Kunskapskrav

Start Sök Om

Moderna språk

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket. I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.
 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kurser i ämnet

 1. Moderna språk 1, 100 poäng.
 2. Moderna språk 2, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 1 eller moderna språk inom ramen för elevens val i grundskolan.
 3. Moderna språk 3, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 2 eller moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan.
 4. Moderna språk 4, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 3.
 5. Moderna språk 5, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 4.
 6. Moderna språk 6, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 5.
 7. Moderna språk 7, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 6.
 8. Kinesiska 1, 100 poäng.
 9. Kinesiska 2, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 1 eller kinesiska inom ramen för elevens val i grundskolan.
 10. Kinesiska 3, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 2 eller kinesiska inom ramen för språkval i grundskolan.
 11. Kinesiska 4, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 3.
 12. Kinesiska 5, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 4.
 13. Kinesiska 6, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 5.
 14. Kinesiska 7, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 6.

Kinesiska 6

Kursen kinesiska 6 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och kända ämnesområden; intressen; vardagliga situationer; aktiviteter och händelseförlopp; relationer; åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner samt kulturella, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Muntlig reception

 • Tydligt talat språk, även med viss regional färgning, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
 • Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form, samt sånger och dikter.
 • Olika typer av information och meddelanden, även nyheter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande till framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, till exempel uttal, intonation och grammatiska strukturer samt fasta språkliga uttryck.
 • Hur talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal. Diskussion och argumentation samt samtal för kontakt och kommunikation i olika situationer.
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar samt för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse och ställa följdfrågor.
 • Språklig säkerhet när det gäller uttal och intonation, fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, för att skapa tydlighet, variation och flyt.
 • Bearbetning av egna och andras muntliga framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem till syfte, mottagare och situation.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är instruerande, beskrivande, berättande och kontaktskapande.
 • Berättelser och annan fiktion samt dikter.
 • Information och meddelanden, till exempel notiser och reklam.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa läsning till textens form och innehåll.
 • Strategier för att välja och använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och ordböcker av olika slag.
 • Olika sätt att söka och välja texter från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser, till exempel grammatiska strukturer och fasta språkliga uttryck i de texter eleverna möter.
 • Hur texter varieras utifrån olika syften och sammanhang.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift. Skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer.
 • Strategier som omformuleringar, frågor och stödjande fraser för att lösa språkliga problem i skriftlig kommunikation.
 • Hur vanligt förekommande förenklade tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.
 • Språklig säkerhet för att skapa tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talad kinesiska i lugnt tempo om kända ämnen. Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad kinesiska i lugnt tempo om kända ämnen. Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad kinesiska i lugnt tempo om kända ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
- För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande. För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan, väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande.
Eleven väljer talad kinesiska från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven väljer talad kinesiska från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven väljer talad kinesiska från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. - -
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör välgrundade förbättringar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven egna framställningar och gör välgrundade förbättringar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven egna framställningar och gör enkla förbättringar.
I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven relativt tydligt med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och kända ämnen. Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och kända ämnen. Eleven förstår det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och kända ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
- För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna, väljer och använder eleven i viss utsträckning lässtrategier. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna, väljer och använder eleven någon lässtrategi.
Eleven väljer texter från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven väljer texter från olika medier och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven väljer texter från olika medier och använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
- - Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och begripligt och till viss del sammanhängande.
Eleven formulerar sig även i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. - -
För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör välgrundade förbättringar. - För att förtydliga och variera sin kommunikation, bearbetar eleven egna framställningar och gör enkla förbättringar.
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. - Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer