Kunskapskrav

Start Sök Om

Motor- och röjmotorsåg

Motorsåg och röjmotorsåg används inom naturbruket vid arbete med skogsvård och avverkning i skogen, vid skötsel och underhåll inom naturvård och landskapsvård samt vid skötsel och underhåll av utemiljöer. Ämnet motor- och röjmotorsåg behandlar konstruktion, service och periodisk kontroll samt arbete med både motorsåg och röjmotorsåg.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet motor- och röjmotorsåg ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att arbeta med motorsåg och röjmotorsåg. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet och ergonomi i samband med arbete med motorsåg och röjmotorsåg. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att tolka arbetsinstruktioner samt följa upp och redovisa utfört arbete.

Genom praktiska övningar med motorsåg och röjmotorsåg i olika arbetssituationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta på ett yrkesmässigt sätt motsvarande de branschkrav som finns för säker hantering av motorsåg och röjmotorsåg.

Undervisningen i ämnet motor- och röjmotorsåg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om motorsågens och röjmotorsågens konstruktion och funktion.
 2. Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter med motorsåg och röjmotorsåg.
 3. Förmåga att utföra service och reparationer av motorsågar och röjmotorsågar.
 4. Kunskaper om säkerhetsföreskrifter samt förmåga att bedöma risker och förebygga olycksfall.
 5. Förmåga att bedöma arbetsresultatet.
 6. Förmåga att bedöma prestationer, kostnader och intäkter vid arbete med motorsåg och röjmotorsåg.

Kurser i ämnet

 1. Motor- och röjmotorsåg 1, 100 poäng.
 2. Motor- och röjmotorsåg 2, 100 poäng, som bygger på kursen motor- och röjmotorsåg 1.

Motor- och röjmotorsåg 2

Kursen motor- och röjmotorsåg 2 omfattar punkterna 2 och 4–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbete med motorsåg och röjmotorsåg

 • Detaljplanering och tolkning av givna arbetsinstruktioner.
 • Yrkesmässigt arbete med motorsåg och röjmotorsåg.
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid svårfällda träd, till exempel vid framåtlut, bakåtlut, vind, röta och torra träd.
 • Arbete i stormfälld skog.
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid nedtagning av fastfällt träd.
 • Miljövård och trädslagsval.
 • Ansvar och säkerhet vid arbete utmed fastigheter, vägar och ledningar.
 • Uppföljning och rapportering av arbetsresultat och ekonomiskt utfall.

Arbetsmiljö och säkerhet

 • Miljö- och säkerhetsföreskrifter vid svåra arbetsmoment med motorsåg och röjmotorsåg.
 • Risker vid svåra arbetsmoment med motorsåg och röjmotorsåg.
 • Olika attityder till säkerhetsrisker för att undvika eller avbryta olämpliga arbetsmoment.
 • Lägesangivelser för arbetsplatser och kontaktmöjligheter vid ensamarbete.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare avancerade arbetsuppgifter med motorsåg och röjmotorsåg i komplicerade situationer på ett metodiskt och säkert sätt. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare avancerade arbetsuppgifter med motorsåg och röjmotorsåg i komplicerade situationer på ett metodiskt och säkert sätt.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- - Eleven följer aktuella säkerhetsföreskrifter samt bedömer risker och förebygger olycksfall.
När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av arbetsresultatet. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad bedömning av arbetsresultatet. När arbetet är utfört gör eleven en enkel bedömning av arbetsresultatet.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för kostnader och intäkter i samband med arbete med motorsåg och röjmotorsåg samt gör välgrundade och nyanserade bedömningar av det ekonomiska resultatet. Dessutom redogör eleven utförligt för kostnader och intäkter i samband med arbete med motorsåg och röjmotorsåg samt gör välgrundade bedömningar av det ekonomiska resultatet. Dessutom redogör eleven översiktligt för kostnader och intäkter i samband med arbete med motorsåg och röjmotorsåg samt gör enkla bedömningar av det ekonomiska resultatet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer