggmaterial och byggnader samt för dess egenskaper, funktion, användningsområden, hantering och underhåll. Eleven redogör översiktligt för inom hästsportanläggningar vanligt förekommande byggmaterial samt för dess egenskaper, funktion, användningsområden, hantering och underhåll.
Eleven väljer med säkerhet lämpligt byggmaterial samt gör enkla beräkningar av materialåtgång och kostnader. - Eleven väljer med viss säkerhet lämpligt byggmaterial samt gör enkla beräkningar av materialåtgång och kostnader.
- Eleven använder och vårdar efter samråd med handledare inom hästsportanläggningar vanligt förekommande verktyg, redskap och maskiner. Eleven använder och vårdar i samråd med handledare inom hästsportanläggningar vanligt förekommande verktyg, redskap och maskiner.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt tar hänsyn till miljön.
I samband med fältstudier vid olika hästsportanläggningar beskriver eleven utförligt och nyanserat funktion samt kulturhistoriska och estetiska värden som är centrala för hästsportanläggningar. I samband med fältstudier vid olika hästsportanläggningar beskriver eleven utförligt funktion samt kulturhistoriska och estetiska värden som är centrala för hästsportanläggningar. I samband med fältstudier vid olika hästsportanläggningar beskriver eleven översiktligt funktion samt kulturhistoriska och estetiska värden som är centrala för anläggningen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer