Kunskapskrav

Start Sök Om

Musikteori

Ämnet musikteori behandlar gehör, musikaliska former och musikens begrepp. Kunskaper i musikteori bidrar till en musikalisk helhetssyn samt förstärker och utvecklar musikutövandet, musikskapandet och kommunikationen med andra musiker. I ämnet behandlas också notation av musik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musikteori ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i allmän musiklära och om musikteoretiska begrepp. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera notskrift samt kunskaper om notationssystemet och om olika musikaliska former. Genom undervisningen ska eleverna ges verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande och musikskapande.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder för att notera klingande musik samt metoder för egen gehörsträning. Eleverna ska ges möjlighet att analysera musik både teoretiskt och gehörsmässigt för att de ska kunna förstå olika musikaliska skeenden och strukturer. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i harmonisering, arrangering och komposition.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om datorutrustning, programvara och musikteknisk utrustning som kan användas såväl vid gehörsträning som vid arrangering eller komposition av musik. Undervisningen ska innefatta konstnärliga aspekter och inspirera till eget skapande.

Undervisningen i ämnet musikteori ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp.
 2. Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre hörandet.
 3. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för utövande av musik.
 4. Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm.
 5. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler.
 6. Färdigheter i att arrangera och komponera musik.
 7. Kunskaper om musikinstrument och röster, deras klang, funktion och användning.
 8. Förmåga att använda datorn som hjälpmedel vid musikskapande och arrangering.
 9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande.

Kurser i ämnet

 1. Gehörs- och musiklära 1, 100 poäng.
 2. Gehörs- och musiklära 2, 100 poäng, som bygger på kursen gehörs- och musiklära 1.
 3. Arrangering och komposition 1, 100 poäng, som bygger på kursen gehörs- och musiklära 1.
 4. Arrangering och komposition 2, 100 poäng, som bygger på kursen arrangering och komposition 1.

Arrangering och komposition 1

Kursen arrangering och komposition 1 omfattar punkterna 1 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på musikaliska former och punkterna 6–8. I kursen behandlas grundläggande kunskaper.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Ensembleformer och musikformer samt stildrag från olika tidsperioder och kulturer.
 • Melodisk, harmonisk, periodisk och rytmisk uppbyggnad av musik.
 • Notation och läsning av olika musikgenrer.
 • Arrangering av vokal och instrumental musik i olika genrer.
 • Kompositionsprinciper och musikaliska strukturer.
 • Konstnärlig kreativitet i experiment med och bearbetning av musikaliskt material.
 • Musikinstruments och rösters klang, funktion och användning.
 • Användning av digitala medier och musikteknisk utrustning vid arrangering, komposition och produktion av musik.
 • Analys och tolkning av konstnärliga kvaliteter i form av musikaliskt resultat, form och struktur samt användning av musikteoretiska begrepp som är relevanta i sammanhanget.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera typiska ensembler och musikformer från flera olika musikaliska epoker och stilar. Eleven redogör utförligt för några typiska ensembler och musikformer från några olika musikaliska epoker och stilar. Eleven redogör översiktligt för någon typisk ensemble och musikformer från några olika musikaliska epoker och stilar.
Eleven ger enkla exempel på melodik, harmonik, periodicitet och rytm i flera valda musikformer. Eleven ger enkla exempel på melodik, harmonik, periodicitet och rytm i några valda musikformer. Eleven ger enkla exempel på melodik, harmonik, periodicitet och rytm i någon vald musikform.
Eleven noterar enligt praxis med god läsbarhet och läser med säkerhet musik samt diskuterar utförligt och nyanserat olika notationssätt och ger exempel på deras användningsområden. Eleven noterar enligt praxis och läser med viss säkerhet musik samt diskuterar utförligt olika notationssätt och ger exempel på deras användningsområden. -
Eleven skapar musik i några olika, både traditionella och ovanliga, instrumentala eller vokala former, med ett personligt uttryck, kreativitet och god konstnärlig kvalitet. Eleven skapar musik i några olika traditionella instrumentala eller vokala former, med ett personligt uttryck, viss kreativitet och viss konstnärlig kvalitet. -
Eleven gör egna arrangemang och kompositioner för flera olika vanliga ensembler och instrumentkombinationer med ett musikaliskt uttryck som är anpassat till instrumentens eller rösternas karaktär. Eleven gör egna arrangemang och kompositioner för flera olika vanliga ensembler. -
I arbetet använder eleven med säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande. -
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med nyanserade omdömen sitt eget arbete och ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven diskuterar utförligt konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med nyanserade omdömen sitt eget arbete. -
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen hur det inre hörandet har omsatts till klingande musikaliskt material i det egna arbetet samt ger förslag på hur detta kan förbättras. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen hur det inre hörandet har omsatts till klingande musikaliskt material i det egna arbetet. -
I diskussionen och värderingen använder eleven med säkerhet musikteoretiska begrepp. I diskussionen och värderingen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp. Eleven noterar och läser med viss säkerhet musik.
Eleven skapar musik i några olika traditionella instrumentala eller vokala former, med viss konstnärlig kvalitet.
Eleven gör egna arrangemang och kompositioner för några olika vanliga ensembler.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet digitala hjälpmedel och annan musikteknisk utrustning som redskap för musikskapande.
Eleven diskuterar översiktligt konstnärliga kvaliteter i olika arrangemang och kompositioner samt värderar med enkla omdömen sitt eget arbete.
I diskussionen och värderingen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer