Kunskapskrav

Start Sök Om

Musik

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av samband mellan detalj och helhet.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 3. Förmåga att improvisera.
 4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 8. Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Kurser i ämnet

 1. Bruksspel och ackompanjemang, 100 poäng.
 2. Ensemble med körsång, 200 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble 1, kursen körsång 1 eller kursen musik.
 3. Ensemble 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 4. Ensemble 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen ensemble 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Ensembleledning och dirigering, 100 poäng.
 6. Instrument eller sång 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Instrument eller sång 2, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 8. Instrument eller sång 3, 100 poäng, som bygger på kursen instrument eller sång 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 9. Körsång 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 10. Körsång 2, 100 poäng, som bygger på kursen ensemble med körsång eller kursen körsång 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 11. Musik, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen ensemble med körsång.
 12. Musik för yrkesdansare, 50 poäng. Kursen får bara anordnas på yrkesdansarutbildningen.
 13. Musikimprovisation, 100 poäng.
 14. Musikproduktion 1, 100 poäng.
 15. Musikproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen musikproduktion 1.
 16. Rytmik, 100 poäng.

Ensemble med körsång

Kursen ensemble med körsång omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4 och 6–9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Spel eller sång i ensemble på en grundläggande nivå.
 • Körsång på en grundläggande nivå.
 • Musicerande i noterad och gehörsbaserad musik.
 • Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken.
 • Instudering i grupp, till exempel stämövning, intonationsövning och repetitionsmetodik.
 • Grundläggande röstvård och metoder för det.
 • Grundläggande musikalisk bearbetning, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition.
 • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
 • Grundläggande hantering av musikteknisk utrustning med grundläggande begrepp inom ljudteknik och rumsakustik. Ljudanläggning för repetition och konsert. Mikrofonteknik och kabelhantering. Analogt och digitalt ljud samt midi. Digital bearbetning av musikaliskt material med olika inspelningstekniker.
 • Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven musicerar nyanserat och med säkerhet i ensemble och kör, efter komplexa notbilder och i styrd och fri gehörsbaserad musik. Eleven musicerar nyanserat och med viss säkerhet i ensemble och kör, efter notbilder och i styrd gehörsbaserad musik. Eleven musicerar med viss säkerhet i ensemble och kör, efter enkla och kända notbilder och i enkel och styrd gehörsbaserad musik.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav. I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav. I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
Eleven tar ansvar för instuderingen, och det musikaliska resultatet är gott. - Eleven tar ansvar för instuderingen, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras. -
Eleven deltar i och redogör utförligt och nyanserat för några metoder för röstvård. Eleven deltar i och redogör utförligt för någon metod för röstvård. Eleven deltar i och redogör översiktligt för någon metod för röstvård.
Dessutom tar eleven initiativ till röstvård som utvecklar rösten. - -
Eleven gör en avancerad bearbetning av komplext musikaliskt material för den egna gruppen. Eleven gör en bearbetning av musikaliskt material för den egna gruppen. Eleven gör en enkel bearbetning av enkelt musikaliskt material för den egna gruppen.
Eleven samarbetar med säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik. Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik. -
Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken samt ger förslag på hur detta kan förbättras. Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken. -
Eleven använder med säkerhet enkel musikteknisk utrustning för det egna musicerandet samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur gruppen bättre kan utnyttja musikteknisk utrustning även i olika konsertsituationer. Eleven använder med viss säkerhet enkel musikteknisk utrustning för det egna musicerandet samt ger välgrundade förslag på hur gruppen bättre kan utnyttja musikteknisk utrustning. -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några arbetsmiljöfrågor som rör ensemblemusicerande och körsång samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras. Eleven redogör utförligt för några arbetsmiljöfrågor som rör ensemblemusicerande och körsång. -
-
Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
Eleven värderar med enkla omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
Eleven använder med viss säkerhet enkel musikteknisk utrustning för det egna musicerandet.
Eleven redogör översiktligt för några arbetsmiljöfrågor som rör ensemblemusicerande och körsång.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer