Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Körsång 2

Kursen körsång 2 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4–5 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald körtyp.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Körmusicerande i olika körtyper från olika repertoarområden och tidsepoker, med ett konstnärligt musikaliskt och sceniskt uttryck.
 • Rytm, melodi, harmonik och form.
 • Körmusicerande i gehörsbaserad och noterad musik.
 • Klangideal, stildrag och uppförandepraxis i repertoar från olika tider.
 • Samarbetsförmåga och fördjupade metoder för instudering, enskilt och i grupp, med textanalys och grundläggande körledning. Initiativtagande i instudering.
 • Grundläggande röstfysiologi och fördjupad röstvård samt metoder för det.
 • Fördjupad musikalisk gestaltning och kommunikation i samarbete med andra vid framträdanden inför publik.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i kör och följer med säkerhet genrers krav på rytm, melodi, harmonik och form, innantill efter komplexa och varierade former av notbilder och utantill. Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i kör och följer med viss säkerhet genrers krav på rytm, melodi, harmonik och form, innantill efter komplexa och varierade former av notbilder och utantill. Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i kör och följer med viss säkerhet genrers krav på rytm, melodi, harmonik och form, innantill efter komplexa och varierade former av notbilder och till viss del utantill.
Eleven håller sin stämma i obekanta och komplexa musikaliska situationer. - Eleven håller sin stämma i bekanta musikaliska situationer.
I sitt musicerande bidrar eleven med gott resultat till körens musikaliska och sceniska gestaltning. I sitt musicerande bidrar eleven med tillfredsställande resultat till körens musikaliska och sceniska gestaltning. I sitt musicerande bidrar eleven med tillfredsställande resultat till körens musikaliska och sceniska gestaltning.
I sitt musicerande följer eleven med säkerhet klangideal, stildrag och uppförandepraxis i aktuell repertoar och redogör utförligt och nyanserat för dem. I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet klangideal, stildrag och uppförandepraxis i aktuell repertoar och redogör utförligt för dem. I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet klangideal, stildrag och uppförandepraxis i aktuell repertoar och redogör översiktligt för dem.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material. Eleven diskuterar utförligt relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material. Eleven diskuterar översiktligt relevanta metoder för instudering av aktuellt musikaliskt material.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för körens övriga stämmaterial. Eleven redogör utförligt för körens övriga stämmaterial. Eleven redogör översiktligt för körens övriga stämmaterial.
Eleven gör välgrundade och nyanserade analyser av repetitionsarbetet och presenterar välgrundade förslag på hur det kan förbättras. Eleven gör välgrundade analyser av repetitionsarbetet och presenterar välgrundade förslag på hur det kan förbättras. Eleven gör enkla analyser av repetitionsarbetet och presenterar enkla förslag på hur det kan förbättras.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad textanalys av ett givet körstycke och diskuterar utförligt och nyanserat hur det kan påverka styckets interpretation. Eleven gör en välgrundad textanalys av ett givet körstycke och diskuterar utförligt hur det kan påverka styckets interpretation. Eleven gör en enkel textanalys av ett givet körstycke och diskuterar översiktligt hur det kan påverka styckets interpretation.
- Eleven förbereder och leder efter samråd med handledare instudering av enkel repertoar i sin egen körstämma. Eleven förbereder och leder i samråd med handledare instudering av enkel repertoar i sin egen körstämma.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande röstfysiologi. Eleven redogör utförligt för grundläggande röstfysiologi. Eleven redogör översiktligt för grundläggande röstfysiologi.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för röstvård för sin egen röst och använder med gott resultat flera relevanta metoder för uppsjungning av sin körstämma och kören. Eleven redogör utförligt för röstvård för sin egen röst och använder med tillfredsställande resultat några relevanta metoder för uppsjungning av sin körstämma. Eleven redogör översiktligt för röstvård för sin egen röst och använder med tillfredsställande resultat någon relevant metod för uppsjungning av sin körstämma.
- Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med säkerhet till medsångare och publik i musikalisk gestaltning. Eleven kommunicerar med och anpassar sin kommunikation med viss säkerhet till medsångare och publik i musikalisk gestaltning.
Eleven presenterar program med säkerhet. - Eleven presenterar program med viss säkerhet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer