Kunskapskrav

Start Sök Om

Nätverksteknik

Ämnet nätverksteknik behandlar nätverksutrustning och it-systemlösningar samt övervakning för att uppnå hög driftsäkerhet inom nätverksområdet. Det behandlar också klienter och servrar samt hur övrig utrustning samverkar inom nätverksområdet. Dessutom behandlas programvara för både klienter och servrar samt administration av servertjänster i nätverksmiljö.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet nätverksteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lokala och globala datornätverk till den nivå som krävs för att yrkesmässigt administrera lokala nätverk och kunna säkerställa en snabb och säker kommunikation mellan ingående enheter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hård- och mjukvaruinstallationer samt färdigheter i konfigurering, optimering, analys och administration av nätverk.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra vanliga arbetsuppgifter på vanligt förekommande system. Eleverna ska ges möjlighet att lösa problem, utföra felsökning och åtgärda fel, både självständigt och i samarbete med andra. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt miljö- och säkerhetstänkande.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och kommunicera med kunder och uppdragsgivare på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att uttrycka sig både skriftligt och muntligt samt att dokumentera sitt arbete. I undervisningen ska praktiska och laborativa moment varvas med teoretiska moment.

Undervisningen i ämnet nätverksteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion av olika delar och komponenter i nätverk.
 2. Förmåga att planera sitt arbete samt att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska.
 3. Förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.
 4. Förmåga att bygga upp nätverk och anläggningar samt att skapa systemlösningar.
 5. Förmåga att övervaka, underhålla, felsöka samt identifiera och åtgärda fel i utrustning i nätverksmiljöer.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom nätverksområdet.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert sätt som förebygger skador på person, egendom och miljö.
 8. Förmåga att dokumentera sitt arbete.
 9. Förmåga att ge råd till användare av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

Kurser i ämnet

 1. Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a eller kursen datorteknik 1b.
 2. Nätverksteknik, 100 poäng.
 3. Nätverksadministration, 100 poäng, som bygger på kursen nätverksteknik.
 4. Nätverkssäkerhet, 100 poäng, som bygger på kursen nätverksteknik.
 5. Nätverksteknologier, 100 poäng, som bygger på kursen nätverksteknik.

Nätverkssäkerhet

Kursen nätverkssäkerhet omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Val av mjukvara respektive hårdvara.
 • Programvaror för styrning och övervakning av nättrafik.
 • Produktutvärdering och hur man utvärderar program för högsta säkerhet.
 • Anslutningar med VPN (Virtual Private Network) eller liknande teknologier.
 • TCP (Transmission Control Protocol) och olika portar.
 • Säkerhetsrisker i nätverk.
 • Säkerhetspolicy och incidenthantering.
 • Identifikationssystem för inloggning.
 • Installation och konfigurering av brandväggar för hårdvara och mjukvara.
 • Virusskydd och internetrelaterade säkerhetshot.
 • Kryptering och internetrelaterade säkerhetshot.
 • NAT (Network Address Translation) och hur adressöversättning kan skydda eller styra åtkomst till klienter.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver översiktligt hur nätverks olika delar och komponenter är uppbyggda och fungerar.
- Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete. Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete.
I planeringen läser och tolkar eleven med säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument. - I planeringen läser och tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument.
- Eleven utför efter samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Eleven utför i samråd med handledare hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.
Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med säkerhet systemlösningar. Eleven bygger också efter samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med viss säkerhet systemlösningar. Eleven bygger också i samråd med handledare upp nätverk och anläggningar samt skapar med viss säkerhet systemlösningar.
- Dessutom utför eleven efter samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar efter samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer. Dessutom utför eleven i samråd med handledare övervakning, underhåll och felsökning av samt identifierar och åtgärdar i samråd med handledare fel i utrustning i nätverksmiljöer.
- - Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser på ett sätt som är miljömässigt och säkert både för eleven själv och andra.
Resultatet av arbetet är gott med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande med avseende på funktion, säkerhet och kvalitet.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven ger efter samråd med handledare avancerade råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning. Eleven ger efter samråd med handledare råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning. Eleven ger i samråd med handledare enkla råd till användare vid val av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer