Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Musikproduktion 2

Kursen musikproduktion 2 omfattar punkterna 5 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Akustiska och elektriska instrument och deras konstruktion, funktion och egenskaper samt röstens fysiologi.
 • Fördjupad bearbetning av ljud med analog och digital teknik. Teknik och metoder för musiksampling samt bearbetning av midisignaler.
 • Fördjupad ljuddesign för publik och scen, till exempel enklare beräkningar av ljudtryck och spridningsområde, planering och val av utrustning.
 • Koppling, synkronisering och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden, både avseende publikljud och scenljud med monitormixning. Ljudnivåmätning.
 • Fördjupad liveteknik, till exempel digital signaldistribution, förinställning och intrimning av ljudutrustning.
 • Interaktion mellan musikproduktion och andra medier, till exempel film och tv.
 • Ellära som är relevant för musikproduktion.
 • Felsökning, underhåll och enkel reparation av musikteknisk utrustning.
 • Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra och med ett konstnärligt kvalitativt resultat.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt konstruktion, funktion och egenskaper hos några vanliga akustiska och elektriska instrument och ger flera exempel på hur rösten fungerar och hur olika rösttyper skiljer sig åt och hanteras i musikproduktion. Eleven beskriver översiktligt konstruktion, funktion och egenskaper hos några vanliga akustiska och elektriska instrument och ger några exempel på hur rösten fungerar och hanteras i musikproduktion. Eleven beskriver översiktligt konstruktion och egenskaper hos några vanliga instrument och ger något exempel på hur rösten fungerar.
Eleven hanterar och bearbetar med gott resultat såväl analoga som digitala ljudsignaler, samplar musik och hanterar kvalificerad teknik för detta. Eleven hanterar och bearbetar med gott resultat såväl analoga som digitala ljudsignaler, samplar musik och hanterar teknik för detta. Eleven hanterar och bearbetar med tillfredsställande resultat såväl analoga som digitala ljudsignaler, samplar musik och hanterar teknik för detta.
Eleven gör avancerade bearbetningar av midisignaler. Eleven gör bearbetningar av midisignaler. Eleven gör enkla bearbetningar av midisignaler.
Eleven designar ljud för publik och scen i bekanta och nya situationer med gott resultat. Eleven designar ljud för publik och scen i bekanta och nya situationer med tillfredsställande resultat. Eleven designar ljud för publik och scen i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig teknik. - -
Efter samråd med handledare och med mycket gott handlag kopplar eleven ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande – både avseende publikljud och monitormixning för scenen. Efter samråd med handledare och med gott handlag kopplar eleven ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande – både avseende publikljud och monitormixning för scenen. I samråd med handledare och med visst handlag kopplar eleven ihop, synkroniserar och styr ljudteknisk utrustning vid inspelning och scenframförande – både avseende publikljud och monitormixning för scenen.
Resultatet är gott. Resultatet är gott. Resultatet är tillfredsställande.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för den teknik som använts. Dessutom redogör eleven utförligt för den teknik som använts. Dessutom redogör eleven översiktligt för den teknik som använts.
Eleven ger även förslag på hur arbetet kan förbättras. - -
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat utifrån flera exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier. Eleven diskuterar utförligt utifrån några exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier. Eleven diskuterar översiktligt utifrån några exempel hur inspelad musik kan användas tillsammans med andra medier.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion. Eleven redogör utförligt för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion. Eleven redogör översiktligt för grundläggande ellära relaterad till musikproduktion.
Dessutom utför eleven underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar fel och ger flera adekvata förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras. Dessutom utför eleven underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar fel och ger några adekvata förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras. Dessutom utför eleven enkelt underhåll av musikteknisk utrustning med tillfredsställande resultat, identifierar uppenbara fel och ger något adekvat förslag på hur felen kan avhjälpas eller repareras.
Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra och resultatet är gott. - Eleven planerar och genomför en större musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande.
Eleven uppvisar ett gott konstnärligt uttryck. - Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck.
Dessutom tar eleven i arbetet något initiativ som utvecklar resultatet. Dessutom tar eleven i arbetet något initiativ som utvecklar resultatet. -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer