Kunskapskrav

Start Sök Om

Modersmål

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av modersmålet inom olika områden.
 2. Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.
 3. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
 4. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.
 5. Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
 6. Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.
 7. Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

Kurser i ämnet

 1. Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
 2. Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
 3. Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

Modersmål 1

Kursen modersmål 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 • Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 • Ord- och begreppsförråd.
 • Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
 • Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
 • Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
 • Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.
 • Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt.
Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.
Eleven uttrycker muntligt sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt samt med variation och flyt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. Eleven uttrycker muntligt sammanhängande och strukturerat sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt.
- I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk.
I skrift formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner.
- Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa. Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa. Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för modersmålets spridning och hur språket används. Eleven redogör utförligt för modersmålets spridning och hur språket används. Eleven redogör översiktligt för modersmålets spridning och hur språket används.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör välgrundade jämförelser med svenska språket. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör enkla jämförelser med svenska språket. -
- I både tal och skrift presenterar eleven fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. I både tal och skrift presenterar eleven grundläggande fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet.
Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt och nyanserat några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser med svenska förhållanden. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade jämförelser med svenska förhållanden. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör enkla jämförelser med svenska förhållanden.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer