Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Musikimprovisation

Kursen musikimprovisation omfattar punkterna 1–3 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Musikskapande på det egna instrumentet, alternativt med den egna rösten.
 • Spel, alternativt sång, i gehörsbaserad musik.
 • Musikaliska stilar och musikaliska strukturer, melodiska, harmoniska och rytmiska element. Musikteoretiska begrepp till grund för improvisation.
 • Fria improvisationer, musikalisk lek och spontanitet.
 • Experimenterande med musikaliskt material.
 • Byggstenar för improvisation, till exempel modus, skalor och musikaliska former.
 • Fri improvisation.
 • Interaktion, samspel och kommunikation med medmusiker.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven återger på gehör komplexa melodiska, harmoniska eller rytmiska element, och det musikaliska resultatet är gott. Eleven återger på gehör melodiska, harmoniska eller rytmiska element, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande. Eleven återger på gehör enkla melodiska, harmoniska eller rytmiska element, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
Eleven gestaltar med säkerhet och utvecklar ett musikaliskt material, frångår det på förhand givna samt varierar melodik, rytmik och harmoni inom flera på förhand givna och spontana harmoniska och rytmiska strukturer med gott resultat. Eleven gestaltar med viss säkerhet ett musikaliskt material, frångår det på förhand givna samt varierar melodik och rytmik inom några på förhand givna harmoniska och rytmiska strukturer med tillfredsställande resultat. Eleven gestaltar med viss säkerhet ett musikaliskt material, frångår det på förhand givna samt varierar melodik och rytmik inom någon på förhand given harmonisk och rytmisk struktur med tillfredsställande resultat.
Dessutom improviserar eleven fritt med gott resultat. Dessutom improviserar eleven fritt med tillfredsställande resultat. -
- Eleven tar ansvar för sin del av musicerandet i grupp med gott resultat. Eleven tar ansvar för sin del av musicerandet i grupp med tillfredsställande resultat.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett gott konstnärligt och nyanserat uttryck och anpassar med viss säkerhet sitt musicerande till flera på förhand givna och fria musikaliska situationer. I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och anpassar med viss säkerhet sitt musicerande till flera på förhand givna musikaliska situationer. I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och anpassar med viss säkerhet sitt musicerande till någon på förhand given musikalisk situation.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera musikteoretiska begrepp, och följer i sitt musicerande med säkerhet stilar inom improvisation. Eleven redogör utförligt för några musikteoretiska begrepp, och följer i sitt musicerande med viss säkerhet stilar inom improvisation. Eleven redogör översiktligt för några musikteoretiska begrepp, och följer i sitt musicerande med viss säkerhet stilar inom improvisation.
I sitt musicerande lyssnar eleven till de övriga i gruppen och anpassar sina insatser till impulser från dem, och det musikaliska resultatet är gott. - I sitt musicerande lyssnar eleven till de övriga i gruppen och anpassar sina insatser till impulser från dem, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
Dessutom ger eleven impulser som påverkar det musikaliska förloppet, styr och leder det musikaliska förloppet. Dessutom ger eleven impulser som påverkar det musikaliska förloppet. -
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer